می 7, 2021

رسانه، استراتژی تبلیغ

گروه اول براساس ماهیت تبلیغ و گروه دوم براساس مناطق جغرافیایی( 4.(Bhatt, 2005, P
براساس ماهیت تبلیغ : تبلیغ کالاهای مصرفی تبلیغ کالاها و خدمات صنعتی تبلیغ خدمات دولتی تبلیغ برای استخدام تبلیغ خدمات مالی تبلیغ امور شخصی
براساس مناطق جغرافیایی ملّی یا بین المللی منطقه ای یا محلّی
6.3.2 ) نقش تبلیغات در تجارت
اگر چه هدف از تمامی تبلیغات طراحی شده ایجاد امکان فروش محصول یا خدمت است اما به طور کامل میتوان برای آن سه نقش اصلی تعریف نمود که عبارتند از ( 2.(Bhatt, 2005, P
تبلیغات آگاهی دهنده
تبلیغات ایجاد رهبر
تبلیغات ایجاد مارک
دسته اول تبلیغات مجموعه ای از اطلاعات در خصوص مشخصات محصول و قیمت آن را در اختیار مشتری قرار می دهد که از نمونه های آن میتوان به تبلیغات موجود در روزنامه ها و در مورد کالاهای موجود در سوپرمارکتها اشاره کرد. دسته دوم تبلیغات به دنبال آن است که تبلیغ دهنده را به عنوان رهبر بازار معرفی نماید که تبلیغات موجود در دفتر راهنمای شهری از آن جمله می باشد دسته سوم آنهایی هستند که به دنبال ایجاد تصویر یک مارک و یا تفسیر ادراک مشخص در خصوص یک محصول یا خدمت مشخص می باشند.(Bhatt, 2005, P. 3)
لازم به ذکر است که مرز میان تبلیغات ایجادکننده رهبر، آگاهی بخش و ایجادکننده مارک چندان مشخص و واضح نمیباشد
7.3.2) چرخه تبلیغات
تبلیغات همانند سایر بخشهای تجارت از یک فرآیند پیروی میکند که هدف از اجرای آن رسیدن به نتایج دلخواه میباشد. در ذیل فرآیند تبلیغات آورده شده است که از آن به عنوان چرخه تبلیغات یاد میشود
1- هدفگذاری و تدوین راهبرد 2 – شناسایی و انتخاب مخاطبان 3 – انتخاب رسانه 4 – تهیه و تدوین پیام تبلیغاتی 5 – ارزیابی نتایج تبلیغات
1.7.3.2) هدف گذاری و تدوین استراتژی
هر برنامه تبلیغاتی باید به منظور دستیابی به یک هدف مشخص اجرا شود و باید مشخص گردد که در تبلیغ به دنبال چه نوع کارکردی از آن میباشیم. هدف تبلیغ همان چیزی است که ما نیاز داریم یا به دنبال آن میباشیم (فاربی، 1386 ،ص 31). در مرحله دوم، اگر چه در اکثر موارد نتایج چندان پیچیده و قابل توجهی از تبلیغات انتظار نمی رود اما در موارد مهمتر، صرف زمان و هزینه به منظور کسب مؤفقیت مناسب تر مورد توجه بوده و با توجه به اهداف طراحی شده در مرحله اول باید به ترکیبی مناسب از سه عامل 1- ناحیه و محدوده مکانی تبلیغ.-2 محدوده زمانی و 3- بودجه تبلیغاتی رسیده و آن را به صورت یک استراتژی تبلیغاتی لحاظ نمائیم(فاربی، 1386 ، ص 32).
در مرحله تعیین استراتژی باید طوری عمل نمود که برنامه تبلیغاتی برای هر یک از محصولات در راستای استراتژی تبلیغاتی برای دسته محصولات همانند و هر یک از دسته ها در راستای استراتژی کلّی تبلیغات سازمان باشد.
2.7.3.2) شناسایی و انتخاب مخاطبان
در گام دوم سؤالات اساسی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از: چه کسی از محصول استفاده میکند؟ چه کسی عمل خرید را انجام میدهد؟ و چه کسی تصمیم خرید را میگیرد؟ باید به یاد داشت که قبل از هر تبلیغی استفاده کنندگان، خریداران و تصمیم گیرندگان را شناسایی نمود، چرا که شناسایی و انتخاب درست مخاطبان هدف مؤفقّیت تبلیغ را به دنبال خواهد داشت و از اتلاف پول و وقت و فرصت جلوگیری خواهد نمود. در میان محیط های بیرونی آن دسته از متغیرها که در شناسایی و انتخاب مخاطبان مؤثّرند عبارتند از:
1- متغیرهای جمعیت شناختی (نورمن، 1380 ، ص 256 ) که شامل جنسیت (مرد یا زن)گروه سنّی (جوان، میانسال، مسن)گروه اقتصادی-اجتماعی.