دیدگاه های تمایل به استفاده مستمر

دیدگاه های تمایل به استفاده مستمر
در فرایند پذیرش خرید اینترنتی، دو دیدگاه کلی مطرح است(حسنقلی پور و همکاران، 1392، 70-69):

  • دیدگاه تکنولوژی محور

این دیدگاه رفتار خرید اینترنتی را با آزمودن ویژگی های تکنیکی فروشگاه الکترونیکی، مانند کیفیت سیستم، نحوه ی ارائه ی اطلاعات و خدمات، قابل استفاده بودن، ایجاد ارتباط با مشتری و معیارهای ایمنی نشان می دهد.

  • دیدگاه مشتری محور:

این دیدگاه واکنش مشتری را در برابر خرید الکترونیکی بررسی می کند و در واقع، نقش عوامل آمیخته بازاریابی را در شکل گیری ادراکات، نحوه ی نگرش، اطمینان و رضایت مصرف کننده از شیوه ی خرید، ارزیابی می کند. این دیدگاه باور دارد که عوامل اجتماعی و جمعیت شناختی، نقش مهمی در پذیرش خرید اینترنتی دارند .براساس دیدگاه مشتری محور، موفقیت فروشگاه الکترونیک به باور و نگرش مشتری به این روش خرید وابسته است .بنابراین مشتری باید انگیزه، فرصت و امکان دسترسی به اینترنت را داشته باشد تا خریدهای الکترونیکی انجام دهد و درنتیجه این نوع تجارت به موفقیت برسد.
خرید اینترنتی براساس تجربه ی واقعی از خرید کالا صورت نمی گیرد، بلکه براساس ظواهری مانند تصویر، شکل، اطلاعات کیفی و تبلیغات از کالا استوار است؛ به همین دلیل جلب اعتماد مشتری برای انجام مبادلات از طریق اینترنت، مورد توجه بسیاری از سازمان ها و مشتریان قرار گرفته است. درواقع تا زمانی که کاربران یک فناوری از آن استفاده  نکنند، هدف از طراحی آن، یعنی تسهیل انجام امور مربوطه و دست یابی به صرفه جویی های زمانی و هزینه ای، محقق نخواهد شد. پذیرش فناوری از جانب مصرف کننده، به موفقیت کلی منجر خواهد شد و شرکت های الکترونیکی که در پذیرش اولیه موفق بوده اند، می توانند روابط بلندمدتی با مشتریان ایجاد کرده و آن را حفظ کنند. فرایند پذیرفته شدن فناوری از سوی کاربران شامل آگاه شدن، ایجاد علاقه، ارزیابی، امتحان کردن و پذیرش است. پذیرش اینترنت برای خرید نیز، در آغاز توسط پذیرش عمومی مصرف کننده از اینترنت، به منزله ی رسانه ی جدید ارتباطی و تعاملی متأثر می شود. همچنین نگرش به محیط خرید برخط، به ادراکات مصرف کننده از فعالیت خرید اینترنتی در مقایسه با خرید در مغازه، بستگی دارد. چارچوب متعارفی که پذیرفته شده است، فرض می کند که قبل از خرید محصولات، مصرف کنندگان منافع و ریسک های ادراک شده از راه های خرید را مقایسه می کنند(حسنقلی پور و همکاران، 1392، 70).