روایی ابزار اندازه گیری، تجزیه و تحلیل داده ه

3-3قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
4-3جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………71
5-3نمونه نحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
6-3ابزارهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
7-3روایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….73
8-3پایایی ابزار اندازه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….73
9-3شیوه ی انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 73
10-3 شیوه تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
1-4مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..77
2-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع ابتدایی در گروه کنترل………………………………………………….79
3-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر مقطع ابتدایی در گروه آزمایش………………………………………………80
4-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع ابتدایی در گروه کنترل…………………………………………………81
5-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر مقطع ابتدایی در گروه آزمایش………………………………………………82
6-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر دوره متوسطه اول در گروه کنترل……………………………………………83
7-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر دوره متوسطه اول در گروه آزمایش…………………………………………84
8-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر دوره متوسطه اول در گروه کنترل…………………………………………..85
9-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر دوره متوسطه اول در گروه آزمایش……………………………………….86
10-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر دوره متوسطه دوم در گروه کنترل………………………………………….87
11-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران پسر دوره متوسطه دوم در گروه آزمایش……………………………………….88
12-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر دوره متوسطه دوم در گروه کنترل………………………………………. 89
13-4تحلیل به دست آمده از میانگین نمره دانش آموران دختر دوره متوسطه دوم در گروه آزمایش……………………………………..90