روش آلفای کرونباخ، راهبردهای مقابله

جدول 11-3. نتایج اعتبار سنجی مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی و خرده مقیاس های آن در پژوهش حاضر
مقیاس ضریب همبستگی معنی داری
مشکلات رفتاری برونی سازی 619/0 001/0
مشکلات پرخاشگری 348/0 015/0
مشکلات توجه 507/0 001/0
مشکلات بزهکاری 471/0 001/0
نتایج مندرج در جدول 11-3 نشان دهنده وجود همبستگی بین مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی، مشکلات پرخاشگری، مشکلات توجه و مشکلات بزهکاری با مقیاس سازه به ترتیب با ضریب همبستگی 619/0، 348/0، 507/0 و 471/0 در سطح معنی داری 001/0P= است. بنابراین مقیاس مشکلات رفتاری برونی سازی از اعتبار سازه برخوردارست.
در ادامه توضیحاتی در مورد پرسشنامه هایی که جهت اعتباریابی مورد استفاده قرار گرفته اند، پرداخته می شود.
پرسشنامه هیجان خواهی اهواز
در این پژوهش جهت ارزیابی اعتبار همگرای خرده مقیاس نوجویی سیاهه سرشت و منش کلونینجر از مقیاس هیجان خواهی نجاریان (1377) استفاده شد. این پرسشنامه شامل 24 ماده بوده که به طور کلی هیجان خواهی را می سنجد.
نحوه نمره گذاری پرسشنامه
در مقابل هر عبارت، 4 ستون قرار دارد که آزمودنی باید به یکی از چهار گزینه هرگز (1)، به ندرت (2)، گاهی اوقات (3) و اغلب اوقات (4) پاسخ دهد.
اعتبار و پایایی پرسشنامه هیجان خواهی
پایایی این پرسشنامه 24 ماده ای بر اساس ضرایب بازآزمایی (77/0) و آلفای کرونباخ (86/0) رضایت بخش بوده است (حسینی، طباطبایی و آقامحمدیان، 1382).
اعتبار این پرسشنامه بر اساس مقیاس های ملاک، پرسشنامه شخصیتی آیسنک، مقیاس هیجان خواهی آرنت و پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا ارزیابی شده است. ضرایب اعتبار به دست آمده نشانگر اعتبار بالای این پرسشنامه بود.
پرسشنامه شخصیت نئو
کاستا و مک کری (1992) با استفاده از تحلیل عوامل، پنج بعد را برای تفاوت های فردی در خصوصیات شخصیتی منظور کردند. این پنج عامل شامل روان رنجورخویی (N)، برون گرایی (E)، تجربه پذیری (O)، توافق پذیری (A) و وظیفه شناسی (C) است. NEO برگرفته از حرف اول سه عامل اول این مقیاس است (هارن و میشل ، 2003). فرم اصلی این پرسشنامه 240 ماده دارد. فرم دیگر آن نئو- اف اف آی است که 60 سوالی بوده و برای پنج عامل اصلی شخصیت در مواقعی که وقت اجرا محدود بوده و صرفاً دستیابی به اطلاعات کلی از شخصیت کافی است، مورد استفاده قرار می گیرد. در پژوهش حاضر نیز از فرم 60 سوالی آن استفاده شده است. این پرسشنامه توسط گروسی فرشی (1380) به زبان فارسی ترجمه و هنجاریابی شده است. در این پژوهش از این فرم جهت اعتباریابی همگرای پرسشنامه راهبردهای مقابله اندلر و پارکر استفاده شده است.
نحوه نمره گذاری پرسشنامه مورد نظر:
در مقابل هر عبارت، 5 ستون قرار دارد که آزمودنی باید به یکی از چهار گزینه کاملاً مخالفم (0)، مخالفم (1)، نظری ندارم (2) موافقم (3) و کاملاً موافقم (4) پاسخ دهد.
اعتبار و پایایی پرسشنامه شخصیت نئو
به منظور ارزیابی پایایی آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که ضرایب حاصل بین 56/0 تا 87/0 به دست آمده است (گروسی فرشی، 1380). در پژوهشی با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضرایب پایایی در دامنه ای از 27/0 تا 77/0 به دست آمد. به منظور ارزیابی اعتبار ملاکی آزمون، از روش همبستگی بین دو فرم گزارش شخصی و فرم مشاهده گر استفاده شده است که ضرایب حاصل بین 45/0 تا 66/0 بوده است. (آتش افروز، پاکدامن و عسگری، 1387).
طرح پژوهش