دیدگاههای رایج درمدیریت زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین

Business person choosing between two options separated by a yellow border arrow concept

کریستوفر1992-
شبکه ای از سازمانهاست که از طریق ارتباطات بالا دستی و پائین دستی در فرایندها و فعالیتهای مختلفی در گیر هستند و ارزشی را در قالب محصولات و خدمات برای مصرف کنندهنهائی ایجاد می کند
لی و بلینگتون-1992
شبکه از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان است که مواد اولیه را تهیه وآنها را به محصولات نیمه ساخته و نهائی تبدیل کرده و محصولات نهائی را بین مشتریان توزیع می کنند
کوپسزکا-1997
مجموعه ای از واحدها است که شامل تامین کنندگان ، ارائه کنندگان خدمات لجستیک ، تولید کنندگان ، توزیع کنندگان و فروشندگان است که جریان مواد ، اطلاعات و محصول بین آنها جریان دارد
لی و نگ-1997
شبکه ای از واحدهاست که برای تولید و تحویل کالا و خدمات از تامین کننده تامین کنندگان شروع شده و به مشتری مشتریان ختم می شود.
هانگ و همکاران-2002
شبکه ای از تسهیلاتی که مواد خام را تهیه ، آنها را به کالاهای واسطه ای و سپس به کالاهای نهایی تبدیل نموده ، و در نهایت آنها را از طریق سیستم توزیع به مصرف کننده می رساند
مابرت و و انکاتارامانان-1999
فرایند برنامه ریزی ، اجرا و کنترل کارآمد جریان مواد اولیه ، موجودی های در جریان ساخت ، محصولات نهایی ، و همچنین جریان اطلاعات مرتبط با آن از نقطه اولیه تا نقطه مصرف که باهدف تامین نیازخای مشتریان انجام می شود
لوی و همکاران-2000
مجموعه ای از روشهاست که برای یکپارچه نمودن موثر تامین کنندگان ، تولید کنندگان ، انبارها ، و فروشگاه ها بکار می رود تا محصولات مورد نیاز به مقدار مشخص ، و در زمان معین و در مکان معین تولید شده و به مشتریان عرضه شود تا هزینه کل زنجیره حداقل شده و و نیازهای مشتریان نیز با سطح سرویس بالا برآورده شود
4-2- دیدگاههای رایج درمدیریت زنجیره تامین
شکل 2 -2 تکامل مدیریت زنجیره تامین از فعالیتهای خرید و تامین و همچنین کارکردهای حمل و نقل و لجستیک با تمرکز بر یکپارچه سازی ، کاهش چرخه کاری و یکنواخت کردن خطوط و کانالها را نشان می دهد Tan,1998)).
شکل 2- 2 تکامل دیدگاهای مدیریت زنجیره تامین
5-2- چارچوبها و فرآیند های مدیریت زنجیره تامین
ساختار شبکه زنجیره تامین ، از شرکتهای عضو و ارتباطات بین آنها تشکیل شده است . فرایندهای کسب و کار، فعالیتهائی است که خروجی مشخصی ، بصورت ارزشی برای مشتری ایجاد می کند و مولفه‌های مدیریت ، متغیرهای مدیریتی هستند که بوسیله آنها فرایندها یکپارچه شده و زنجیره تامین اداره می شود. شکل 3 -2 چارچوب مدیریت زنجیره تامین را نشان می دهد.
شکل3- 2 چارچوب مدیریت زنجیره تامین: عناصر و تصمیمات(احمدی کهنعلی ، 1387)
فرایند به فعالیتهائی که به منظور تولید یک کالا یا ارائه خدمت به مشتری در درون یا بیرون از شرکت انجام می شود ، بر می گردد.اعضای زنجیره تامین می توانند در فعالیتهای مختلف مشارکت داشته باشند، از انجا که اغلب فعالیتها فراتر از مرزهای یک سازمان است،ممکن است شکسته یا از هم گسیخته شوند، بنابراین لازم است هماهنگی لازم بین سازمانها وجود داشت باشد.