دلالتهای مربوط به اخلاق از دیدگاه اثبات گرا، اطلاعات طبقه بندی شده

Businessman draw growth graph and progress of business and analyzing financial and investment data ,business planning and strategy on blue background.

5- کلمن(2010) در مقاله ای تحت عنوان (( جورج ادوارد مور و ایمان بد )) به بررسی اندیشه های مور پرداخته است. وی میگوید (( مور، مدعی دانستن انواع گزاره های عقل سلیم است.او یا متهم به جزمی بودن است یا خواهان پرسش در برابر فیلسوفانی که انکار میکنند او چیزهایی میداند.من دراین مقاله استدلال میکنم که این اتهام اشتباه است.من استدلال میکنم که او در عوض در مورد پاسخ دادن به سوالاتی از قبیل”آیا من میدانم؟” گناهکار است ))
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1روش شناسی تحقیق :
این تحقیق ، از نوع تحقیقات تطبیقی است که شامل استنباط و تطبیق دلالتهای مربوط به اخلاق وتربیت اخلاقی از دیدگاه روسو و مور از طریق منابع دست اول و دست دوم می باشد(منابع دست اول شامل کتابها و مقالات نوشته شده توسط روسو و مور و منابع دست دوم شامل کتابها و مقالاتی است که در تحلیل یا توصیف اندیشه های مور و روسو نوشته شده است). روش تطبیق با استفاده از پژوهش تطبیقی برد ی (1966) است که شامل 4 مرحله توصیف ، تفسیر ، همجواری و مقایسه می باشد.
توصیف شامل یادداشت برداری و تدارک یافته های کافی برای نقادی از آنها برای مرحله ی بعدی است.تفسیر شامل وارسی اطلاعاتی است که از مرحله ی قبلی جمع آوری شده است.مرحله ی همجواری شامل طبقه بندی اطلاعات مرحله ی قبلی است که راه مقایسه را هموار میکند. مرحله ی مقایسه که مهم ترین مرحله است ، شامل بررسی شباهت ها و تفاوت هاست.(میرزا محمدی ،14:1390)
طبق این روش ، در این پژوهش ، ابتدا به توصیف اخلاق از دیدگاه های اثبات گرایی و طبیعت گرایی از دیدگاه مور و روسو پرداخته و درباره ی این موضوع ها داده های لازم جمع آوری شد.سپس طبق مرحله تفسیر ، داده ها و اطلاعات مربوطه وارسی شده و در مرحله بعد اطلاعات طبقه بندی شده است.در انتها ، به تطبیق و مقایسه ی اخلاق دیدگاه های طبیعت گر و اثبات گرا از نگاه روسو و مور و دلالت های آن بر تربیت اخلاقی پرداخته شده است.
3-2جامعه ی تحقیق :
شامل جامعه متنی ، متشکل از کلیه متون و نوشته های دست اول و دست دوم مربوط به مبانی اخلاق از دیدگاه دو طبیعت گرایی و اثبات گرایی از منظر روسو ومور.
3-3 نمونه تحقیق :
در این تحقیق از نمونه گیری هدفمند با توجه به سوالات و اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و روش نمونه گیری نیز در راستای پاسخگویی به سوالات و اهداف تحقیق ، هدفمند است.
3-4 ابزار تحقیق :
فیش برداری : ابزار اصلی تحقیق عبارت است از فرم های فیش برداری که متناسب با موضوع تحقیق تهیه و مورد استفاده قرار میگیرد
فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1تجزیه و تحلیل یافته ها :
4-1-1 دلالتهای مربوط به اخلاق از دیدگاه اثبات گرا چیست؟
پوزیتیویسم در عرصه ی فلسفه ، از جمله نحله های فلسفه ی تحلیلی است.در واقع پرداختن به تحلیل برای فیلسوفان تحلیلی تنها بخشی از فلسفه محسوب میشد اما پوزیتیویست ها، فلسفه تحلیلی را در شکل افراطی آن به کار گرفتند و فلسفه را محدود به تحلیل کردند.به بیا