رسانه، هزینه های جاری

Abstract science background with colorful lines growing

3) تبلیغات باعث تداوم مطبوعات و دیگر رسانه ها می شود.
4) تبلیغات با آموزش دادن به مردم در مورد استفاده متنوع از کالاهای مختلف، دانش آنها را ارتقاء می بخشد.
2-9 تقسیم بندی تبلیغات بر اساس اهداف:
2-9-1 تبلیغات خبری:
نقش مهمی در مرحله پیشتازی یک طبقه کالا دارد، اگر هدف ایجاد تقاضای اولیه است. بنابراین وظیفه نخست صنعت ماست بندی آن بود که مصرف کنندگان را از مزایای غذایی ماست و موارد استفاده بسیار زیاد آن آگاه گرداند.
2-9-2 تبلیغات ترغیبی/ متقاعد کننده:
در مرحله تشدید رقابت و زمانی اهمیت پیدا می کند که هدف شرکت ایجاد تقاضای انتخابی برای یک نام تجاری خاص است. اکثر تبلیغات در این گروه جای می گیرند.
2-9-3 تبلیغات یادآوری:
در مورد کالاهای بالغ اهمیت زیادی دارد. تبلیغات حمایتی به گونه ای هم خانواده با این تبلیغات است که به خریداران فعلی اطمینان می دهد تصمیم درستی گرفته اند و انتخاب به جایی کرده اند.
2-10 تصمیم گیری درباره بودجه تبلیغات:
پس از تعیین اهداف تبلیغات شرکت باید برای هر یک از کالاهای خود بودجه تبلیغاتی تعیین کند. نقش تبلیغات افزایش تقاضا برای خرید کالاست. شرکت برای نیل به اهداف فروش خود بودجه لازم را اختصاص خواهد داد. اگر شرکت بودجه کمی به تبلیغات اختصاص دهد، نتیجه آن چندان اهمیتی ندارد، امّا اگر مبلغ زیادی به این مهم اختصاص یابد در این صورت می شد از این پول استفاده بهتری به عمل آورد. اگر چه بودجه تبلیغات جزو هزینه های جاری تلقی می شود ولی واقعیت این است که بخشی از آن سرمایه گذاری است که موجد یک ارزش نامرئی است که می توان آن را سرقفلی( یا ارزش ویژه نام تجاری)خواند.
هنگام تعیین بودجه تبلیغات پنج عامل خاص باید مد نظر قرار بگیرند.
1- مرحله ای از عمر کالا که در آن قرار دارد:
اغلب کالاهای جدید بودجه تبلیغاتی زیادی می طلبند، چرا که نیاز به اعلام موجودیت دارند و مصرف کنندگان هم باید امکان آزمودن آن را دشته باشند. نام های تجاری جا افتاده در بازار معمولاً با بودجه تبلیغاتی کمتری( نسبت تبلیغات به فروش ) مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرند.
2- سهم بازار و پایگاه مصرف کننده:
آن نام های تجاری که سهم بالایی از بازار را به خود اختصاص داده اند برای حفظ آن سهم بازار درصد کمتری از فروش خود را صرف تبلیغات می کنند.
3- رقابت و شلوغی:
در بازاری با رقبای بسیار که مبالغ زیادی را به امر تبلیغات اختصاص می دهند، تبلیغ درباره یک نام تجاری به بودجه بیشتری نیاز دارد تا بتواند صدای خود را به گوش رساند.
4- فراوانی تبلیغات: