راه حل های مدیریت بحران برای مقابله با انواع استرس، اثرات استرس بر جامعه و سازمان ها

Arrow down. Finance buildings reflecting in each other, seen from below.

2- رفع پیامد های استرس: در این مرحله با توجه به علائم استرس بدخیم فردی و یا سازمانی اقدام لازم برای بهبود صورت می پذیرد. علائم فردی استرس بدخیم عبارتند از مشکلات رفتاری، فیزیولوژیکی و درمانی و علائم سازمانی استرس بدخیم عبارتند از: هزینه های مستقیم و غیر مستقیمی که سازمان متحمل می شود (خشنود فرد،1388).
2-9-7 مراحل استرس
کسانی که استرس را نوعی پاسخ تلقی می کنند، مراحل دیگری را در نظر می گیرند. این روانشناسان معتقدند پاسخ به عوامل تنش زا مراحل متفاوتی شامل مراحل زیر دارد:
الف) مرحله هشدار، که فرد متوجه عوامل تنش زا می شود و جهت فکری اش به سوی آن جلب می شود؛
ب) مرحله ارزیابی، که فرد ماهیت عوامل تنش زا را مورد ارزشیابی قرار می دهد و با توجه به شخصیت و گذشته خود معنایی از آن برداشت می کند؛
ج) مرحله جستجو برای یافتن سبک های مقابله ای. در این مرحله ارگانیسم تلاش می کند تا به تنهایی با عوامل تنش زا مقابله کند. بدیهی است اگر فرد سبک خاصی را برای مقابله نداشته باشد، مرحله بعدی به وقوع می پیوندد؛
د) مرحله پاسخ به استرس. که در این مرحله حالات هیجانی شدید مثل خشم بروز می کند و بدن در صدد پاسخ بر می آید (خدایاری فرد،1385).
تهدیدها و باورها نیز بر ارزیابی تاثیر می گذارند.
در مواجهه با وقایع تنش زا برای پیشگیری از بروز افسردگی و اضطراب باید سه مرحله را طی کرد:
1- ارزیابی: درمانگر در مورد ماهیت مشکل با مراجعان به بحث و گفتگو می پردازد تا از چگونگی ادراک او از موقعیت تنش زا آگاه شود.
2- بکارگیری روش های کاهش استرس: فرد روش های متفاوتی نظیر تنش زدایی و آموزش خود را می آموزد.
3- کاربرد روش های کاهش استرس در زندگی واقعی. (خدایاری فرد،1385)
نگار2-6: مراحل سه گانه استرس
2-9-8 دیدگاه مدیران در مورد استرس
استرس برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. اختلاف نظر در مورد استرس در پاسخ هایی که مدیران به یک سؤال مشابه تحت عنوان«منظور از اصطلاح روانی یا استرس چیست؟» این موضوع را تاکید می نماید: در این رابطه متداولترین جواب هایی که به این پرسش داده شده عبارت بودند از : 1- کار بسیار زیاد و زمان بسیار کم برای انجام کار 2- احساس اضطراب و دلهره 3- ناتوانی در مقابله با فشار روحی و جسمی بسیار زیاد (چیت ساز،1389).
2-9-9 اثرات استرس بر جامعه و سازمان ها
علاوه بر زیان های فردی عوارض عمومی فشار عصبی همچنان بالا و به طور مداوم رو به افزایش است. هزینه های خدمات عمومی، نظیر مراقبت های بهداشتی از کسانی که در اثر فشار عصبی دچار بیماری شده اند، بازنشستگی زود هنگام در اثر فشار عصبی، و …. بر روی جامعه سنگینی می کند. علاوه بر این، فشار عصبی افراد را دچار زودرنجی و تحریک پذیری می کند و این موضوع بر کیفیت کلی زندگی افراد تاثیر سویی بر جا می گذارد. هر فعالیتی که از میزان اثرات ویران کننده فشار عصبی بکاهد، موجب می شود کارگران شاداب تر و سازمان ها سرمایه دارتر شوند (زارع، 1384 ).
2-9-10 مدل های تئوری استرس
بدیهی است نمی توان یک آستانه ثابت برای افراد مختلف و یا حتی برای یک فرد ثابت در شرایط متفاوت لحاظ نمود. بر همین اساس تئوری های مختلفی در ارتباط با بروز استرس مطرح گردید. یکی از ساده ترین های آن تئوری مدن می باشد که در آن سه فاکتور، شرایط سازمانی، آسیب پذیری فرد و استروسور (عامل تحریک کننده) دخیل دانسته شده اند.در این مدل وقتی استرس شغلی بروز می نماید که هر سه عامل همپوشانی نشان می دهند. یکی از معروفترین آن ها مدل تصمیم گیری و کنترل می باشد که توسط کاراسک مطرح شد. هر چه قدرت تصمیم گیری بیشتر باشد احتمال استرس کمتر می باشد. البته منظور از قدرت تصمیم گیری داشتن مسؤلیت نمی باشد، بلکه به معنای وجود انتخاب های متفاوت جهت تصمیم گیری می باشد(چیت ساز،1389).
نگاره 2-7: مدل استرس
2-9-11 راه حل های مدیریت بحران برای مقابله با انواع استرس