رشد و توسعه اقتصادی، استراتژی های توسعه

Vector illustration - GO!

ز) راهبرد ایجاد احساس نیاز:
می توان ابتدا احساس و عطش به مصرف یا تبعیت را در مخاطبان ایجاد کرد و بلافاصله با معرفی وسیله یا خدمات تامین کننده این نیاز، ایشان را به استفاده از آن در رفع نیاز مذکور ترغیب نمود.
ژ) راهبرد شکل گرایی و القای پدیده های جدید:
در این رویکرد توجه تنها بر شکل و ترکیب بندی ظاهری و ایجاد ترکیبی شکل گرایانه با تاکید بر زیبایی ها و جذابیت های بصری بوده و توجه کمتری بر انتقال معانی، تعامل با مخاطبان و اطلاع رسانی صورت می پذیرد.
س) راهبرد برانگیختن احساسات:
در این راهبرد به جای تکیه بر جذابیتهای منطقی و برتری های حقیقی محصول، خدمات یا فردی خاص، سعی در برانگیختن احساسات مخاطبان جهت تحریک آنها به خرید محصول و استفاده از خدمات می شود.
ش) راهبرد ایجاد حس نشاط و طنز:
استفاده از بیان نوشتاری مفرح و طنزگونه در مقایسه با پیام های جدی و غیرصمیمی، در ایجاد تمایل به مخاطبان اثربخش تر به نظر می رسند.
ص) راهبرد ایجاد احساس ترس:
با استفاده از راهبرد ترس می توان در مخاطبان حسی از نگرانی و بر هم ریختگی عصبی را بوجود آورد و از آن جهت که در چنین شرایطی افراد قادر به تصمیم گیری صحیح و منطقی نبوده و به دنبال راه گریزی فوری می باشند، ایشان را وادار به عکس العملی در راستای اهداف خویش نمود.
ض) راهبرد رواج فرهنگ بومی:
در راستای تاثیرگذاری بر مخاطبان می توان نقشهایی را به کار برد تا با ارتباط فرهنگی ریشه دار و کهن با افراد، منجر به تاثیرگذاری بیشتر شود.
ط) راهبرد معرفی شخصیت تبلیغاتی:
به عنوان راهبردی دیگر، می توان نقش های جدیدی خلق و ترویج نمود و به عنوان نشانی از محصول یا خدمات مورد نظر در تمام اعلان ها و تبلیغات مداوم و مستمر به کار برد.
ظ) راهبرد جذابیت رنگی برای بیانی سریع و صریح:
رنگ به عنوان یک محرک تاثیرگذار بر حواس عمل می نماید از این رو شناخت و ادراک صحیح طراح گرافیک از این مفاهیم نمادین، ویژگی ها، واکنش ها، تداعی ها و شناخت رموز و اسرار نهفته در رنگها، امکان بکارگیری صحیح و موثر رنگ را در راستای اهداف تبلیغاتی فراهم می آورد(رهبرنیا، 1386).
در حال حاضر طراحان برای جلب نظر مخاطبان باید در تبلیغات به عواملی از قبیل روانشناسی، جامعه شناسی، برآورد منطقی و یافتن استراتژی های صحیح و مفید توجه داشته باشند تا در رقابتها به موفقیت دست یابند. همچنین در این زمینه باید فرآیند ارزیابی مخاطبان نیز صورت گیرد که شامل طبقه بندی آنها از نظر جنس، گروه های سنی، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، تمایلات، نیازها، سطح آموزش، اشتغال، درآمد و موقعیت آنها نسبت به پیام به عنوان مخالف یا طرفدار و مخاطب فعال یا غیرفعال است(Rahbarnia et al,2008).
2-1-12- نقش تبلیغات در توسعه بازار
اهداف بازاریابی و بازرگانی عمدتا” در مواردی چون افزایش فروش، افزایش سود، افزایش سهم بازار، ایجاد شهرت و اعتبار و بعضا” دستیابی به انحصار و تسخیر کامل بازار است. بنگاههای تولیدی و بازرگانی در تعقیب وصول و حصول به اهداف خود می بایست استراتژی های مناسب در جهت رسیدن به آنها را شناسایی و بکار بندند. به عبارت ساده تر استراتژی های بازار یابی راههای رسیدن به اهداف هستند که یکی از این استراتژی ها، توسعه بازار می باشد. استراتژی های صادراتی نوعی از استراتژی های توسعه بازار هستند بدین معنی که در تعقیب اهداف بازرگانی می بایست عملیات توزیع و فروش از بازارهای فعلی به بازارهای جدید(اعم از داخل یا خارج از کشور) نفوذ و گسترش یابد و این اعمال به کمک یکی از مکانیزم های اصلی بازاریابی به نام تبلیغات انجام می شود(سمینار ادواری، بی تا، ص331). تبلیغات یکی از ابزارهای نفوذ در بازار و یکی از مهمترین روش های فروش در بازار جهانی است. اگر توسعه صادرات بدون توجه به این مهم قدم در راه تولید و ارائه محصول با قیمت نازل و کیفیت بال بگذارد و به تبلیغات توجهی نکند دیری نخواهد پایید که از صحنه رقابت بین المللی بیرون می افتد. اهمیت مساله تبلیغات امروز به حدی است که میزان هزینه های تبلیغاتی ملاکی برای تعیین میزان رشد و توسعه اقتصادی یک کشور می باشد. زیرا تبلیغات باعث فروش بیشتر شده و در نتیجه تولید افزایش می یابد. برای اثربخش بودن تبلیغات در بازار هدف باید فرایند تبلیغات رعایت شود و طرحی جهت تبلیغات ریخته شود(سمینار ادواری، بی تا،ص346).