روش اثربخشی سازمانی پارسونز، دسترسی به اطلاعات

قادر به جلب حمایت خارجی و گسترش نیروی کار است.
برنامه ریزی
اهداف واضح بوده و بخوبی قابل ادراکند.
بهره وری، کارایی
اهداف تحقق می پذیرد و نسبت خروجی به ورودی بالاست.
دسترسی به اطلاعات
کانالهای ارتباطی، آگاهی افراد در خصوص مسائل مرتبط با کارشان را تسهیل می کند.
ثبات
احساس نظم، تداوم و یکنواخت بودن عملیات سازمان.
نیروی کار منسجم
اعتماد، احترام به کارکنان و خوب کار کردن با هم.
نیروی کار ماهر
کارکنان برای انجام درست کار ، از آموزش و مهارت و استعداد برخوردارند.
جدول شماره (2-5): کانون های هشت گانه اثربخشی
2-11-3- روش اثربخشی سازمانی پارسونز
از میان مدل ها و روش های مختلفی که برای اثربخشی سازمانی وجود دارد، و هر یک اثربخشی را از زاویه ای مورد بررسی قرار داده اند، در این میان تالکوت پارسونز در یک مدل نسبتاً جامع، اثربخشی را مورد تبیین قرار داده است و مدلی را برای ارزیابی اثربخشی سازمانی ارائه داده است که در ادامه به صورت اجمالی به توضیح آن می پردازیم: پارسونز به طور صریح فرض می کند که بقای سیستم اجتماعی به چهار کارکرد حساس: انطباق و سازگاری، کسب هدف، انسجام و یگانگی و پایداری و حفظ الگوها بستگی دارد. این کارکردها برای شناسایی منبع، بنیادی است و می تواند اهداف سازمان محسوب گردیده و ملاک های اثربخشی سازمانی به کار گرفته شوند (هوی و میسکل؛ ترجمه سیدعباس زاده و میرمحمد، 1382:265).
2-11-3-1- انطباق:
وقتی تقاضای محیطی و منابع سازمان با یکدیگر همخوانی ندارند، یک رویکرد حل مشکل پدید می آید که در آن هر دو (محیط و سازمان) از جهاتی تفاوت دارند. سازمان ضمن تغییر خود، باید توانایی انطباق با محیط را داشته باشد تا بتواند اختلاف و تفاوت موجود خود و محیط را به طور موثرتری حل کند. بنابراین سازمان به طور آگاهانه از طرف مدیران و با تصمیماتی که اتخاذ می کنند، تغییر یا سازگاری پیدا می کند. سازمان هایی که این کارها را انجام نمی دهند، از محیط جدا گشته و پس از مدتی مجبور به توقف فعالیت های خویش می شوند( هرسی و بلانچارد؛ ترجمه کریمی، 9-2: 1378).
2-11-3-2- کسب هدف:
کسب هدف به مثابه پاداش برای سیستم اهداف است. این سیستم مقاصد خود را تعیین می کند و منابع خود را برای کسب اهداف مورد نظر بسیج می کند(ترک زاده، 1377).
2-11-3-3- انسجام و یگانگی اهداف:
انسجام و یگانگی، به اتحاد و اشتراک در داخل سیستم اشاره می کند. انسجام زمانی در سازمان به وجود می آید که افراد در گروه های کار، هدف های خود را بر اثر تحقق هدف های سازمانی تحقق یافته ببینند. میزان یگانگی هدف ها به حد تحقق آن ها بستگی دارد. زمانی که نیروهای کاری سازمان در هدف گذاری و فرآیند تصمیم گیری مشارکت داشته باشند و احساس کنند در هدف های سازمان سهیم هستند، یگانگی به اوج خود می رسد و هر اندازه هدف های فردی به هدف های سازمانی نزدیک تر شود، عملکرد سازمانی بهتر و بیشتر می شود (حمیدی زاده، 1379).
2-11-3-4- پایداری و حفظ الگوها:
حفظ الگوها (مداومت)، مجموعه اجزای کنشی است که در کنشگران (عاملان) سیستم اجتماعی ایجاد انگیزه کرده و کلّ سیستم اجتماعی را تغذیه می کند. کارکرد آن، انباشتن انرژی به صورت انگیزش و پخش کردن آن به صورت اطلاعات در سیستم اجتماعی است (روشه؛ ترجمه نیک گهر، 77-70: 1376).
کسب هدف (G)