کی فکرش رو می کرد که سیگار وقتی نقش مهمی در عروسی چینی ها داشته؟ توماس ساوین، کلکسیون دار عکس، یه سری نگاتیو تو یه کارخانۀ بازیافت در پکن پیدا کرده که پرده از رسمی عجیب در عروسی چینی ها برمی داره. در این رسم عجیب، عروس سیگار مردان حاضر در عروسی رو روشن می کنه، و بعد به انجام بازی هایی با محوریت سیگار با داماد می پردازه. این رسم کم کم در حال محو شدنه.

به گزارش فرادید، توماس ساوین، اصالتاً فرانسویه، اما در پکن به سر می برد. اون در سال ۲۰۰۹، تو یه کارخانۀ بازیافت نگاتیوهایی از این مراسم پیدا کرد و از اون زمان پروژۀ “معدن نقرۀ پکن” رو کلید زده تا کشفیاتش رو در مرتب کنه. کشفیات اون شامل نیم میلیون عدد نگاتیو می شه.

اون می گوید: “من متوجه فرصتی واسه نجات خاطرات رهاشده شدم، با کارخانه معامله کردم تا این نگاتیوها رو کیلویی به من بفروشه.” اون این مجموعه عکسها رو با عنوان کتابی به نام “تا وقتی که مرگ ما رو از هم جدا کنه” به چاپ رسونده.

عادات روزانه زنان چینی واسه زیبایی و جوون موندن

رکورد گینس صعود پله با سر

اخبار چین فرادید