روش تجزیه و تحلیل داده، تجزیه و تحلیل اطلاعات

Lnasset
لگاریتم Q توبین
LnqTobin
MVE = ارزش بازار
TD = کل بدهی
TA = کل دارایی
تفاوت سرمایه در گردش به کل دارایی ها
تفاوت خالص سرمایه‎درگردش بین سال t سال و t-1 تقسیم بر کل دارایی‎ها در سال t
تفاوت بدهی های جاری به کل داراییها
تفاوت بدهی های جاری بین سال t سال و t-1 تقسیم بر کل دارایی‎ها در سال t
روش تجزیه و تحلیل داده ها
الگوی شماره 1: در این الگو، متغیر چرخه‌ی عملیاتی وجود نداشته و اثر تورم در کنار سایر متغیرها بر متغیر انباشت سرمایه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
 
در این الگو اگر هر دو ضریب β1 و β2  بی‌معنی برآورد گردند بیانگر نبود رابطه بین تورم و انباشت وجه نقد است. اگر هر دو ضریب مذکور معنادار شوند یا فقط ضریب β2 معنادار شود، رابطه‌ی بین تورم و انباشت وجه نقد از نوع درجه دو بوده و تابع آن U شکل خواهد بود. ولی اگر فقط ضریب β1 معنادار گردد بیانگر وجود رابطه از نوع خطی بین تورم و انباشت وجه نقد است.
الگوی شماره 2: در این الگو، متغیر تورم کنار گذاشته شده و اثر چرخه‌ی عملیاتی در کنار سایر متغیرها بر متغیر انباشت سرمایه بررسی می‌شود.
 در این الگو اگر  هر دو ضریب β1 و β2  بی‌معنی برآورد گردند بیانگر نبود رابطه بین چرخه‌ی عملیاتی و انباشت وجه نقد است. اگر هر دو ضریب مذکور معنادار شوند یا فقط ضریب β2 معنادار شود، رابطه‌ی بین چرخه‌ی عملیاتی و انباشت وجه نقد از نوع درجه دو  بوده و تابع آن U شکل خواهد بود. ولی اگر فقط ضریب β2 معنادار گردد بیانگر وجود رابطه از نوع خطی بین چرخه‌ی عملیاتی و انباشت وجه نقد است.
الگوی شماره 3: در این الگو بررسی نوع رابطه‌ی تورم و چرخه‌ی عملیاتی با انباشت وجه نقد به صورت همزمان انجام می‌گیرد.
در این الگو اگر هر دو ضریب β1 و β2  بی‌معنی برآورد گردند بیانگر نبود رابطه بین تورم و انباشت وجه نقد است. اگر هر دو ضریب مذکور معنادار شوند یا فقط ضریب β3 معنادار شود، رابطه‌ی بین تورم و انباشت وجه نقد از نوع درجه دو بوده و تابع آن U شکل خواهد بود. ولی اگر فقط ضریب β1 معنادار گردد بیانگر وجود رابطه از نوع خطی بین تورم و انباشت وجه نقد است.   به همین ترتیب، اگر هر دو ضریب β3 و β4  بی‌معنی برآورد گردند بیانگر نبود رابطه بین چرخه‌ی عملیاتی و انباشت وجه نقد است. اگر هر دو ضریب مذکور معنادار شوند یا فقط ضریب β4 معنادار شود، رابطه‌ی بین چرخه‌ی عملیاتی و انباشت وجه نقد از نوع درجه دو بوده و تابع آن U شکل خواهد بود. ولی اگر فقط ضریب β3 معنادار گردد بیانگر وجود رابطه از نوع خطی بین چرخه‌ی عملیاتی و انباشت وجه نقد است.
فصل‌چهارم
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
هدف از نگارش این فصل، پاسخ به سؤالات یا فرضیههای تحقیق است. در این فصل، دادههای بدست آمده در رابطه با هر پرسش، هدف یا فرضیه توصیف و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند. کار تحلیل این است که مجموعههای وسیع پیچیده و حتی غیرقابل درک دادهها را به واحدها، الگوها و شاخصهای قابل درک در مسائل تحقیق ی تبدیل نماید. بنابراین مقصود اصلی از تحلیل یعنی تنظیم و خلاصه کردن دادهها به صورت اطلاعاتی روشن، گویا، مستدل و تفسیر پذیر به گونهای که بتوان روابط موجود در مسائل تحقیق ی را کشف و بررسی نمود (هومن، 1386).