رویکردهای درمانی، از خود بیگانگی

Direction arrow made of paper with different color background

روان پزشکان مدعی اند که ترس از مرگ، از نظر شدت، بر حسب فرایند فرابالندگی (رشد) در افراد مختلف متفاوت است. و بکر بیان می کند که:” فکر می‌کنم یکی از دلایل مهم این گونه گونی آن است که ترس از مرگ در طی فرایند رشد دچار دگردیسی می شود. اگر کودک پرورش بسیار مناسبی داشته باشد، این پرورش در بهترین حالت تنها به پنهان کردن ترس از مرگ کمک خواهد کرد. علاوه بر این، واپس زنی از طریق همانندسازی طبیعی کودک با والدینش ممکن می شود. اگر از او به خوبی مراقبت شده باشد، همانندسازی آسان و منسجم انجام خواهد شد و پیروزی قدرتمندانه والدینش بر مرگ، خود به خود به او خواهد رسید” (همان).
جیمز(1909) از اولین کسانی است که در حوزه روان شناسی درباره مرگ اظهار نظر کرده است، و با رئالیسم درخشان همیشگی خود، مرگ را کرم هسته تظاهر انسان به شادی خواند. شلر(1928) می اندیشد که تمام مردم، به آن اذعان کنند یا نکنند، باید درکی شهودی از این کرم هسته داشته باشند (همان).
در زمان های عادی چنان رفتار می کنیم که گویی واقعا هرگز مرگ خود را باور نداریم، گویی کاملا به نامیرایی جسمانی خود باور داریم. ما بر آنیم که به مرگ چیره شویم. انسان می گوید البته که روزی خواهد مرد، اما از آن دغدغه ای به خاطر ندارد. او زمانی خوش را با زندگی می گذراند، و به مرگ نمی اندیشد و از آن نگرانی ندارد. اما این تنها اقرار فکری و کلامی اوست و جزء عاطفی مرگ واپس زده شده است.
زیلبورگ می‌گوید ترس از مرگ “شاخ و برگهای پیچیده را می پذیرد و خود را به شکل های غیر مستقیم می نمایاند”. و وال مرگ را نماد پیچیده ای می داند که به طور مشخص و دقیق برای کودک تعریف شده نیست. ” مفهوم مرگ برای کودک موضوعی ساده نیست، بلکه آمیزه ای است از ناهمشوندهایی که متقابلا با هم در تضادند. خود مرگ نیز تنها یک حالت نیست، بلکه نمادی است پیچیده که اهمیتش از فردی به فردی و از فرهنگی به فرهنگی متفاوت است”.
بکر(1997) اعتقاد خود را در زمینه حضور مرگ این گونه بیان می کند که: من باور نمی کنم که نماد پیچیده مرگ هیچگاه غایب باشد، و تفاوت نمی کند که فرد تا چه حد از زیست مندی و پایداری درونی برخوردار باشد (همان).
نگرش به مرگ در اندیشه‌های لاکان:
اگر چه اندیشمندان رشته های مختلف همواره تلاش می کنند عللی را معلوم کنند که انگیزه رفتار بشرند، هیچکدام جز فروید در سراسر عمر حرفه ای اش و لاکان در سراسر پنجاه سال تدریس، ادعا نمی کنند که انسان ها را عملا اصل مرگ به پیش می راند (راگلند،1384).
لاکان (1901 – 1981)، از آنجایی مساله را برگرفت که فروید آن را وانهاد و لاکان رانه مرگ را در آثارش به عنوان مساله ای جاری و در حال تکوین حفظ کرد. رانه مرگ نزد لاکان سکون یا لختی کیفی است که عشق فرد به علائم بیماری اش را بزرگتر از هر گونه میلی به تغییر این علائم قرار می دهد (همان).
لاکان مفهوم مرگ دوم را در تقابل با مرگ اول یا حیوانی بدن زیست شناختی مطرح کرد. مفهوم مرگ دوم تقلایی برای توصیف اختگی به عنوان عملکرد یا ساختار از خود بیگانگی است، از خود بیگانگی ای که در آن نظام بنیادین در مقام ریاضت (یا اختگی) بدن جسمانی در نظر گرفته می شود. در واقع هر گونه قطع یا مداخله در رابطه شخص با اشیای جهان، مختل کننده حس سعادت و سلامتی است که ممکن است به مثابه پیوستگی میان بدن و جهان پیرامون تعریف شود (همان).
