دوره های آموزشی، برنامه راهبردی

artificial intelligence

ب) آموزشهای ارتقاء شغلی
به‌ آموزشهایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ توانایی های‌ شغلی (دانش، مهارت و نگرش) مورد نیاز متصدیان مشاغل‌ را به منظور انجام صحیح وظایف شغل و ارتقاء در طول مسیر شغلی فراهم می نماید.
هدف ‌: ایجاد و توسعه‌ دانش، مهارت و نگرش شغلی در متصدیان‌ مشاغل‌ عمومی و اختصاصی‌ و روز آمد کردن‌ توانایی های‌ آنان‌ با توجه‌ به‌ تغییرات‌ علمی‌ و فن‌آوری‌ در زمینه‌ شغل‌ مورد تصدی در طول مسیر شغلی کارمندان‌.
محتوای‌ دوره ‌: براساس مهارت و دانش شغلی طراحی و تدوین می گردد.
مسئول‌ نیازسنجی و طراحی‌ دوره ‌:
– طراحی آموزشهای هریک از طبقات و رتبه های شغلی مشاغل عمومی توسط معاونت توسعه مدیریت
– طراحی دوره های آموزشی هریک از طبقات و رتبه های شغلی مشاغل اختصاصی، آموزشهای توسط دستگاه های اجرایی
3- آموزش های‌ ‌ سازمانی‌
به آموزشهایی اطلاق می گردد که به منظور توسعه دانش و توانمندی سازمانی کارکنان براساس نیازهای سازمانی و توسعه ای و یا برنامه خاص برای عموم کارکنان یا بخش خاصی از آنها طراحی و اجرا می گردد.
هدف: ایجاد و یا ارتقاء سطح دانش و توانمندی سازمانی کارکنان در راستای نیازهای سازمانی و توسعه ای دستگاه اجرایی .
مسئول نیازسنجی و طراحی دوره ها: دوره های آموزشی سازمانی براساس نیازسنجی در سطح سازمان و یا برنامه راهبردی و عملیاتی، توسط دستگاه های اجرایی طراحی و پس از تصویب در کمیته ی راهبری آموزش اجرا می گردد.
4- آموزش های ‌ عمومی‌
الف)آموزشهای‌ فرهنگی‌ و اجتماعی‌
به‌ آموزشهایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ به‌ منظور رشد فضایل‌ اخلاقی‌، فرهنگ‌ پذیری‌ سازمانی‌ و بهینه‌ سازی‌ روابط‌ انسانی‌ کارمندان‌ در نظام‌ اداری‌ ارائه‌ می‌گردد.
هدف‌: آگاهی‌ دادن‌ به‌ کارمندان‌ در زمینه‌های‌ فرهنگ‌ اسلامی‌ و سازمانی به‌ منظور رشد فضایل اخلاقی، فرهنگ‌ و روابط سازمانی‌، و بهبود روابط‌ انسانی‌ در نظام‌ اداری‌ کشور.
مسئول‌ نیازسنجی‌ و طراحی‌ دوره ‌: معاونت توسعه مدیریت با همکاری و مشارکت مراجع ذیربط و دستگاه های اجرایی با نظارت و تأیید معاونت توسعه مدیریت
نظارت‌ و کنترل کیفیت دوره ‌: نظارت‌ و کنترل کیفیت‌ دوره‌ بمنظور اطمینان‌ از حسن‌ اجرا و کیفیت دوره ها از ابعاد مختلف از طریق دریافت‌ بازخورد به منظور اصلاح و بهبود به عهده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی می باشد.
ب)آموزشهای‌ توانمندیهای‌ عمومی
به‌ آموزشهایی‌ اطلاق‌ می‌گردد که‌ به‌ منظور افزایش‌ دانش، مهارت و نگرش عمومی مرتبط با مأموریت و وظایف عمومی دولت و دستگاه اجرایی و یا توانمندیهای فردی طراحی و اجرا می گردد.