روش تجزیه وتحلیل داده، محاسبه آلفای کرونباخ

در این پرسشنامه از روش نمره‌گذاری لیکرت استفاده شد که به صورت (0ـ1ـ2ـ3) است یعنی الف نمره صفر، گزینه ب نمره 1، گزینه ج نمره 2، گزینه د نمره 3 می‌گیرد. حداکثر نمره آزمودنی 84 خواهد شد. در این پرسشنامه ماده‌های 1، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21 به شیوه معکوس نمره می‌گیرند. و بقیه موارد براساس (0ـ1ـ2ـ3) نمره گرفتند. لازم به توضیح است که کسب نمره بالا، نشان دهنده سلامت روانی پایین است.
3-8-3-اعتبار و پایایی آزمون
تاکنون مطالعات زیادی درباره روایی پرسشنامه سلامت عمومی در نقاط مختلف دنیا انجام شده است.به منظور برآورد روایی پرسشنامه سلامت عمومی پژوهش‌ها فرا تحلیل شده است و نتایج نشان می‌دهد که متوسط حساسیت فرم 28 ماده‌ای این پرسشنامه برابر 84% (بین 77/0 تا 89/0) و متوسط ویژگی آن برابر 82/0 (بین 78/0 تا 85/0) است. (مارسی به نقل از بافنده قراملکی، 1379)به اعتقاد کلدبرگ (1989) بررسی جسمانی درونی، مناسب‌ترین روش برای ارزیابی پایایی پرسشنامه سلامت عمومی است. کلدبرگ با مطالعه پژوهش‌های انجام شده در این زمینه که به صورت بازآزمایی و نیز محاسبه آلفای کرونباخ به انجام رسیده، مقدار پایایی را بالا و قابل قبول گزارش کرده است (بافنده قراملکی، 1379).پایایی فرم 28 ماده‌ای پرسشنامه سلامت عمومی توسط پالاهنگ، براهنی و شاه محمدی، (1375) 91/0 محاسبه شده است (اوتادی، 1380)یعقوبی (1374) تحت نظر براهنی، پایایی کل آزمون پرسشنامه سلامت عمومی را 88/0 و ضریب پایایی خرده مقیاس‌ها را 51/0 تا 81/0 گزارش کرده است (یعقوبی، 1384)
9-3-روش تجزیه وتحلیل داده ها
در پژوهش حاضر برای توصیف ویژگی‌های آزمودنی‌ها از آمار توصیفی (جدول- نمودار- میانگین انحراف استاندارد) استفاده شد. با توجه به طرح تحقیق که طرح دو گروهی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد، برای تائید فرضیه‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4- مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به عنوان یکی از مراحل اصلی روش تحقیق علمی شناخته می شود. پس از تدوین مبانی نظری و روش تحقیق لازم است که فرضیه تحقیق آزمون شود. از طرفی، آزمون تجربی متکی بر اطلاعات و داده هایی است که به روش علمی جمع آوری شده اند. برای یافتن پاسخ علمی این فرضیه، باید اطلاعات و داده های خام جمع آوری شده را با استفاده از یک مدل مناسب مورد تجزیه و تحلیل دقیق قرار داد. تبیین داده های خام، بدون تحلیل آن ها امری دشوار یا ناممکن است. نخست باید داده ها راتجزیه و تحلیل کرد و سپس نتایج این تجزیه و تحلیل را مورد تفسیر قرار داد(آجودانی، 1388).
در این مطالعه که با هدف بررسی اثربخشی اثر بخشی طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی و افزایش سلامت روان انجام شد، داده های به دست آمده از پرسشنامه های مذکور استخراج شد. در این فصل دادههای پژوهش در دو بخش توصیف داده ها و آزمون های استنباطی داده ها ، تجزیهوتحلیل شده تا شواهدی برای قبول یا رد فرضیههای پژوهش فراهم شود. در سطح آمار توصیفی از جداول، فراوانی، درصد و ترسیم نمودار استفاده شده است. با توجه به اینکه طرح پژوهش حاضر طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل می باشد، جهت کنترل متغیرهای خطا از تحلیل کوواریانس – پس از بررسی مفروضات تحلیل کوواریانس – برای آزمودن فرضیه استفاده شده است.
2-4- شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش
به منظور آشنایی بیشتر با ماهیت متغیرهای پژوهش لازم است قبل از تحلیل دادهها به توصیف آن پرداخته شود چراکه توصیف آماری دادهها مقدم بر استنباط آماری است و به تشخیص الگوهای حاکم بر داده ها کمک میکند. این بخش همان طورکه اشاره کردیم به ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری توجه دارد و با استفاده از شاخصهای توصیفی، از قبیل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد به توصیف و طبقهبندی این ویژگیها پرداخته می شود.
2-1-4-شاخص سلامت روان
در جدول 4-1، شاخص های توصیفی(میانگین و انحراف استاندارد) در هر دو گروه گواه و آزمایش در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون در سلامت روان به تفکیک آورده می شود.
جدول 4-1، شاخص های توصیفی متغیر سلامت روان
گروه ها آزمون تعداد شاخص های توصیفی
میانگین انحراف استاندارد حداقل حداکثر
آزمایش پیش آزمون 15 52.93 12.15 36.00 76.00
پس آزمون 15 31.40 10.23 24.00 63.00
گواه پیش آزمون 15 47.80 12.17 28.00 70.00
پس آزمون 15 49.07 12.93 17.00 70.00

نمودار 4-1، شاخص های توصیفی متغیر سلامت روان