health

مسؤل گروه مریضی های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، گفت: حاجی هایی که از عربستان بازمی گردند تا ۱۴روز پس از برگشت باید مراقب علائم تنفسی خود باشن و در صورت مشاهده هر گونه علامت مانند عطسه، سرفه، آبریزش و تب باید به دکتر مراجعه کنن.

رضا فدایی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به راه های پیشگیری از انتقال ویروس کرونا اعلام کرد: با در نظر گرفتن اینکه در مریضی های تنفسی ادما از مریضی خود آگاه نیستن باید با مشاهده نشونه هایی مانند عطسه، سرفه، آبریزش و تب در منزل استراحت و از حضور غیر لازم در مکان های پر تردد خود داری کنن.

ایشون با بیان اینکه در صورت ضرورت در جمع های متراکم مریض باید از ماسک استفاده کنه، گفت: بیماران باید در زمان عطسه و سرفه دهن خود رو با دستمال بپوشونن.

مسئول مریضی های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با تاکید بر اینکه افراد باید از انداختن آب دهن در معابر عمومی جدا دوری کنن، گفت: افراد در صورت بروز علائم تب و مشکلات تنفسی از خود درمانی جدا دوری و حتما به دکتر مراجعه کنن.

فدایی گفت: حاجی هایی که از عربستان باز می گردند تا ۱۴ روز پس از برگشت باید مراقب علائم تنفسی خود باشن و در صورت مشاهده هر گونه علامت مانند عطسه، سرفه، آبریزش و تب باید به دکتر مراجعه کنن.

: از ترشحات تنفسی بیماران مشکوک نمونه گیری و واسه تایید پایانی به تهران فرستاده می شه.

ایسنا