رابطه جنسیت و رفتار اخلاقی، رابطه سن و رفتار اخلاقی

جدول فراوانی و درصد جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………84
جدول فراوانی و درصد سن…………………………………………………………………………………………………………………………..85
جدول فراوانی و میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………..86
جدول فراوانی و درصد درآمد ماهیانه……………………………………………………………………………………………………………..87
جدول فراوانی و درصد سابقه خدمت……………………………………………………………………………………………………………..88
جدول نتایج آزمون نیکویی برازش کلمگروف-اسمیرنف……………………………………………………………………………………..90
جدول نتایج آمار استنباطی مربوط به فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………….91
جدول نتایج آمار استنباطی مربوط به فرضیه فرعی دوم………………………………………………………………………………………..92
جدول نتایج آمار استنباطی مربوط به فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………….93
جدول نتایج آمار استنباطی مربوط به فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………..94
جدول نتایج آمار استنباطی مربوط به فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………………….95
جدول نتایج آمار استنباطی مربوط به فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………96
جدول ضرایب مسیر و آماره آزمون ………………………………………………………………………………………………………….97
جدول آمار توصیفی مربوط به رابطه جنسیت و رفتار اخلاقی………………………………………………………………………..98
جدول نتایج آزمون میانگین مربوط به رابطه جنسیت و رفتار اخلاقی ……………………………………………………………..98
جدول آمار توصیفی مربوط به رابطه سن و رفتار اخلاقی……………………………………………………………………………..99
جدول تحلیل واریانس مربوط به رابطه سن و رفتار اخلاقی…………………………………………………………………………100
جدول نتایج آزمون پس از تجربه مربوط به رابطه سن و رفتار اخلاقی…………………………………………………………..101
جدول آمار توصیفی مربوط به رابطه سابقه و رفتار اخلاقی…………………………………………………………………………102
جدول تحلیل واریانس مربوط به سابقه و رفتار اخلاقی………………………………………………………………………………102