انسان ها ابژه هایی را می جویند که به خیال پردازی هایشان تداوم بخشد، حتی اگر به ابژه خیال پردازی ای برسند که هیچگاه نمی تواند کاملا خلا را بپوشاند، حتی اگر آن ابژه ها که در اولین دم لذت بخش اند، در لحظه بعد توقف و ایستایی مرگ را پیش کشند. مناسک تکراری به عادات بدل می شوند، و در این حال اروس را به تاناتوس تبدیل می کنند. حتی اگر تکرار ذاتا مرگبار نباشد با بندهایی نامرئی ما را به سکون وصل می کند. در نتیجه، ما از هر چه به ما ایستایی (حس ثابت بودن) ببخشد، در مقابل دیالکتیک حرکت دفاع می کنیم، حرکتی که در آن آزادی، حقیقت و تغییر است (موللی، 1391).
در برداشت گیر(1983) که اقتباسی لاکانی از نظریه رانه مرگ فروید است، اجبار تکراری که فراتر از اصل لذت است، نوعی خودآزاری (مازوخیسم) ازلی زیست شناختی اندامواره است. گیر این اجبار را خودآزاری ای شهوانی – ژنیتیکیمی نامد که در درد لذت را می یابد. بحث گیر نیز مبتلا به دیگر سوء تفاهمات نوعی مابعد فرویدی از رانه مرگ است. استدلال گیر آن است که مرگ برای زندگی خوب است و کیف بنیادی است (راگلند، 1384).
مفهوم رانه مرگ در نزد لاکان پرتفصیل و پراکنده است و در هر سطحی از کار نظری و کلینیکی یا درمانی او نقش ایفا می کند. لاکان استدلال می کند که فروید گام اصلی را وانهاده است. اصل لذت در تقابل با اصل واقعیت نیست؛ بلکه لاکان آنچه را که در لحظه اول موجد لذت یا خوشی است و بعد به نارضایی تبدیل می شود، در لحظه دوم، که تکرار اولی است، بنا به تعریف، به لحظه ای قبلی اشاره دارد به فقدان لذت یا انسجام با این حال، لذت همچنان به عنوان توقف ردپا در حافظه می ماند و به خیال پردازی جسمیت می بخشد؛ بنابراین لذت از طریق تکرارهایی بازیافت می شوند که خیال پردازی های مرتبط با فقدان نابودکننده را بر می سازند (همان).
لاکان (1959) در قلب خیال پردازی‌ای که ارضای فقدانی ناخودآگاه را می جوید، ناسازه ای را یافت که او را به نتیجه رساند که تمامی رانه ها را رانه های مرگ بنامد. این مرگ است که در تمامی کنش های روزمره مان، ما را به پیش می راند (همان).
لاکان (1974) اصل فرویدی لذت را
به مثابه الگوی ناسازه گونی از مرگ تفسیر کرد.او استدلال می کرد که علائم بیماری صرفا استعاره جانشین سازی نیست بلکه مبتنی بر رانه مرگ اند، به امری که بیشتر در ما است نه در دیگری و ما را بیمار نگاه می دارد. هیچکس نمی خواهد از علائم بیماری اش خلاص شود چرا که رانه مرگ فراتر از اصول لذت و فراتر از اصل تکرار قرار دارد، یعنی در سمت بن بست های واقعی که زندگی ما را سازمان می دهند، آن هم به شیوه امر آشنای منفی ای که بدان دودستی چسبیده ایم (همان).
واقعیت بنیادینی که رانه مرگ بر آن مبتنی است، این است که سوژه های انسانی فاقد دسترسی مستقیم به معانی ای است که بر زندگی ما حاکم اند. انسانها در زندگی آگاه خود سخن می گویند و رفتار می کنند بی آنکه بدانند کلمات و کنش هایشان برخاسته از مجموعه ای از فرضیات ناخودآگاه است (همان) .
