روشهای تخمین مدلهای ادغام شده، بورس اوراق بهادار تهران

جمع شرکتهای عضو نمونه ی آماری
112
مانده
3-7 روش گردآوری دادهها
در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانهای استفاده به عمل می آید. در بخش کتابخانهای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری میگردد و سپس اطلاعات و دادههای تحقیق از نشریات و گزارشات سالانه و سایر گزارشات بورس اوراق بهادار تهران و صورتهای مالی حسابرسی شدهی شرکتها از طریق نرمافزار رهآورد نوین، جمعآوری شده است.
3-8 روش تجزیه و تحلیل دادهها
پس از جمع آوری داده ها از طریق نرم افزار رهآورد نوین با استفاده از نرم افزار Excel و Eviews8 در دو قسمت آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. مراحل انجام کار به شرح زیر می باشد.
3-9 روشهای محاسبهی فرضیات پژوهش و مدل رگرسیونی
/ GApp = α+ α PACC+ α RACC+ α INV + ε SMOTh
متغیرهای وایسته:
:GApp فرصت های رشد شرکت
:SMOTh میزان هموارسازی سود
متغیرهای مستقل:
PACC: حسابهای دریافتنی
:RACC حسابهای دریافتنی
INV : موجودی کالا
3-9-1 دادههای پانل (دادههای تابلویی)
مدلهای اقتصادی از نظر استفاده از دادههای آماری به سه بخش تقسیم میشوند، در برخی از آنها برای برآورد مدل، از اطلاعات سری زمانی استفاده میشود. در مدلهای مبتنی برسریهای زمانی، مقدار متغیرهای مختلف مدل، تابعی از زمان هستند. بعضی دیگر از مدلها براساس دادههای مقطعی برآورد میشوند. در مدلهای مبتنی بر دادههای مقطعی، زمان به هیچ عنوان نقشی نداشته و مقدار متغیرهای مختلف مدل تابعی از مقاطع مختلف است. در برخی از مطالعات طراحی مدلهایی که صرفا مبتنی بر آمارهای سری زمانی و یا مقطعی است، فروض ضمنی محدودکنندهای برنتایج حاصل، تحمیل میکند و منجر به کاهش اعتبار نتایج به دست آمده از مدل میشود.
بنابراین برای افزایش دقت مطالعه تفکیک این دو مقوله ضروری است. روش سوم برآورد مدل که در سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاست، برآورد مدل براساس دادههای پانل است. در این روش، یک سری واحدهای مقطعی طی چند سال مورد برازش قرار میگیرند. تحلیل با دادههای ادغام شده محیطی بسیار غنی از اطلاعات را برای گسترش فنون تخمین و نتایج نظری فراهم میآورد. در بسیاری از موارد محققان از این روش، برای مواردی که نمیتوان مسائل را به صورت سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد یا زمانیکه تعداد دادهها کم است، استفاده میکنند.
از آنجا که لحاظ نکردن برخی از متغیرها در ساختار مدلها موجب ایجاد عدم کارایی در برآوردهای مدلهای اقتصادسنجی میشود، روش دادههای تلفیقی که از ترکیب اطلاعات سریهای زمانی و دادههای مقطعی تشکیل شده است، اثر این نوع متغیرهای لحاظ نشده یا غیر قابل اندازهگیری را بهتر از دادههای مقطعی طی یک سال یا دادههای سری زمانی برای یک مقطع زمانی نشان میدهد. دادههای تلفیقی روند گذشته متغیرها را در برگرفته و از نظر لحاظ کردن پویایی متغیرها، اطمینان ایجاد میکند. یک مدل تجربی بزرگ میتواند به طور کاملتری روابط بین متغیرهای مربوطه، اثرات مثبت و منفی که به لحاظ آماری معنیدار هستند، متغیرهای زمان و مکان، اثرات و روابط متقابل بین متغیرها را مشخص کند. ادغام دادههای سری زمانی و مقطعی و ضرورت استفاده از آن بیشتر به علت افزایش تعداد مشاهدات و بالابردن درجۀآزادی است.
3-9-2 روشهای تخمین مدلهای ادغام شده
برآورد روابطی که در آنها از دادههای ترکیبی (سری زمانی، مقطعی) استفاده میشود، غالبا با پیچیدگیهایی مواجه است. در مدلهای پانل، بعضی از متغیرها بین واحدهای مقطعی و یا طی زمان تغییر میکنند. آنچهکه به طور کلی در مدلهای پانل مطرح میگردد، وجود p واحد مجزا است که با شاخص i از 1 تا p شمارهگذاری میشود؛ همچنین mدوره زمانی متوالی که با شاخص t از 1 تاm شمارهگذاری میشوند وجود دارد که مجموع n= pm مشاهده موجود خواهد بود.
برآورد روابطی که در آنها از دادههای پانل (مقطعی- سری زمانی) استفاده میشود، غالبا با پیچیدگیهایی مواجه است. ضرایب مدل، واکنش متغیر وابسته نسبت به تغییرات k امین متغیر مستقل در i امین مقطع را در زمان t اندازهگیری میکند. در حالت کلی فرض میشود که این ضرایب در میان تمامی واحدهای مقطعی و زمانی مختلف متفاوت است. در حالت کلی متغیرهای یک مدل پانل را میتوان به صورت زیر تعریف نمود:
رگرسیون خطی این پانل، عبارت خواهد بود از:
: ارزش متغیر وابسته برای واحد i ام در دوره t ام.

نوشته ای دیگر :
ساختار سلسله مراتبی، رضایتمندی از زندگی