دسته بندی هس مر، توماس آکوئیناس

futuristic graphical user interface concept. businesswoman pointing virtual screen. Internet of Things. Heads up display. technological abstract.

سیلمانی به نقل از لدبتر (1390) چهار سیستم اخلاقی را بر می شمرد :
2-2-4-7-1)اخلاق شخصی
اشاره به ویژگی ها و خصوصیاتی دارد که در افراد وجود دارد و بر اساس آنها ارزش ها و احساساتی در مورد آنچه درست یا نادرست می یاشد ، در آنها شکل گرفته است . میزان پایبندی فرد به ارزشهایی نظیر صداقت ، تعهد و … می باشد .
2-2-4-7-1)اخلاق سودمندی
میزان تاکید برا اقداماتی است که برای همگان آثار مثبت ، منفعت و سود داشته باشد . بنابراین یک عمل وقتی صحیح است که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد .
2-2-4-7-1)اخلاق اجتماعی
میزان پایبندی و تعهدات و مسئولیتها در قبال جامعه به هنگام تصمیم گیری ها و رفتارهای مدیریتی است . در واقع فرهنگ ناشی از روابط اجتماعی است که نقش مهمی را در تصمیم گیری و قضاوت اخلاقی افراد ایفا می کند .
2-2-4-7-1)اخلاق قانونی
اشاره به وضعیتی دارد که قوانین مبنا یا استانداردی برای قضاوت بر تصمیم ها و فعالیت ها را فراهم می کند . تاکید آن بر فعالیتهای تعیین شده و وظایف از پیش مشخص شده می باشد .
2-2-4-8) دسته بندی هس مر
یکی از کامل‌ترین دسته بندی ها را از تئوریهای اخلاق توسط هس مر (1995) و در حوزه مدیریت ارائه شده است :
2-2-4-8-1) قانون طلایی
در این دیدگاه عقیده بر این است که افراد باید به شیوه ای عمل کنند که دوست دارند دیگران نیز با آنها همین رفتار را داشته باشند و این نوع رفتار بایستی حالتی جهان شمول پیدا کند . این یک دستورالعمل قاطعانه مشهور است از آن جهت که هیچ استثنایی را نمی پذیرد و افراد و سازمان ها اجازه ندارند برای خودشان هیچ استثنایی قایل شوند (لاوتن ، 1384) .
بیشتر رهبران کلیسا و بعضی از فلاسفه نظیر (توماس آکوئیناس و توماس جفرسون) معتقدند که یک قانون ابدی وجود دارد ، قانونی مخلوق خداوند ، مشهود در طبیعت ، بیان آشکار شده در کتاب مقدس ، و در اختیار زنان یا مردانی که فرصت مطالعه و بررسی قانون طبیعت یا کتاب مقدس را خواهند داشت . توماس جفرسون اولین انسان دوست سکولار ، معتقد بود که حقایق این قانون بدیهی و حقوق آن جداناشدنی است و لذا وظایف را به آسانی می توان از آن استخراج نمود . آنها این تعهد را نیز خواهند داشت که آن حقوق را برای دیگران نیز تضمین کنند حتی اگر این امر به انقلاب علیه تاج و تخت پادشاهی انگلیس منجر گردد . رهبران مذهبی معتقدند که وضعیت این قانون لایتغیر است و حقوق و وظایف مشهود هستند : «اگر ما را دوست دارند ، ما نیز باید دیگران را دوست داشته باشیم» این مبادله متقابل در قوانین مسیحیت و تحت عنوان قانون طلایی خلاصه می شود : با دیگران آن گونه رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند (هس مر ، 1389) .
 2-2-4-8-2) منفعت گرایی یا فرجام گرایی
نگرش فرجام گرایی به اخلاق مدیریت بر نتایج و غایت اعمال افراد تاکید کامل دارد ، نه بر نیت آنان . فرجام گرایی از واژه ای یونانی به معنای فرجام یا غایت مشتق شده است . و تعدادی از بانفوذ ترین فلاسفه در جهان غرب اظهار داشته اند که ارزش اخلاقی رفتار شخصی را می توان به وسیله نتایج آن رفتار تعیین کرد . به عبارت دیگر ، یک عمل یا یک تصمیم درست است اگر منجر به منافعی برای مردم گردد و یک عمل یا یک تصمیم نادرست است اگر منجر به ضرر یا آسیب گردد ، هدف مشخصاً خلق بزرگترین میزان منافع برای بیشترین مردم با کمترین میزان ضررها یا آسیب هاست . مزایا می توانند تفاوت کنند منافع و مزایای مادی تنها آنهایی نیستند که محاسبه می شوند (اگرچه آنها قطعاً یک نقطه آغاز مناسب برای محاسبات هستند) بلکه دوستی ها ، دانش ، تندرستی و دیگر چیزهای مطلوب که ما در زندگی می یابیم نیز منافع و مزایا هستند . در اندیشه سودمندگرایی به حداکثر رسانیدن خوبی ها و به حداقل رسانیدن معایبی که تاکنون تعریف شده است ، توجه می شود . در اندیشه سودمندگرایی ، خوبی ها ممکن است به عنوان لذت ، یا خوشبختی تعریف شود . دو نوع مختلف سودمندگرایی داریم :
1 . سودمندگرای عملی که فقط به اعمالی توجه می کند که برای بیشترین تعداد از افراد ، بیشترین خوشبختی را دربرداشته باشد . بنابراین قانونی مانند ، باید هنگام عقد قراردادها باید حقیقت را بازگو کنی یک دستورالعمل مفید است اما در مواقعی می توان آن را نادیده گرفت .
2 . سودمندگرایی قانونی ، قوانین نقش مهمی در اخلاقیات داشته و نمی توان آنها را به واسطه خاص یک موقعیت ، نادیده گرفت ، زیرا قوانین در قبال نادانی ها و کوته بینی ها مراقبت کرده و کمک می کند از ارائه رفتار ناعادلانه فردی ، در شرایط و موقعیت های خاصی ، پرهیز شود . در اندیشه سودمندگرایی پیش فرض بر این است که می شود برای هر چیزی یک ارزش قابل اندازه گیری در نظر گرفت (لاوتن ، 1384) .
2-2-4-8-3) وظیفه گرایی ، تئوری آغاز گرایی