رفتار اخلاقی مدیران، انگیزش

تاریخ اتمام پایان‌نامه:
استاد / استادان راهنما: دکتر محمدجواد تقی پوریان
آدرس و شماره تلفن :
چکیده:
هدف این مقاله بررسی رابطه ی بین جو اخلاقی سازمان و رفتار اخلاقی مدیران می باشد. سازمان ها برای انجام دادن امور سازمانی خود، علاوه بر معیارهای سازمانی و قانونی نیاز به مجموعه ای از رهنمود های اخلاقی و ارزشی دارند که آنان را در رفتار و اعمال اداری یاری دهد و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسرسازد. معمولاً اعضای سازمان ارزش هایی را که در ارتباط با زندگی سازمانی آنها است، می پذیرند. سازمان ها مجبورند که محیطی از اخلاق و ارزش ها در سازمان ایجادکنند. درک نوع رفتار قابل قبول عاملی مهم در جو سازمانی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق مدیران دانشگاه پیام نور استان مازندران می باشد، نمونه ای به حجم 51 نفر با استفاده از سرشماری انتخاب شد. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه داده ها جمع آوری شد. سرانجام با استفاده از روش همبستگی پیرسون فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین جو نوع دوست، جو حقوقی و جو قانونی با رفتار اخلاقی کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین بین جو ابزاری و جو مستقل با رفتار اخلاقی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
واژگان کلیدی: جو اخلاقی، رفتار اخلاقی، دانشگاه پیام نور، جو ابزاری، جو مستقل
مناسب است □
نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش‌نامه دانشگاه —————– تاریخ و امضاء
مناسب نیست □
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول :کلیات طرح
بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………9
اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن……………………………………………………………..11
چارچوب نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………….13
اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….14
سوالات تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..14
فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………….15
مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..16
تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی ……………………………………………………………..17