در قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

Group of paper airplanes, orange one is the first place, can be used leadership/individuality concepts. ( 3d render )

با گسترش شهرها و افزایش روزافزون استفاده از وسایل نقلیه به ویژه خودرو ها در جوامع مختلف و به رغم وضع مقررات گوناگون جهت استفاده از وسایل نقلیه، متاسفانه روزبه روز برتعداد افرادی که در اثر تصادفات (که زایده تخلفات رانندگی است) جان خود را از دست می دهند یا دچار ضایعات بدنی غیرقابل درمان می شوند افزوده می شود. در چنین شرایطی قانون گذار بایستی با سیاست کیفری سنجیده و مناسب مجازات های بازدارنده ای را برای تنبیه رانندگان متخلف و عبرت سایر رانندگان وضع کند. در همین رابطه موضوع اصلی این نوشتار بررسی سیاست کیفری تقنینی ایران در برخورد با تخلفات رانندگی در قانون جدید رسیدگی به
فصل دوم : ادبیات پژوهش
تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 است. هدف از این بررسی تعیین این موضوع است که قانون گذار تا چه حد به اصول پیشگیری کیفری شامل شدت مجازات، سرعت در اعمال مجازات و قطعیت اجرایی مجازات ها توجه داشته است. در این مطالعه از روش اسنادی و کتابخانه ای برای جمع آوری داده ها و اطلاعات موردنیاز استفاده شده است. به این معنا که با مطالعه منابع مدون موجود و مرتبط شامل کتب، مقالات، نشریات، جزوات، پایان نامه ها و تحقیقات علمی اطلاعات موردنیاز گردآوری شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قانون گذار در سیاست کیفری تدوین قانون جدید به افزایش شدت مجازات تخلفات رانندگی بیشتر از دو عامل دیگر یعنی سرعت و قطعیت (حتمیت) در اعمال مجازات ها توجه داشته که پیشنهاد می شود در اصلاحیه های احتمالی بعدی از قانون مذکور به دو عامل قطعیت و سرعت اجرای مجازات ها نیز در جهت افزایش ویژگی بازدارندگی مجازات ها به منظور کاهش تخلفات رانندگی توجه کافی معطوف شود.
کلیدواژگان: سیاست کیفری، سیاست جنایی، شدت، حتمیت، سرعت مجازات، بازدارندگی عام و خاص
18- گستره تنبیه بدنی اطفال بوسیله والدین از منظر قانون و فقه(برهانی،1391)
در بند اول ماده 59 قانون مجازات اسلامی، یکی از علل موجهه ی جرم اقدامات تربیتی والدین در تنبیه اولاد در حدود متعارف دانسته شده است. این حق قانونی در تنبیه اولاد، در قانون مجازات اسلامی دارای اجمال است و بنا بر اصل 167 قانون اساسی برای رفع اجمال آن باید به منابع شرعی مراجعه کرد. روایات چهار قید مختلف بر تادیب والدین بار می کنند. سه قیدی که مرتبط با عنصر مادی است عبارتند از محدود بودن تادیب بدنی به سن هفت یا هشت و یا ده سال و محدود بودن تنبیه بدنی به استنکاف از بجا آوردن نماز و منجر نشدن تادیب به آسیب بدنی. تحدید مرتبط با عنصر روانی عبارت است از این که این تادیب نباید در حال عصبانیت تحقق پیدا کند. در مقاله ی پیش رو به تفصیل به بررسی این پیش شرط ها اقدام خواهد شد.
کلیدواژگان: تنبیه بدنی، اطفال، علت موجه جرم، فقه، حد متعارف تادیب و تربیت
19- واکاوی نگاره های تعلیمی- تربیتی تشویق و تنبیه(ممتحن،1391)
توجه به لزوم اخلاق و عوامل تربیت از دیرباز مورد عنایت فرزانگان بوده و شعرای ما نیز از ابتدا به این مساله دقت نظر داشته اند. از رودکی به عنوان پدر شعر فارسی گرفته تا کسایی و ناصرخسرو، سنایی، نظامی و دیگران و در این میان سعدی به این مساله توجهی ویژه مبذول داشته است و دو اثر مهم سعدی: بوستان و گلستان به خوبی این واقعیت را نشان می دهد تا حدی که این دو را نامه اخلاقی نام نهاده اند.با توجه به اینکه دو اصل تشویق و تنبیه،از بُن لایه ها
فصل دوم : ادبیات پژوهش
و اساس هر تعلیم و تربیتند، در این مقاله به بررسی این دو و ویژگی آنها در آثار سعدی پرداخته شده است
کلیدواژگان: ادب تعلیمی،تشویق،تنبیه، سعدی
20- نهاد آموزشی مکتب در قیروان (قرن سوم) به روایت محمد بن سُحنون(رفیعی ،1391)
این جستار بنیادی- تاریخی، با روش توصیفی- تحلیلی به واکاوش مطالب کتاب آداب المعلمین پرداخته و معلوم داشته است در آن دوره و دیار، مکتب چه جایگاه آموزشی داشته و چگونه اداره می شده است و فضای آموزشی- تربیتی حاکم بر آن چه گونه بوده است و روح حاکم بر تعاملات عناصر انسانی آن با یکدیگر چه صبغه ای داشته است: فقهی، اخلاقی، یا عرفی. هم چنین از رهگذر این بازکاوی به شماری از مولفه های مهم فعالیت آموزشی مکتب یعنی اهداف، اصول، برنامه و مواد آموزشی، اشارت رفته و نشان داده شده است که مکتب چگونه اداره می شده و رفتار معلمان با شاگردان چگونه بوده و شاگردان و معلمان چه حقوق و تکالیفی داشته اند و معایب معلمان مکتب و رویکردشان به تنبیه شاگردان چه بوده است.
کلیدواژگان: مکتب، قیروان، ابن سحنون، آداب المعلمین، اهداف، اصول، مواد درسی
21- مقایسه عوامل موثر بر سرقت علمی بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی از دیدگاه دانشجویان (زمانی و همکاران،1391)
زمینه: به دلیل گسترش فناوری اطلاعات، یکی از مهمترین عواملی که در سال های اخیر مانع اصلی تولید علم شده، سرقت علمی است. تحقیقات نشان می دهد که عوامل گوناگونی در میزان سرقت علمی تاثیرگذار هستند. اینکه آیا این عوامل تاثیرگذار صرفنظر از جنسیت و ماهیت رشته علمی دانشجویان یکسان هستند یا نه! موضوع نوشتار حاضر است.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقایسه ای است که در 4 گام انجام شده است و مقاله حاضر برگرفته از گام چهارم پژوهش است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. نمونه آماری شامل 370 دانشجوی دانشگاه اصفهان بود که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از سه دانشکده انتخاب شدند.
یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که تفاوت جنسیتی تنها در س
ه مولفه از 9 مولفه تاثیرگذار بر سرقت علمی وجود داشت ، زنان در دو مولفه نگرش های بازدارنده از سرقت علمی، و همچنین دانش و آگاهی نسبت به پدیده سرقت علمی نسبت به مردان برتری داشتند. ولی میزان خودکارآمدی مردان در انجام کارهای علمی و نوشتن مقاله از زنان بیشتر بود. مقایسه بین رشته ها نشان داد که در مولفه های دانش و آگاهی از سرقت علمی و پیامدهای آن و همچنین عدم