می 7, 2021

روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات، بحث و تفسیر یافته ها

3-5- پایایی …………………………………………………………………………………………………………………88
3-6- تعریف نظری و عملی متغیر های تحقیق………………………………………………………………………90
3-7- جامعه آماری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………94
3-8- روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات …………………………………………………………………………..96
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….99
4-2-آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………….99
4-3-آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………..144
4-4 محاسبه رگرسیون خطی چند متغیره ………………………………………………………………………….172
فصل پنجم : نتیجه گیری و تفسیر یافته ها
5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….176
5-2- خلاصه ای از توصیف داده‌ها ………………………………………………………………………………..176
5-3- خلاصه‌ای از تبیین داده‌ها………………………………………………………………………………………177
5-4-بحث و تفسیر یافته های پژوهش ……………………………………………………………………………..181
5-5-پیشنهاد ها و راهکارها…………………………………………………………………………………………….183
5-6-محدودیت ها ………………………………………………………………………………………………………185
5-5-منابع ……………………………………………………………………………………………………………….186
پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………. 194
پرسشنامه
فصل اول
کلیات
مقدمه
عزم بشر در ایجاد زندگی خانوادگی و تلاش برای حفظ آن را باید نشانه‌ای از مهمترین ویژگی حیات انسان دانست که همانا تمایل به زندگی اجتماعی است. از نظر بسیاری از مورخان و همچنین جامعه شناسان، خانواده نخستین نهادی است که کودک با آن آشنا و از طریق آن به دیگران معرفی می شود. همین اهمیت و مرکزیت زندگی خانوادگی در حیات اجتماعی انسان، لزوم مقدم داشتن نهاد خانواده بر سایر نهادها را آشکار می‌سازد. قسمت بزرگی از زندگیِ شهروندان، معطوف به ایفای نقش همسری و والدی است. (برناردز، 1384: 190)
عامل پیدایی خانواده، ازدواج است و خانواده از دیدگاهی، یک نشان یا نماد اجتماعی شمرده می شود و انعکاسی از کل جامعه است. در یک جامعه منحط، خانواده نیز به تبع آن منحط خواهد بود، حال آن که اگر جامعه از سلامت برخوردار باشد، نهادهای آن نیز -از جمله خانواده- در سلامت به سر خواهند برد. خانواده به محض تکوین -همچون دیگر نهادهای اجتماعی- بر زمینه اجتماعی خود اثر خواهد گذاشت. از آنجا که خانواده طبیعی‌ترین و مشروع‌ترین واحدی است که هر فرد می‌تواند نیازهای طبیعی خود (از جمله نیازهای جنسی) را برطرف کند، کم و کیف رفع این نیازها می‌تواند بر چگونگی انواع خانواده تأثیر بگذارد.
هرچند تمامی جامعه‌شناسان بر اهمیت خانواده در حیات اجتماعی تأکید دارند، اما این مفهوم هنوز هم یکی از پرابهام‌ترین مفاهیم این علم است.