رضایت شغلی کارکنان، ویژگی های شخصیتی

Flying through space

1- بین گشوده بودن شخصیت ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
2-بین روان آرزدگی شخصیت ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهدسازمانی رابطه وجود دارد.
3- بین برون گرایی شخصیت ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهدسازمانی رابطه وجود دارد.
4- بین سازگاری ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهدسازمانی رابطه وجود دارد.
5- بین مسئولیت پذیری ورفتار شهروند سازمانی با توجه به رضایت شغلی وتعهدسازمانی رابطه وجود دارد.
1-8)تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق
ویژگیهای شخصیتی :
تعریف مفهومی
کاملترین تعریف از شخصیت را الپورت ارائه داده که شخصیت را،سازمانی پویا از نظامهای روانی وجسمانی که در درون فرد قرار داردو ویژگبهای فرد،رفتار واندیشه اورا شکل می دهد(پروین،ترجمه کدیور،1381).
تعریف عملیاتی
نتایج حاصل از بررسی خصوصیات شخصیتی افراد حاکی از آن است که رفتار افراد به منش ها و خصوصیات شخصیتی آنها بستگی دارد، بنابراین، ویژگی های شخصیتی افراد، زمینه ساز رفتارهای آنهاست. شخصیت به عنوان الگوی مشخص و معینی از تفکر، هیجان و رفتار که سبک شخصی فرد را در تعامل های او با محیط عادی و اجتماعی اش رقم می زند تعریف شده است (Hossam، 2007: 19).
در این تحقیق برای سنجش ویژگیهای شخصیتی از پرسشنامه NEO استفاده گردید که شامل 240 سوال بوده است. که بر اساس 5 تیپ شخصیتی Big Five ، شامل برونگرایی، روان رنجوری، سازگاری،وجدان کاری و گشودهرویی میباشد. باشد هر تیپ شخصیت شامل 6 مقیاس می باشد و برای هر مقیاس 8 سوال در پرسشنامه تعبیه شده است.
این پرسشنامه با اخرین تغییرات اعمال شده در آن به عنوان یک پرسشنامه استاندارد در سنجش 5تیپ شخصیتی با عامل دخیل در هرتیپ (مجموعا 30 مقیاس برای 5تیپ ) در بررسی شخصیت کارکنان بانک بکار گیری شده است.
رضایت شغلی :
تعریف مفهومی
اسپکنور (1997) رضایت شغلی را احساس افراد نسبت به مشاغل خود وبه طور کلی نسبت به جنبه های مختلف آن می داند و برای آن شش مولفه بر می شمارد : رضایت ار سازمان،رضایت ازکار،رضایت از سرپرست،رضایت از حقوق ومزایا،رضایت از ترفیعات (صافی ، 1371).
تعریف عملیاتی: رضایت شغلی یکی از سازه هایی است که در ادبیات مدیریت و رفتار سازمانی مورد بررسی و اندازه گیری قرار گرفته است. اهمیت رضایت شغلی به دلیل رابطه آن با دیگر پیامدهای سازمانی، شامل غیبت، تعهد سازمانی، جابجایی شغلی و عملکرد است. با توجه به تاثیر سریع تغییرات محیطی بر روی سازمانها و شکل گیری تغییرات سازمانی این الزام ایجاد شده است که چگونگی حفظ کارکنان، با تعهد و رضایت شغلی آنان را درک کنیم(اسمیت، 1992).
در سنجش رضایت شغلی کارکنان بانک با توجه به بررسیهایی که در سنوات گذشته انجام شده مولفه هایی دخیل هستند من جمله شرایط کار ، کارفرما ، حقوق ودستمزد و… در این تحقیق برای سنجش رضایت شغلی کارکنان بانک از پرسشنامه 5 سوالی لاندا استفاده شد. که با 5 سوال کلی نظر کارکنان را در خصوص همکاران –سرپرستان –حقوق ومزایا-شغل وفرصت ترفیعات جویا شده ایم .
تعهد سازمانی :
تعریف مفهومی
نعهد سازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان ودرگیر شدن در سازمان تعریف کرده اند(استیرز،مودی ، پورتر،1974).
بطور معمول تعهد سازمانی را در سه حوزه مورد بررسی قرار می دهند 1- تعهد عاطفی 2-تعهد مستمر 3-تعهد هنجاری
تعهد عاطفی : به عنوان دلبستگی خاطر وتعلق به سازمان وتمایل به ماندن جهت ادامه خدمت را شامل می شود
تعهد مستمر :میزان هزینه های ناشی از ترک سازمان را که بر فرد مستولی می شود به نحوی که هرچه سرمایه گذاری ها ی جهت ماندن زیاد شده باشد احتمال ترک سازمان برای او کمتر می شود .
تعهد هنجاری : در این بعد از تعهد افراد ادامه خدمت در سازمان را وظیفه ومسئولیت خود می دانند(آلن ومایر،1990).
تعریف عملیاتی