رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی

تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمان ها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. تعدادی از راهکارهای مهم برای ارتقا تعهد سازمان ها عبارت اند از:
بالا بردن پیوستگی عاطفی در کارکنان و درگیر کردن بیشتر آنها با اهداف سازمان
بهبود شبکه های ارتباط اجتماعی در کار
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
ارزیابی عملکرد کارکنان به منظور ایجاد بازخورد کاری
تشریح اهداف و رسالت های سازمانی
حذف موانع کاری
تأکید بر جنبه هایی که موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود
ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه
حذف تبعیض ها و روابط نامناسب افراد در محیط کار
استقلال نسبی برای انجام وظایف
ایجاد زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری کارکنان (رنجبریان، 1375، ص 14)
12- غنی سازی شغلی
13- اعطای تسهیلات
14- محول کردن سطوح بالاتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل(استرون،1377، ص 119)
2-2 بخش دوم: مباحث پژوهشی
از پژوهش های انجام شده در این زمینه در داخل و خارج از کشور می توان به پژوهش های زیر اشاره کرد:
2-2-1 پژوهش های داخل کشور
بهنام کاویان (1384)، در مقاله ای تحت عنوان بررسی اخلاق کار در بخش دولتی و خصوصی کار کرده است که داده‌های مورد استفاده ازنمونه ای به حجم 14475 نفر که 5307 نفر دربخش خصوصی و9168 نفر دربخش دولتی مشغول به کار هستند گردآوری شده است این تحقیق نتیجه زیر را در پی داشت: “خصوصی‌سازی اگر چه قوانین و نظام حقوقی پس از اجرای خصوصی سازی تغییر می‌کند، اما به دلیل آنکه تغییرات، زیربنایی نیستند، تفاوت معناداری میان اخلاق کار پرسنل خصوصی ودولتی ایجاد نمی شود. در مورد مولفه های اخلاق کار مشاهده شد که خصوصی سازی برد و بعد اخلاق کاریعنی دلبستگی به کار و نیز جدیت درکار تاثیرگذار است، اما تاثیری بر ابعاد انسانی و مشارکتی اخلاق کار ندارد. در تبیین این موضوع میتوان گفت که خصوصی سازی باعث افزایش روحیه منفعت طلبی درافراد می گردد و آنها را به تلاش بیشتر در جهت خواسته‌های مادی هدایت می کند. به عبارت دیگر، خصوصی سازی ابعاد مادی اخلاق کار را افزایش می دهد اما تاثیری بر ابعاد معنوی اخلاق کار ندارد.
مقاله ای با عنوان نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه یزد ، که توسط محسن طاهری دمنه، دکتر سید محمود زنجیرچی و مجید نجاتیان قاسمیه (1390) صورت گرفته است یافته های زیر بدست امد: ” بررسی ارتباط بین اخلاق فردی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط و همبستگی وجود داشته و اخلاق فردی بالاتر منجر به درجات رفتار شهروندی بالاتر میشود. کارمندانی که اخلاق مدارترند ، کارآمدتر از دیگران هستند. یافته های از تقویت اخلاق مورد استفاده قرار گیرد. بدین منظور لازم است فرآیند ویژه ای برای لحاظ نمودن اخلاق گرایی در نظام استخدام مد نظر قرار گرفته و متقاضیان از حیث اخلاقی بودن نیز در کنار سایر شرایط عمومی و اختصاصی بررسی شوند.”
دکتر علیرضا امیر کبیری و سهیلا داروئیان (1390) در مقاله ای دیگر با عنوان برداشتهای اخلاق حرفه ای مدیران در کسب و کارهای کوچک و متوسط که جامعه آماری انرا مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط در شهرک صنعتی شمس آباد تهران تشکیل دادند به نتایجی رسیدند. این پژوهش با استفاده از دو روش کتابخانه ای و پرسشنامه به مرحله اجرا در امده است و با توجه به روش نمونه گیری خوشه ای ،نمونه گیری صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده حداقل اگاهی مدیران در کسب و کارها از اصول اخلاق حرفه ای است. حال آنکه دنیای کسب و کار امروز با سرعتی شگرف در جهت اصول اخلاقی حرکت نموده و این امر حتی بعنوان یک مزیت رقابتی در سطح بین المللی مطرح میگردد. در کشور ما علی رغم وجود تاکیدات مذهبی و دینی در این زمینه و لزوم ورود به عرصه های جهانی اهمیت و اولویت اخلاقیات بیش از هر زمان دیگری احساس می گردد. با توجه به نتایج حاصل از تحقیق مشاهده گردید که در میان شاخه های مختلف صنعت با توجه به نوع عملکرد و فعالیت انها میتوان اصول مشخص و روشنی را برای هریک از شاخه های صنعت تدوین نمود که این امر می تواند با کمک متخصصان و مدیران و اصناف این صنایع صورت گیرد.

نوشته ای دیگر :
مدل معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی