رفتار مصرف کننده، ویژگی های جمعیت شناختی

ج . در این مرحله از آزمون اسپیرمن برای تایید یا رد فرضیه های تحقیق استفاده می شود.
ضریب همبستگی اسپیرمن، که به ضریب همبستگی رتبه ای اسپیر من معروف است. یک ضریب همبستگی بر اساس رتبه ( نمرات یا داده ها) است که میزان همبستگی بین دو متغییر در سطح ترتیبی را اندازه گیری می کند. ضریب همبستگی اسپیرمن، معادل ناپارامتری ضریب همبستگی پیرسون (بر اساس مقادیر واقعی) است. در همبستگی رتبه ای اسپیرمن، جفت متغییرها، به جای اندازه های فاصله‌ای یا نسبی، به صورت اندازه های ترتیبی ( رتبه ای) بیان می شوند. (حبیب پور, و غیره, 1388)
3-10 نتیجه گیری:
در این فصل نسبت به تهیه پرسشنامه(پرسشنامه استفاده در الگوی تحقیق توسط: پالاسیو وسانتانا در پژوهشی با عنوان اثر بخشی وب سایتها، همچنین پرسشنامه های استفاده شده توسط دیگر محققین: کاپفر، بری ، تصویر برند و نقش آن در وفاداری مشتریان 1966-1998 . پریکانکا، تبلیغات اینترنتی در رفتار مصرف کننده توجه خاص به ایمیل، 2012 و ساسانی، سیما و منصور لاری، امیر ، تبلیغات اینترنتی و تأثیر آن بر جذب مشتریان 1389.) اقدام گردید.پرسشنامه مذکور دارای 19 سوال بوده و به صورت آزمایشی توسط 30 آزمودنی تکمیل و روایی آن از طریق آلفا کرونباخ (0.82) تعیین گردید پس از آن برای تصمیم گیری نسبت به استفاده از آزمونهای پارامتریک و یا ناپارامتریک از آزمون آزمون کالماگورف – اسمیرانف استفاده شد تا تعیین شود که آیا توزیع داده های جمع آوری شده نرمال می‌باشند و یا خیر. سپس برای تایید یا رد کردن فرضیه‌های تحقیق از جداول اکتشافی و آزمون اسپیرمن استفاده گردید.

فصل 4: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1 مقدمه:
به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری پژوهش حاضر، ابتدا اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها را استخراج و در جدول اطلاعات کلی تنظیم شد، سپس کلیه اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای آماری بویژه نرم افزارهای SPSS 17 در دو بخش روش های توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اگر متغیرهای فرضیه از نوع اسمی و رتبه ای باشند، آزمون آنها صرفاً به کمک فنون ناپارامتریک صورت می پذیرد. همچنین اگر محقق بر اساس شواهد در دسترس، فرض نرمال بودن جامعه (نمونه) را بپذیرد، فرضیه پژوهشی او فرضیه ای پارامتریک و در غیر این صورت ناپارامتریک خواهد بود (آذر, و غیره, 1385).
در تجزیه و تحلیل توصیفی اطلاعات ابتدا ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان( اعم از میزان تحصیلات و…..) به طور کامل مورد بررسی قرار گرفته است تا اطمینان حاصل شود که این نمونه، معرف خوبی برای عناصر جامعه اصلی است. سپس شاخص های آماری مربوط به هر یک از سوالات پرسشنامه و متغیرهای تحقیق در پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه پرسشنامه به روش لیکرت طراحی شده و به عبارتی امکان نمره گذاری گزینه ها وجود دارد، شاخص های گرایش مرکزی و انحرافی مربوط به هر یک از متغیرها محاسبه شده است. این شاخص ها عمدتا شامل محاسبه میانگین، میانه، انحراف معیار، واریانس و خطای استاندارد می باشد.
در بخش روش های استنباطی به منظور بررسی فرضیه های تحقیق و به عبارتی تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه تحقیق، از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است.
4-2 تحلیل ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
در این قسمت چگونگی توزیع نمونه های آماری از حیث متغیرهایی مثل سن، سطح تحصیلات و میزان استفاده از اینترنت توسط آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفتند. هدف از انجام این کار نیز روشن نمودن کلیاتی در زمینه ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان بود.
4-2-1 تحلیل جنسیت پاسخ دهندگان:
در مجموع در تحقیق پیش روی 228 پرسشنامه شد. که لازم به ذکر است به دلیل اینکه سازمان دارای پرسنل مؤنث نمی باشد، تمامی پرسشنامه ها توسط افراد مذکر تکمیل گردید.
4-2-2 تحلیل سن پاسخ دهندگان:
در ادامه برای تعیین توزیع سنی پاسخ دهندگان پنج طبق مشخص مورد بررسی قرار گرفته بودند و نتایج حاکی از آن بود که 56 نفر 20 تا 29 سال، 142 نفر 30 تا 39 سال، 27 نفر 40 تا 49 سال، 3 نفر 50 تا 59 سال بودند و 60 سال به بالا نیز در بین پاسخ دهندگان وجود نداشت. در مجموع بیشترین پاسخ دهندگان در بازه سنی 30 الی39 سال می باشند.جدول و نمودار 4-1 و4-2 توزیع سن پاسخ دهندگان را نشان می دهد.
جدول4-1: توزیع سن پاسخ دهندگان
بازده سنی
فراوانی