مشارکت دفاعی
وفاداری سازمانی
رای و نظر
ب)ابعاد محلی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از :
1- سازگاری با افراد دیگر
2-حفظ منافع سازمان
3-مشارکت در خدمات اجتماعی
4-خودآموزی
5-تمیز نگه داشتن محیط کار
2-5)عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی
بررسی های فراتحلیلی در خصوص ارتباط بین BOC و عوامل اثرگذار برآن بیانگر این واقعیت است که چهار دسته از این عوامل مورد تاکید تحقیقات بوده است که عبارتند از:
ویژگی های فردی کارکنان
ویژگی های شغلی
ویژگی های سازمانی
رفتارهای رهبری
تحقیقات اولیه در این حوزه که توسط ارگان و همکارانش صورت گرفته، عمدتا بر نگرش های کارکنان، گرایشات و رفتار حمایتی رهبر متمرکز بوده است. تحقیقات بعدی در حوزه رهبری که به وسیله بودساکوف و همکارانش انجام گرفته است، قلمرو رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبری تعاملی و تحولی گسترش داده اند. اثرات ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتا در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحب نظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش های اولیه که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار می دهد، بر دو محور اصلی متمرکز است: اولا ارگان و ریان این عامل کلی م وثر بر روحیه را به عنوان مبنای رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، درک از عدالت و درک از رفتار حمایتی رهبری تلقی می کنند و ثانیا تحقیقات نشانگر ارتباط معنادار آنها با رفتار شهروندی سازمانی است که بیانگر اهمیت این متغیرها در تعیین رفتار شهروندی سازمانی می باشد (Podsakoff و همکاران، 2000، ص 530). عامل مهم دیگر در فهم رفتار شهروندی سازمانی، تاثیر حالت روحی مثبت فرد می باشد. در دو دهه گذشته بحث های زیادی در مورد برتری شناخت برعاطفه در تعیین رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفته است. . برخی تحقیقات موید آن است که رضایت شغلی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارد. رضایت پاسخی است عاطفی که به سازمان و عوامل مختلف مرتبط با شغل داده می شود. خشنودی حاصل از رضایت شغلی است که افراد را بر می انگیزد تا برای ادای دین خود به سازمان رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز دهند(schanke،1991).
در حالی که بورساکوف و همکاران(2000) و دیگران از(از جمله organ&ryan، 1995) تاثیر متغیرهای خاص شخصیتی و مزاجی را بر ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی مورد انتقاد قرار داده اند، یافته های جورج(1991) پیشنهاد می کند که پژوهش های قبلی که به بررسی این متغیرهای روحی و مزاجی پرداخته اند می تواند به جای اثرات حالت مزاجی بر روی اثرات ویژگی (صنعتی) تمرکز یابند.
علاوه بر این جورج (1991) بیان نمود که بین حالت روحی مثبت در کار و تمایل کارکنان برای کمک کردن به دیگران (بعد نوعدوستی رفتار شهروندی سازمانی) رابطه وجود دارد. بنابراین، عاطفه (احساسات) نقش مهمی را در رفتار شهروندی سازمانی بازی می کند. درحقیقت مطالعات اخیر حاکی از این است که این رابطه در مورد ابعاد خاص رفتار شهروندی سازمانی هم صدق می کند(Bahrach و Jex ، 2000). علاوه بر این میدلارسکی(1984) گزارش داده است که کفایت ممکن است یکی از عوامل انگیزشی ای باشد که افراد را برای کمک دیگران تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین افرادی که به دیگران کمک می کنند احتمال بیشتری دارد که اتنظار رفتار منتهی به موفقیت داشته باشند و همچنین نتایج مثبتی را برای دیگر افراد پیش بینی کنند. در ازای کمکی که فرد کمک کننده ارذائه می دهد، کمک کننده احساس رضایت درونی بیشتر و یا شادی حاصل از انجام یک کار خوب را دریافت می کند (kayalowski، 1961).
در سالهای اخیر بورساکوف و همکاران(2000) در یک فرا تحلیل از تحقیقات مربوط به 15 سال احیر در زمینه رفتار شهروندی سازمانی، میزان تاثیرگذاری تعدادی از متغیرها برابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی را ترسیم نمود. از جمله متغیرهایی که با رفتار شهروندی سازمانی رابطه همساز داشته اند، عبارت بودند از: متغیرهای مرتبط با شغل نظیر رضایت مندی درونی شغلی، یکنواختی شغلی و بازخورد شغلی. در خصوص متغیرهای شغلی، تحقیقات عمدتا حول مبحث تئوری جانشین های رهبری بوده است. که نتایج بیانگر ارتاط پایدار و ویژگی های شغلی با رفتار شهروندی است.
2-6)پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی
اگر چه بخش عمده ای از تحقیقات انجام شده در زمینه رفتار شهروندی سازمانی بر روی ادبیات این موضوع انجام شده است، اما تحقیقات جدید در این زمینه اخیرا برروی پیامدها و نتایج رفتار شهروند سازمانی متمرکز شده اند، بالاخص بر وی روی دو موضوع و مسئله کلیدی یعنی:
الف- تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارزشیابی عملکرد
ب-تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد موفقیت سازمانی
مکنزی، بودساکوف و همکاران (1993)، چندین دلیل عمده در نظر گرفتن رفتار شهروندی سازمانی درارزیابی عملکرد کارکنان از سوی مدیران را به شرح زیر بیان می کنند:
الف- قاعده مقابله به مثل
گولدنر(1964) بیان می کند که افراد سعی دارند کمک های دیگران به خود را جبران کنند و به آنان توجه و ملاطفت نمایند و با آنان منصفانه برخورد کنند.بنابراین در صورتی که رفتارهای شهروندی سازمانی دارای تاثیر مثبت برای مدیران و سازمان باشد، مدیران نیز این گونه فتارها ا در ارزیابی عملکرد کارکنان در نظر می گیرند.