روایی ابزار اندازه گیری، جدول آلفای کرونباخ

4
قانون گرایی
3
دانش
3
رضایتمندی شهروندان
20
3-5- پایایی و روایی پرسشنامه
در پژوهش های کمی ابزار اندازه گیری باید دارای دو ویژگی فنی پایایی و روایی باشد.
الف) پایایی
مفهوم پایایی بیان می دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. ایبل و فریسبی پایایی را همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه ای دیگر از نمرات در یک آزمون معادل که به دست آمده است، تعریف می کنند (Wiersma and Jurs, 1990). در پژوهش های کمی برای محاسبه ضریب پایایی از روش هایی مانند اجرای دوباره، روش همتا، روش دو نیمه کردن، روش کودر-ریچاردسون و آلفای کرونباخ و دیگر روش ها استفاده می گردد.
پایایی معیار به آن حدی اطلاق می گرددکه فرایند اندازه گیری صرفاً فاقد خطای تصادفی باشد. پایایی با، ثبات، صحت و قابلیت پیش بینی یافته های تحقیق سروکار دارد (ابراهیمی و همکاران، 1390).
ب) روایی
مفهوم روایی بیان می دارد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه و صفت مورد اندازه گیری را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی، ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از ابزار اطمینان داشت. روش های متعددی برای تعیین روایی ابزار اندازه گیری وجود دارد که می توان به روایی محتوا، روایی ملاک و روایی سازه اشاره نمود (عابدی و شواخی، 1389: 160).
اعتبار سازه شامل درک منطق نظری است که زیربنای معیارِ به دست آمده است. روش کار به این قرار است که سازه مورد نظر را به سازه های دیگر طوری ربط دهیم که چهارچوبی نظری برای پدیده بازاریابی مورد سنجش پدید آید. اعتبار سازه همزمان با افزایش پیش بینی شده همبستگی بین سازه مورد نظر و سازه های مرتبط، بیشتر می شود.
اعتبار محتوا شامل قضاوت ذهنی متخصص، در مورد مناسب بودن اندازه گیری است (ابراهیمی و همکاران، 1390).
پرسشنامه های استفاده شده در این پژوهش به صورت محقق ساخته می باشد و روایی آن قبلاً توسط استاد راهنما و برخی استادان دیگر مورد بررسی و در نهایت تأیید قرار گرفته است. جهت پایایی پرسشنامه ها در این تحقیق از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. بدین منظور تعداد 30 عدد پرسشنامه به صورت آزمایشی توسط اعضای نمونه تکمیل گردید و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ برای هر متغیر استخراج شد. همانگونه که در جدول 3-3 مشاهده می شود، ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیرها بالای 0.7 می باشد و این نشاندهنده این است که پرسشنامه مورد استفاده از پایایی مطلوبی برخوردار است. جدول 3-3 آلفای کرونباخ متغیرها را نشان می دهد:
جدول 3-3؛ جدول آلفای کرونباخ متغیرها
متغیر
آلفا کرونباخ
مهارت های اجتماعی پلیس
0.767