وجود دردناک است چرا که مبتنی برمعنایی است که ناشی از آثار فقدان است، آثاری که به گونه ای سازمان می یابند انگار در رشته خیال پردازی ها کثرت قرار دارند. اگرچه این مایه اولیه هیچ گاه مستقیما بازیافتنی نیست و هیچ گاه نمی تواند شکاف خود فقدان را پر کند، معنا همچنان در پی چیزی است که کاملا دور از دسترسی است. این چیز، که علت آن نوعی اتکا به ابژه های کیفی است که فرد را به هم چسبیده نگه می دارد، تجسم بخش رانه مرگ در وجود انسانی است (همان).
هیچ چیزی نمی تواند غیر از مرگ یقین های اگو شخص را قادر کند که وجود خویش را حول میلی جدید بازسازد (همان).
هایدگر(1963) نظیر دیگر متفکران در طول قرون، سوالش این است که چرا علی رغم همه آنچه می دانیم و همه آنچه می توانیم انجام دهیم، درد و رنج بشری همچنان بر ماندن پافشاری می کند. لاکان به این پرسش پاسخی متفاوت از پاسخ فیلسوفان می دهد. ما نمی توانیم از درد و رنج بشری پرهیز کنیم؛ چراکه رانه مرگ حاکم بر نظام نمادین است و از ما کار چندانی برای تغییر آن بر نمی آید. در واقع، کارکرد تکرار در سطح علامت بیماری، به عنوان تاناتوس وارد روابط بشری می شود. و تاناتوس، در قلب میل و رانه، خود را به صورت سه پاسخ متفاوت کیف به عدم علاقه جنسی تجسم می‌بخشد: یا هنجارها و رسوم اجتماعی فقدان علاقه جنسی را پر می کنند (زندگی در باشگاههای صحرایی، ورزش، تلویزیون و غیره)؛ یا، انحراف به کفایت راه دسترسی به کیف را در ارضای عدم علاقه جنسی باز می کند؛ یا، روان نژندی به عنوان نارضایی از هنجارها و از کیف به خود مجال تداوم می دهد. با این حال، هیچ یک از این علائم بیماری درمانی برای آن فقدان بنیادین- یا ناخوشی نیست – آن فقدانی که انسان ها در جستجوی جبران آنند: فقدانی – در- وجود (همان).
درک قدرت رانه مرگ محال است چرا که با کیف وجود جوش خورده است و همین از میل، هدفی گم شده می سازد. افراد درمان را جعل می کنند؛ به هرگونه بازی ای که تصور می کنند روانکاو آرزویش را دارد دست می زنند؛ هرگونه زندگی فلاکت باری را تاب می آورند؛ به جای آنکه توهمات بال و پر گرفته ای را ویران کنند که مبتنی بر یکسان سازی های و خیال پردازی ها ی ناخودآگاه است. از آنجا که مرگ، تولد و جنسیت در سطح علت و معلول معمایی اند، به لحاظ فکری بازنمایی ناپذیرند (همان).
نگرش به مرگ در رویکرد روان شناسی وجود نگر:
روان درمانی وجودی را نمی‌توان مانند سایر مکتب‌های درمانی مانند رفتارگرایی یا روان تحلیلی یک مکتب مستقل در نظر گرفت. این درمان را می‌توان با سایر رویکردهای درمانی ادغام کرد. این نوع درمان به جای اینکه رویکردی تکنیکی ارایه کند که در برگیرنده‌ی مجموعه‌ای از قوانین روان‌درمانی باشد، روشی از تفکر درباره تجارب انسانی است که شاید قسمتی از هر گونه روان‌درمانی است (کرسینی و ودینگ، 2011).
هر فردی می‌بایست با موضوعات اساسی درباره‌ی نگرانی‌های نهایی مواجه شود که عبارت‌اند از: مرگ، آزادی، تنهایی و معنا. رویکرد وجودی به درمان، دربرگیرنده درمانگری است که می‌خواهد سفری به عمیق‌ترین مسائل زندگی داشته باشد. روان‌درمانی وجودی نوعی نگرش نسبت به رنج بردن انسان‌ها است و از هیچ راهنمای درمانی استفاده نمی‌کند. این درمان سؤالات عمیقی درباره ماهیت نوع انسان و ماهیت اضطراب، ناامیدی، سوگ، تنهایی، انزوا و بی‌هنجاری مطرح می‌کند. همچنین به طور مرکزی با سؤالاتی درباره معنا، خلاقیت و عشق چالش می‌کند (همان).