روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات، تجزیه وتحلیل اطلاعات

208
192
400
3-8 روش های تجزیه وتحلیل اطلاعات
پس از تکمیل پرسشنامه و تهیه داده ها به کد گذاری و طبقه بندی داده ها مبادرت ورزیده شد. فرایند تحلیل و بررسی داده ها شامل دو مرحله است .ابتدا به توصیف داده های جمع آوری شده از طریق جداول توزیع فراوانی یک بعدی اقدام شد و سپس داده های استخراج شده با آمار استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. ضمنا جهت بررسی رابطه میان اعتماد بین همسران و احساس امنیت همسران در زندگی مشترک از آزمونهای آماری پیشرفته و معادلات رگرسیونی نیز استفاده شده است.
3-9 محدودیت های تحقیق:
هیچ تحقیق جامعه شناسی نیست که محدودیتی بر آن متصور نباشد محدودیت هایی که باعث می شوند با اغماض بیشتری به داده ها ونتایج تحقیق برخورد کنیم دو مسئله در این پژوهش بر پژوهنده آشکار گشت نخست اینکه از آنجا که تحقیق در مورد اعتماد بین همسران و احساس امنیت آنها در زندگی مشترک بود، بسیاری ازپاسخگویان با اکراه با این مساله برخورد می کردند و این موضوع را موضوعی شخصی و خانوادگی قلمداد کرده و عده ای حاضر به همکاری نشدند.دوم عمده مردم ارزش چندانی برای این کارهای پژوهشی قائل نیستند. بسیاری می پرسیدند که این تحقیق چه فایده ای برای آنها دارد که پرسشگر را با مشکلاتی برای کامل کردن پرسشنامه ها روبرو ساخت.
فصل چهارم
یافته‌های پژوهش
4-
4-1. مقدمه
این فصل شامل توصیف داده‌ها و آزمون فرضیات می‌باشد. ابتدا با استفاده از آمار توصیفی 1) توزیع فراوانی متغیرهای زمینه‌ای 2) توزیع فراوانی متغیر وابسته و 3) توزیع فراوانی متغیرهای مستقل، در قالب جداول یک بعدی ارائه می‌شود سپس با استفاده از آمار استنباطی و به‌کارگیری آماره های متناسب با سطح سنجش متغیرها، جداول مربوط به بررسی رابطه میان متغیرهای زمینه‌ای و متغیر وابسته و جداول مربوط به بررسی رابطه میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته را ارائه نموده و به آزمون فرضیات تحقیق می‌پردازیم.
4-2.آماره‌های توصیفی:
در این بخش در ابتدا آمار توصیفی مربوط به متغیرهای زمینهای، سپس متغیر وابسته و همچنین در آخر آمار توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل آورده میشود.

4-2-1. جداول یک بعدی مربوط به توزیع فراوانی متغیرهای زمینه‌ای
1) جنس پاسخگویان
آماره ها که در جدول 4-2-1. مشخص است48.5 درصد پاسخگویان را مرد و51.5 درصد پاسخگویان را زن تشکیل داده است.
جدول شماره 4-2-1. توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنس
فراوانی
درصد فراوانی
درصد خالص
درصد تجمعی
زن
206