روش تجزیه و تحلیل داده، تجزیه و تحلیل داده ه

صفحات تخصصی
منبع: (فرضیه محقق)
3-7 روایی پرسشنامه:
روایی محتوی پرسشنامه توسط استاد راهنما و مشاور و تنی چند از خبرگان بانکی تأیید گردید.
4-8 قابلیت اعتماد و اعتبار ابزار اندازه گیری:
قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه ای نتایج یکسانی به دست می دهد. طبق تعریف قابلیت اعتماد عبارت است از همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون معادل که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی بدست آمده است. با توجه به این امر معمولاً دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر تا 1+ (عدم ارتباط تا ارتباط کامل) است (سرمد, و غیره, 1387). جهت تعیین پایایی تعداد 30 پرسشنامه توزیع و با استفاده از آلفای کرونباخ پایایی آن تأیید گردید‌‌‌. قابلیت اعتماد عبارت از نرخ واریانس صحیح بر واریانس مشاهده شده است و به عبارت دیگر نشان دهنده حد آزادی یک اندازه از خطای اندازه گیری تصادفی است. یکی از آزمونها برای استفاده در این زمینه کرونباخ آلفا است که برای روایی پرسشنامه ای که بصورت طیف لیکرت طراحی شده است و جوابهای آن چند گزینه می‌باشند، بکار می رود. ضریب آلفای کل متغیرها .82 محاسبه شد که قابل قبول بوده و بدین معناست که گویه ها از نظر درونی با هم همبستگی معناداری دارندشکل شماره1-3 ، معمولاً وقتی این ضریب بیش از ./8 باشد، قابل قبول است (جهانبخش, 1382). جدول شماره 3-2: روایی پرسشنامه
جدول 3-3: نتیجه آزمون آلفای کرونباخ (روایی) پرسشنامه مقدماتی
19 متغییر پرسشنامه اصلی
Cronbach’ s Alpha
0.82
منبع:( فرضیه محقق)
در مقابل اعتبار نمایانگر این است که آیا محقق در حال سنجش ساخت مورد تحقیق است یا خیر. به عبارت دیگر مفهوم اعتبار به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد (سرمد و دیگران، 1387: 168). پرسشنامه ها می‌توانند بصورت دستی، آنی و یا از طریق پست الکترونیکی ارسال و تکمیل شوند. (Tharenou, et al., 2007) برای این منظور پرسشنامه پس از تهیه توسط خبرگان بانکی مورد بررسی اولیه قرار گرفته و طبق نظر استاد محترم راهنما و مشاور مورد اصلاح قرار گرفت.
3-9 روش توزیع و جمع آوری پرسشنامه ها:
پرسشنامه این تحقیق از طریق مکاتبه مدیریت آموزش در مؤسسه اعتباری ثامن در سطح شبکه توزیع و تکمیل گردید.
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در تحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار SPSS 17.0 استفاده گردید و فرآیند تحلیل فرضیه های تحقیق جهت تایید یا رد کردن آن شامل سه مرحله ذیل بوده است:
الف. در مقدمه این فصل اینگونه استدلال گردید که با توجه به استفاده از طیف رتبه‌ای در پرسشنامه باید از روشهای ناپارامتریک در تحلیل داده ها استفاده نمود. اما در برخی از مراجع دیگر نیز عنوان شده است که اگر محقق بر اساس شواهد در دسترس، فرض نرمال بودن جامعه (نمونه) را بپذیرد، فرضیه پژوهشی او فرضیه ای پارامتریک و در غیر این صورت ناپارامتریک خواهد بود (آذر, و غیره, 1385)لذا در ابتدا برای دست یافتن به پاسخ این پرسش که آیا باید از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود و یا ناپارامتریک باید به نرمال بودن و یا نبودن توزیع داده‌ها پی برد. برای پاسخ به این سوال از آزمون کالماگورف – اسمیرانف استفاده گردید. این آزمون که از نوع ناپارامتری است، برای ارزیابی همقوارگی توزیع یک نمونه که برای جامعه فرض شده است، بکار می رود. در واقع از طریق این آزمون توزیع یک صفت در یک نمونه را با توزیعی که برای آن جامعه مفروض است مقایسه می‌نماییم (جهانبخش, 1382). در این آزمون در صورتی که سطح معناداری از میزان آلفای تحقیق یعنی 0.5 بیشتر باشد، داده های مرتبط با فرضیه ها از تابع نرمال تبعیت می‌نماید و یا توزیع مشاهده شده با توزیع نظری یکسان است (حبیب پور, و غیره, 1388). فرمول این آزمون عبارت است از:
در این فرمول تابع توزیع تجمعی مشاهده شده و تابع توزیع تجمعی نظری و مورد انتظار می باشد. در تفسیر داده های حاصل از این آزمون باید توجه نمود که تفاوت مطلق عبارت از بیشترین تفاوت مطلق بین تابع توزیع تجمعی مشاهده شده و مفروض، تفاوت مثبت عبارت از نقطه ای که در آن مقدار تابع توزیع تجمعی مشاهده شده از مقدار تابع توزیع تجمعی مورد انتظار بیشتر بوده و تفاوت منفی عبارت از نقطه ای که در آن مقدار تابع تجمعی مشاهده شده از مقدار تابع توزیع تجمعی مورد انتظار کمتر است (حبیب پور, و غیره, 1388).
ب. در مرحله دوم برای کمک به تایید یا رد کردن فرضیه های تحقیق از جداول اکتشافی استفاده شده است. (حبیب پور, و غیره, 1388 ص. 642) در واقع از روی داده های جمع آوری شده به صورت خام نمی‌توان اطلاعات اساسی کسب کرد. اولین کاری که پس از جمع آوری داده ها لازم است، خلاصه کردن داده ها و کشف حقایق از آنهاست. از این رو این نوع داده ها باید در جدول هایی خلاصه شوند و تعداد مشاهدات در هر گروه نشان داده شوند. یک جدول فراوانی در بردارنده توزیع فراوانی برای یک متغیر می باشد (نگهبان, 1382)