دوره های استاندارد سازی و تعالی رفتار، رضایت مندی شهروندان

در حال حاضر پلیس راهنمایی و رانندگی عهده دار مسولیت ها و وظایف متعدد و گوناگونی است و همراه با توسعه و تحولات اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی مسولیت های جدیدی به این پلیس محول می گردد و همگان بر این واقعیت اذعان دارند که اقتدار قانون و مجریان آن وابسته به احترامی است که مردم برای آن قائلند و رفتار خوب و مناسب پلیس با شهروندان، رعایت انصاف و عدالت، سرعت عمل در انجام امورات و… تأثیر بسزایی در نگرش مردم نسبت به پلیس و رضایت شهروندان دارد و با افزایش میزان رضایت مندی شهروندان میل به قانون گرایی در آنان افزایش می یابد و این امر می تواند پلیس را در نهادینه نمودن قوانین و مقررات در بین شهروندان و انضباط اجتماعی یاری نماید.
آموزش کارکنان در پلیس راهنمایی و رانندگی در واقع یک سرمایه گذاری اجتماعی محسوب می گردد این سازمان، دوره های آموزشی استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس را در یک دوره سه روزه و در هر سال برگزار می کند و هدف اصلی از اجرای این دوره ها افزایش عملکرد کارکنان، بالا بردن مهارت های ارتباطی و رفتاری کارکنان با اقشار مختلف جامعه می‌باشد که می تواند در نهایت منجر به رضایت شهروندان گردد با عنایت به اینکه پلیس راهنمایی و رانندگی با همه افراد جامعه سروکار دارد و برخورد خوب و مناسب با مردم می تواند میل به قانون گرایی در بین شهروندان را افزایش و نظم و انضباط اجتماعی را حاکم نماید.
1-4- اهداف تحقیق
هدف اصلی از انجام این مطالعه عبارت است از:
بررسی رابطه بین دوره های استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی استان سمنان و رضایت مندی شهروندان.
تبیین و شناسایی شاخص های دوره های آموزشی استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی استان سمنان.
شناسایی و بررسی تفاوت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب رفتار پلیس راهور استان سمنان.
1-5- سؤالات تحقیق
سؤالات اصلی تحقیق
آیا بین برگزاری دوره های استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی و رضایت مندی شهروندان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا برگزاری دوره های موآآموزشی و تعالی رفتار پلیس راهور استان سمنان منتج به رضایتمندی شهروندان می‌گردد؟
آیابین مولفه های استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی دروضعیت موجود و وضعیت مطلوب تفاوت و فاصله معناداری وجود دارد؟
سؤالات فرعی فرعی
آیا افزایش مهارت های ارتباطی پلیس سبب رضایت مندی شهروندان می گردد؟
آیا افزایش مهارت های اجتماعی پلیس سبب رضایت مندی شهروندان می گردد؟
آیا افزایش مهارت دانشی پلیس سبب رضایت مندی شهروندان می گردد؟
آیا افزایش مهارت های شغلی پلیس سبب رضایت مندی شهروندان می گردد؟
آیا افزایش مهارت های بینشی پلیس سبب رضایت مندی شهروندان می گردد؟
آیا افزایش رفتارهای قانون گرا سبب رضایت شهروندان می گردد؟
آیا بین متغیر مهارت های اجتماعی در حالت موجود و مطلوب، تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین متغیر مهارت های ارتباطی در حالت موجود و مطلوب، تفاوت معناداری وجود دارد؟
آیا بین متغیر مهارت های شغلی در حالت موجود و مطلوب، تفاوت معناداری وجود دارد؟