رفتارهای غیرکلامی، رفتارهای غیرکلامی

حد استفاده در بزرگسالی
سالیان تمرین
مهارتها
کم
14
نوشتن
قدری
8
خواندن
نسبتا زیاد
1
گفتن
بسیار زیاد
شنیدن
منبع :رضائیان،1384: 219
2-16 . قالبهای پیام
2-16-1 . کلمات
49
برای بیان فکری که قصد انتقال آنرا داریم، ابزاری برمی گزینیم که ازآن جمله: زبان، واژه، جمله، عبارت، کنایه و …کلمات و عبارات می توانند با بار ستایش، آزار، توهین، تحقیر، تهدید و یا غیره همراه باشند. همچنین هر لحنی می تواند فرد را به خطاهای جبران ناپذیر، امیدهای واهی یا رهایی از اوهام هدایت کنند . کلمات می توانند غرور و فاداری در عمل، یا سکوت را در فرد ایجاد کنند از سویی دیگر کلمات و عبارات در فرآیند اثرگذاری حساس هستند به هر حال، کلمات و عبارات تنها مبنای چگونگی تعبیر و تفسیر یا ارائه حقیقت نیستند .
2-16-2. صدا
صدا، ابزاری پویا است . از طریق آن می توان شور و شوق، اعتماد، دلواپسی، فوریت آرامش و سایر حالات ذهنی و قصدها را انتقال داد. توانایی صدا در اثرگذاری و چگونگی ارائه مطلب به « ماورای زبان » مشهود شده است و ماورای زبان، شامل ویژگی های صدا از قبیل : سرعت گفتار، طرز بیان، تکیه صدا، تأنی، حجم اطلاعات می باشند. مدت زمانی که صحبت می شود ، افزایش و کاهش شدت صدا، مکث، تغییرآهنگ صدا و سایر جنبه های گفتار، می تواند اثرگذاری بر دیگران را افزایش یا کاهش دهد. شما به عنوان یک مدیر با شناخت دقیق « ماورای زبان » کارکنان، می توانید سرنخ هایی را برای پیشرفت در تأثیر برآنان بدست آورید .
2-16-3 . رفتار غیرحرفی
به هر چیزی که توسط شخص دیگر قابل رویت است، رفتار غیرحرفی گفته می شود از قبیل : اشارات و حرکات در سخن گفتن، حالات چهره، اَشکال نگاه، حرکات بدن، چگونگی قرار گرفتن بسیاری از این رفتارهای غیرکلامی می توانند در کنترل مستقیم فرد تأثیر داشته باشند. شخص می تواند رفتارهای غیرحرفی خود را به آن گونه که می خواهد در آورد چگونگی وارد شدن به محیط کار، حرکات و حالات چهره و چگونگی تلویحی علاقه و شادابی از طریق نگاه و سایر رفتارهای غیرحرفی بر واکنش افراد نسبت به هم اثر می گذارد. به همین ترتیب از ایماء و اشاره کارکنان، می توان به عنوان راهی برای ورود به احساسات، علائق و نگرش های آنان استفاده کرد. از آن جاست که لباس پوشیدن و ظاهر کلی هر کس گویای وقار و منزلت فردی اوست از این رو بهتر است که این لباس، مناسب محیط کار بوده و ارزشهای فردی و سازمانی را نشان دهد . (رضائیان ، 1384: 225 -222)
2-16-4. حالات چهره
از حالات چهره افراد می توان اطلاعات زیادی بدست آورد به عنوان مثال، عمدتاً لبخند نشان دهنده صمیمیت، شادی یا دوستی فرد مقابل می باشد در حالیکه اخم بیانگر عدم رضایت و خشم یک شخص است .