رفتار مصرف کننده، مقیاس های اندازه گیری

از آنجا که در پژوهش های غیرآزمایشی منظور پژوهشگر غالباً برآورد میانگین جامعه است، و با توجه به این امر که معمولاً توزیع متغیرهای مورد مطالعه ممکن است بهنجار نباشد، توصیه می شود که حجم نمونه بیش از 30 انتخاب شود (سرمد و دیگران، 1387). در تحقیقات کمی یک قانون وجود دارد و آن اینکه هرچه اندازه نمونه بزرگتر باشد، دقت نتایج نیز بیشتر است. اگرچه نباید فراموش کنید که ممکن است با محدودیت مالی و زمانی مواجه باشید. (داوسون, 2007)
3-5 ابزارهای جمع آوری داده ها:
از جمله دلایل استفاده از پرسشنامه می‌توان به هزینه اندک مالی و زمانی، سهولت کسب سریع اطلاعات از افراد زیاد، سهولت تجزیه و تحلیل پاسخ ها و استاندارد سازی سوالات اشاره نمود. نقطه شروع منطقی تهیه پرسشنامه این است که از خود بپرسید اهداف کلی تحقیق چیست (سرمد, و غیره, 1387)
پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق از روی تحقیقات بعمل آمده توسط سانتانا و پالاسیو در سال 2010-2011 با موضوع اثر بخشی وب سایتها که این تحقیق الگوی پژوهش مان می باشدو همچنین تحقیقات دیگر محققین: کاپفر، بری موضوع: تصویر برند و نقش آن در وفاداری مشتریان 1966-1998 . پریکانکا، موضوع: تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کننده توجه خاص به ایمیل، 2012 و ساسانی، سیما و منصور لاری، امیر با موضوع تبلیغات اینترنتی و تأثیر آن بر جذب مشتریان 1389. استفاده شده است.
همچنین در تدوین پرسشنامه این تحقیق به این موارد توجه شده است:
پرسشنامه شامل 3 جزء اصلی بوده که عبارتند از مقدمه ای برای آماده کردن پاسخ دهنده جهت تکمیل پرسشنامه، دستورالعمل و سوال ها.
سوالات مربوط به واقعیتها در ابتدای پرسشنامه مطرح می گردند، و بر اساس آن می‌توان افراد را به گروه های مختلف تقسیم بندی نمود. سوال مطرح در این زمینه این است که سوالات در تحلیل و بررسی من چه سودی دارد (انصارین و جباری، 1382). در تحقیق پیش روی، از مجموعه سوالات مقالاتی استفاده شده است که در انتهای فصل دوم مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته اند. ظاهر پرسشنامه جذاب طراحی شده باشد و در عین حال عملی باشد (انصارین و جباری، 1382). اجرای آزمایشی سوالات برای برای فهم اینکه آیا معنا و مقصود پرسشها برای پاسخ دهندگان روشن است یا خیر انجام پذیرفت.
3-6 مقیاس اندازه گیری گزینه ها:
یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیری نگرش مقیاس لیکرت است. این مقیاس از مجموعه منظمی از گویه ها (عبارات) که به ترتیب خاصی تدوین شده است، ساخته می شود. پاسخ دهنده میزان موافقت خود را با هر یک از این عبارات در یک مقیاس درجه بندی شده که معمولاً از 1 تا 5 و گاه 7 درجه است نشان می دهد. سپس پاسخ آزمودنی به هریک از گویه ها از نظر عددی ارزش گذاری می شود (سرمد, و غیره, 1387).
عموماً ایجاد اندازه توسط خود محقق امری غیر معمول است و بهتر آن است تا برای افزایش اعتماد و اعتبار از اندازه های منتشر شده در تحقیقات و کتابها استفاده نمود. یکی از این نوع مقیاسها لیکرت 5 طیفی است که بصورت استاندارد در برخی کتب روش تحقیق آمده و می‌تواند برای سنجش موارد مختلف مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال می‌توان برای سنجش موافقت با یک متغیر از مقیاس “بسیار مخالف، مخالف، بدون نظر، موافق و بسیار موافق استفاده نمود. (Tharenou, et al., 2007)
در این تحقیق از مقیاس اندازه گیری متشکل از طیف لیکرت کاملاً موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملاً مخالفم شده است. مقیاس های اندازه گیری نیز خود به دو دسته کیفی و کمی تقسیم می‌شوند. مقیاس های این پرسشنامه از نوع کیفی هستند که در تقسیم بندی جزئی تر از نوع ترتیبی تعیین می گردند. این نوع متغیرها، متغیرهایی هستند که در آنها، مقادیر مختلف نمراتی که به پاسخ ها اختصاص داده می‌شوند و بیان کننده شدت و ضعف آن صفت می‌باشند (نگهبان, 1382).
جدول 3-1 : شاخص ها و عوامل شناسایی شده در تحقیق
ردیف
عوامل
شاخص ها(متغییرها)
1
به خاطر آوردن جزئیات تبلیغات اینترنتی
اطلاعات کافی
مطلوبیت و جذابیت