رفتارهای خرابکارانه، رفتارهای خرابکارانه

بنابراین، پژوهشگر در این فصل دربارۀ روش پژوهش و علت انتخاب آن توضیح میدهد، ویژگیهای آزمودنیها و روشهای انتخاب آنها را مشخص میکند، ابزاری را که برای جمعآوری اطلاعات استفاده کرده است معرفی میکند و نحوۀ نمرهگذاری ابزار را بیان میکند و در پایان این فصل، روشهای تحلیل آماری را که برای آزمون فرضیههای پژوهش استفاده کرده است، توضیح میدهد. بدین ترتیب، هم پژوهش مورد ارزیابی قرار میگیرد و هم زمینۀ اطلاعات لازم را برای اجرای مجدد فراهم میکند.
۳-2. روش پژوهش
انواع بخصوصی از پژوهشهای تربیتی، مستلزم روشهای معینی هستند. یک مسألۀ پژوهش، نوعی موضوع یا نگرانی است که بایستی مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال، چنانچه مسألۀ پژوهش شناسایی عوامل تاثیرگذار بر یک نتیجه -سودمندی یک مداخله یا فهم بهترین پیشبینی از نتایج- باشد، رویکرد کمّی بهترین رویکرد است (کرسول،2002: 21). به‌علاوه، چنین بررسی‌هایی کم هزینه‌تر از بررسیهای کیفی هستند و انجام آن‌ها آسان‌تر است و علاوه بر این، با این پژوهشها می‌توان سریع‌تر به نتیجه رسید (احمدی،1384: 118). بطور کلی، روش پژوهش با توجه به نوع موضوع مشخص میشود.
در این پژوهش، هدف اصلی بررسی رابطۀ بین دو متغیر کیفیت دلبستگی و ازخودبیگانگی روانی با رفتارهای خرابکارانه است. از این رو، رویکرد به کار رفته در این پژوهش، با توجه به موضوع آن، کمّی بوده و روش پژوهشِ حاضر از نوعِ همبستگی که یکی از روشهای تحقیق توصیفی است، میباشد. از این روش برای تحلیل رابطه میان متغیرها بر اساس هدف پژوهش استفاده میگردد. تحقیقات همبستگی را بر اساس هدف میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
الف: مطالعۀ همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطۀ دوبهدو متغیرهای موجود در پژوهش است.
ب: تحلیل رگرسیون، هدف پیشبینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه تغییرات متغیرهای مستقل (پیشبین) است.
ج: تحلیل ماتریس همبستگی، از جمله پژوهشهایی که در آن از ماتریس همبستگی استفاده میشود، تحلیل عاملی است. به عبارت دیگر، مواقعی که پژوهشگر از همبستگی مجموعهای از متغیرها بخواهد تغییرات متغیرها در عاملهای محدودتر خلاصه کند از روش تحلیل عاملی استفاده میکند.
در این پژوهش، با توجه به هدفهای پژوهش، از مطالعۀ همبستگی دو متغیری و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
3-۳. جامعۀ پژوهش
جمعیت آماری در این پژوهش، کلیۀ دانشآموزان (دختر و پسر)، سال سوم دبیرستان در سطح شهر فسا در سال تحصیلی 93-1392 که در رشتههای علوم انسانی، علوم تجربی و ریاضی در نظام جدید آموزشی و در مدارس دولتی، نمونه دولتی، غیر انتفاعی و تیزهوش مشغول به تحصیل هستند، میباشد که اطلاعات آماری آنرا که برابر با 1043 نفر (572 دختر و 471 پسر) بودند از مرکز برنامه‌ریزی و بودجۀ ادارۀ آموزش و پرورش شهرستان فسا، دریافت کردیم.
۳-4. نمونه‌گیری
بسیاری از خصایص اجتماعی را چنین به دست می‌آورند، که ابتدا زیر مجموعه (یا نمونه)‌ای از کل جمعیت را مورد پژوهش قرار می‌دهند و سپس از روی این نمونه، اوصافی را در باب کل جمعیت استنباط می‌کنند (لیتل، 1381: 283). نمونه آماری مجموعه‌ای از افرادی هستند، که از طریق روش‌های نمونه‌گیری از جمعیت آماری انتخاب می‌شوند. نمونه باید مُعرّف جمعیت آماری باشد، تا بتوان پارامتر جامعه را از طریق ارزش نمونه‌ای برآورد کرد (ساعی، 1381: 27). منظور از شرط معرّف بودن آن است که همه صفات جمعیت، خاصه آن صفاتی که از لحاظ موضوع پژوهش دارای اهمیت است، به تناسب در نمونه وجود داشته باشد و بتوان نتایج حاصل از آن را به کل جمعیت آماری تعمیم داد. با این تعریف هر نمونه باید دارای صفاتی چون نمایا و معرف بودن و تعمیمپذیری باشد (ساروخانی، 1381: 156-157).
در این پژوهش، از نمونه‌گیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شد. نمونه‌گیری خوشهای وقتی به کار می‌رود، که جامعۀ مورد نظر یا مورد مطالعه بسیار وسیع و گسترده باشد. در چنین حالتی انتخاب نمونه از نظر اجرایی مشکل به نظر میرسد. لذا به منظور صرفهجویی در وقت، نیروی انسانی و هزینه، از این روشِ نمونهگیری استفاده گردید. در این روش، بر عکس سایر روشها، واحد نمونهگیری، فرد یا یک عضو نیست، بلکه گروهی از افراد است که به صورت طبیعی شکل گرفته و گروه خود را تشکیل دادهاند (دلاور، 1388: 284). لذا در این پژوهش، با استفاده از نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای مدرسه به عنوانِ واحد نمونهگیری در نظر گرفته شد. به این صورت که از مجموعِ 33 مدرسه، ابتدا 15 مدرسه را با توجه به نسبتِ نوعِ مدارس، به صورت تصادفی ساده انتخاب و سپس از بین مدارس انتخاب شده، به صورت تصادفی ساده کلاسهای درس را به نسبت رشتۀ تحصیلی انتخاب کرده و سپس از روی لیست دانشآموزان، به صورت تصادفی ساده، آزمودنیها انتخاب شدند. همچنین در این پژوهش برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران، استفاده شد.
p = 0.5 احتمال وجود صفت
q = 0.5 احتمال عدم وجود صفت
t =1.96 درجه اطمینان
d = 0.05 احتمال خطا
N حجم جامعه
همانگونه که ملاحظه میشود بر اساس فرمول کوکران، در این پژوهش به تعداد 280 آزمودنی نیاز داشتیم که به منظور دستیابی به اطلاعاتِ پایاتر و معرفتر و همچنین کاهش خطای نمونهگیری، حجم نمونه به 320 نفر افزایش داده شد.
با توجه به تعداد دانش‌آموزان هر مدرسه و نسبت آن به کل دانشآموزان، به همان نسبت تعداد نمونه به آن مدرسه تعلق گرفت و همین طبقهبندی در مورد پایه تحصیلی نیز اعمال گردید و لذا چون ت
عداد دانش‌آموزان دختر بیشتر بودند، تعداد نمونه بیشتری نیز به آن تعلق گرفت. جداول شمارۀ 3-1. و 3-2. تعداد کل دانشآموزان سال سوم متوسطۀ شهر فسا، جامعۀ آماری و حجم نمونه را به تفکیک جنسیت، رشتۀ تحصیلی و نوع مدرسه نشان میدهد.
جدول3-1. تعداد دانشآموزان سال سوم متوسطۀ شهر فسا به تفکیک جنسیت و رشتۀ تحصیلی
رشتۀ تحصیلی
پسرانه
دخترانه
جمع کل
ریاضی