روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات، تامین اجتماعی

این روش نوع دیگری از نمونه گیری خوشه ای است. زمانی که منطقه به صورت تصادفی انتخاب شد٬ می توان نمونه گیری را در داخل منطقه نیز ادامه داد.
نمونه گیری خوشه ای برخی از مواقع در تحقیقات آموزشی به کار می رود در این نوع تحقیقات از کلاس به عنوان واحد نمونه گیری استفاده می شود.
جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و مدیران شعبه1سازمان تامین اجتماعی تهران که تعداد آنها 120 نفر بود و ازبین آنها تعداد 39 نفر به طور تصادفی برای نمونه تحقیق انتخاب شده اند .
.
هچنین برای تعیین حجم نمونه ازکوکران محدود درسطح خطای 05% استفاده شد. در این پژوهش هوش سازمانی به عنوان متغیر مستقل و عملکرد سازمانی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.
3-6 ) روایی و پایایی پرسشنامه :
3-6-1 ) پایایی پرسشنامه :
ابزار سنجشی معتبر است که دارای ویژگی های سازگاری و باز پدیدآوری باشد. یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همه موارد نتیجه یکسانی تولید نماید جهت محاسبه پایایی، روش های متفاوتی وجود دارد از جمله : روش اجرای دوباره ( بازآزمایی ) ، روش موازی یا همتا، روش تصنیف یا دو نیمه کردن و ضریب آلفای کرونباخ.
مطالعات تئوری و تجربی نشان داده است که از بین روش های فوق ، روش آلفای کرونباخ از قدرت و دقت بیشتری برخوردار است . لذا در این تحقیق نیز به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است و نمونه های به دست آمده از این پرسشنامه ها به کمک نرم افزار spss میزان ضریب اعتماد به روش آلفای کرونباخ برای متغیر ها محاسبه شد .که این مقدار برای متغیر هوش سازمانی84071/0و برای متغیر عملکرد 845/0 محاسبه شده است.
.
3-6-2)روایی پرسش نامه :
اصطلاحی است که به هدفی که پرسشنامه برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است ، کافی و مناسب باشد .
برای تعیین روایی پرسشنامه روش های متعددی وجود دارد از چمله این روش ها اعتبار محتوا و اعتبار عاملی و روایی صوری است.
روایی محتوای پرسشنامه :
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولا برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می‌شود. به عنوان مثال برای یک آزمون پیشرفت تحصیلی باید اعتبار محتوای آن را مورد نظر قرار داد. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوال های تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های ابزار معرف وپژگی ها و مهارت های ویژه ای باشد که محقق قصد اندازه گیری آن‌ها را داشته باشد، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار (مانند طراحی پرسشنامه) چنان عمل کرد که سوال های تشکیل دهنده ابزار معرف قسمت های محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا ویژگی ساختاری ابزار است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می‌شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‌شود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد
اصطلاحی است که به هدفی که پرسشنامه برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند. آزمونی دارای روایی است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است ، کافی و مناسب باشد .
.روایی صوری:
روایی صوری به این مطلب اشاره می‌کند که سؤال های آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه‌گیری آن تهیه شده اند. در واقع روایی صوری نمی‌تواند نوعی روایی باشد، بلکه تنها یک ویژگی آزمون است که در پاره‌ای مواقع وجود آن مفید به نظر می‌رسد. روایی صوری یک شکل از اشکال روایی محتواست که معمولاً به صورت عددی بیان نمی‌شوند.گردآوری چنین شواهدی اساساً و ضرورتاً مبتنی بر داوری است و چنین داوری‌هایی باید برای هر هدفی به طور جداگانه انجام پذیرد. گردآوری این شواهد شامل بازبینی دقیق و موشکافانه است تا تعیین شود آیا محتوا و هدف‌هایی که آزمون اندازه‌گیری می‌کند، هدف آن مطالبی است که حیطه ی محتوا را تشکیل می دهند یا خیر. در این پژوهش روایی صوری پرسشنامه پررسی گردیده است.
3-7) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات :