روش تجزیه و تحلیل داده، تجزیه و تحلیل داده

* عاملهایی که مقدار ویژه آنها کمتر از 1 است حذف میشوند. در این جا مقادیر ویژه ما همه قابل قبول هستند
** مقدار واریانسی که عامل توانسته نسبت به کل واریانس مجموعه متغیرها تبیین کند.
*** نتیجه آزمون بارتلت که در خطای کوچکتر از 0.01 درصد معنادار است نشان میدهد که ماتریس همبستگی بین گویهها ماتریس واحد نمیباشد (حبیبپور و صفری، 1388: 347-345).
با توجه به مقادیر به دست آمده از آزمونهای روایی و پایایی به نظر میرسد که پرسشنامه از روایی و پایایی قابل قبولی بهرهمند باشد (نمونهی پرسشنامهی نهایی در پیوست شمارهی شش قابل دسترسی است).
4-5- روش تجزیه و تحلیل دادهها
4-5-1- تجزیه و تحلیل دادههای کمی
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از مجموعهای از تکنیکهای آماری و کیفی صورت گرفت. از روش تحلیل مصاحبه، برای استخراج داده از متون مصاحبههای به عمل آمده استفاده شد. از تکنیکهای مردمنگاری و مشاهده مشارکتی در فضاهای مختلف شهر تهران (در خیابانها، حملونقل عمومی، پارکها، فضاهای فرهنگی-تفریحی مانند فرهنگسراها و…) استفاده شد و از عکسبرداری برای ثبت یافتههای میدانی کیفی استفاده شد. در کنار تکنیکهای کیفی، از تکنیکهای آماری نیز استفاده شد (با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخه 16) که عبارتند از:
استفاده از آمارههای توصیفی؛
رگرسیون چند متغیره: جهت بررسی بخش اول پژوهش و به آزمون گذاشتن نظریهی لوفور در زمینهی اجتماعی شهر تهران و بررسی قدرت و میزان تبیین حق به شهر براساس متغیرهای ششگانهی استخراج شده از چهارچوب نظری؛
رگرسیون لجستیک دوگانه: جهت بررسی تفاوتهای موجود در بخت زنان و مردان در بهرهمندی از حق به شهر و بررسی این که آیا جنسیت اساسا متغیری تعیین کننده است یا خیر؛
تحلیل خوشه: برای خوشهبندی میزان مشارکت برای تعیین قرار گرفتن شهروندان در پلههای پلکان مشارکت آرنستاین.
تحلیل خوشه: تحلیل خوشه برای تعیین خوشههای شهری براساس میزان بهرهمندی از حق به شهر در مناطق 22 دوگانهی شهر تهران.
4-5-2- تجزیه و تحلیل یافتههای کیفی
تحقیق کیفی گستره‌ای است که در آن بر کاربرد رویکرد تفسیری و طبیعت‌گرا به موضوع مورد بررسی تاکید شده است. این بدان معنا است که محققان کیفی پدیدهها را در زمینه‌های طبیعیشان مطالعه می‌کنند و تلاش میکنند تا پدیده‌ها را در قالب معناهایی که مردم به آنها می‌دهند ادراک و سپس تفسیر کنند.
یافتههای حاصل از بخش کمی پژوهش با استفاده از تکنیکهای کیفی مشاهدهی مشارکتی، مصاحبههای فردی باز و نیمهساختیافته، تهیه نقشهی مردمنگارانهی شهری، تحلیل عکس و تحلیل مصاحبه در شهر تکمیل شده است که یافتههای حاصل از آن در فصل آتی گزارش میشود.
در این پژوهش، مطالعهی کیفی که پس از مرحلهی پیمایش اجرا شده، در واقع تکمیلکنندهی بخش کمی بوده است. جمعیت نمونهی آن از تمام مناطق تهران انتخاب شده است. نحوهی نمونهگیری در این بخش به این ترتیب بوده است که برای این مرحله از داخل حجم نمونهی اولیه، نمونهگیری با تکنیک تصادفی انجام شد، تا یک مرد و یک زن در هر منطقهی تهران به پرسشهای بخش کیفی پاسخ دهد. با این وجود، به دلیل عدم همکاری شهروندان در بخش مصاحبه، در برخی از موارد از درون جمعیت نمونه، نمونهگیری هدفمند صورت گرفت؛ به این معنا که شهروندانی که تمایل به پاسخگویی به پرسشهای بخش کیفی داشتند مورد مصاحبه قرار گرفتند. ضمن این که جمعیت نمونه به نوزده نفر (به جای بیست و دو نفر) کاهش یافت (فهرست مصاحبهشوندگان در پیوست شمارهی پنج موجود است).
مطالعهی کیفی به بررسی ادراک شهروندان از حق به شهر و مولفههای آن پرداخته است که یافتههای آن در بخش یافتههای کیفی گزارش میگردد. محورهای پرسشهای مصاحبه (چنانکه در پیوست شمارهی چهار گزارش شده است)، براساس متغیرهای اصلی تحقیق بوده و به بررسی اکتشافی ادراک شهروندان از مفهوم کلیدی «حق به شهر» و ادراکهای شهروندان از وضعیت شش متغیر تببینکنندهی آن پرداخته است. در تحلیل مصاحبههای انجام شده، هدف محقق برقراری ارتباط بین مقوله‏های اصلی و فرعی و به خصوص یافتن شواهدی برای تحلیل‏های حاصل از یافتههای کمی بوده است. ضمن این که با توجه به اهمیت مفهوم جنسیت در چهارچوب مفهومی این تحقیق، پس استخراج دادهها، تفاوتهایی که به لحاظ جنسیتی معنادار بودهاند در پاسخگویی به مقولات شناسایی شدهاند. بنابراین کدگذاری، استخراج و تحلیل دادههای مصاحبه از درون مصاحبهها با محوریت مفهوم جنسیت صورت گرفته است. از جدولهای مفهومی برای دستهبندی یافتههای این بخش استفاده شده است.
برای انجام بخش مشاهده، تهیه نقشهها و عکسها در ابتدا محورهای مهمی که باید مشاهده و ثبت شوند، مشخص شدهاند (هفت متغیر اصلی تحقیق). در طول انجام مشاهدات، آنها ذیل مقوله‌ها و طبقه‌هایی که موجود هستند جای داده شدهاند. این مشاهدات با عکسبرداری تکمیل شدهاند. ضمن این که نمونه‌گیری مکانی و زمانی در انجام مشاهدهها صورت گرفته است. طوری که محقق در فضاها و زمانهای مختلف به مشاهده پرداخته است. نتایج حاصل از این سه تکنیک علاوه بر آزمون نتایج استخراج شده از بخش کمی، تاحدودی جنبهی اکتشافی نیز داشته است. این نتایج در قالب عکس و تحلیل مشاهدات و فضاها در فصل یافتهها به بحث گذاشته میشود.
فصل پنجم
یافتهها
5-1- مقدمهای بر میدان تحقیق: کلانشهر تهران
5-1-1- خلاصهای از تاریخچهی شهر تهران