رویکرد اسلامی ایرانی، رویکرد اسلامی ایرانی

درمرحله سوم که تدوین ابزار پژوهش و آزمون مدل نام دارد ابتدا مولفه های شناسایی شده به منظور تایید یا رد آنان با استفاده از روش دلفی مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله پرسشنامه دلفی طراحی شده و در بین خبرگان به اجرا درآمد. پس از پالایش یافته های دلفی، مدل داده بنیاد مورد ملاحظه مجدد قرار گرفت. در ادامه برای آزمون تجربی مدل اندازه گیری نمونه گیری از مدیران آموزشی به عمل آمده و داده های لازم گرد آوری شده است. در نهایت تحلیل و تایید مدلهای اندازه گیری پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تحلیل مسیر و برازش آن صورت گرفته است.
3-2-روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ رویکرد پژوهشی از روش پژوهشی آمیخته از نوع اکتشافی می باشد. بنابراین رویکرد این پژوهش ترکیبی از رویکردهای کیفی و کمی(آمیخته) است که در آن از روشهای کیفی مقتضی از جمله مصاحبه اکتشافی جهت استخراج مولفهها و همچنین سنجههای پژوهش استفاده شده و از روش های کمی برای تایید مدلهای اندازه گیری و آزمون مدل مفهومی استفاده شده است. از آنجا که روشهای تحقیق کمی و کیفی به تنهایی نمیتوانند پیچیدگیهای مسایل و عناصر تشکیل دهنده نظام های آموزشی را به صورت جامع مورد مطالعه قرار دهند، ترکیب این روش ها مورد استفاده قرار گرفته و از آن تحت عنوان روش تحقیق آمیخته یاد شده است (دلاور و کوشکی 1392). توضیح اینکه پژوهش های آمیخته نوعی استراتژی پژوهشی یا روش شناسی برای گردآوری، تحلیل و ترکیب داده های کمی و کیفی است که برای فهم مسایل پژوهشی در زمان انجام یک پژوهش مورد استفاده قرار می گیرد(کرسول،2003). از طرف دیگر رویکرد پژوهشی حاضر آمیخته اکتشافی بوده است. در طرحهای تحقیق آمیخته اکتشافی، محقق بر آن است که درباره یک پدیده یا موقعیت نامعین اطلاعات اساسی و دقیقی کشف کند. در طرح تحقیق آمیخته اکتشافی این تحقیق ابتدا از طریق روش تحقیق کیفی اطلاعات مورد نیاز در مورد تدوین الگوی مفهومی اخلاق حرفه ای گردآوری شده و روابط علی و همچنین شرایط زمینهای آنان مشخص شده است. این شناخت اولیه امکان صورت بندی فرضیه ها و چگونگی تاثیر و تاٌثرات متغیرهای الگوی اخلاق حرفه ای را فراهم میکند. به عبارت دیگر روش شناسی کیفی به پژوهشگر اجازه میدهد تا مبانی نظری را از ویژگیهای عمومی یا کلی یک موضوع که همزمان ریشه در مشاهدات یا دادههای تجربی دارد ارائه دهد.بنابراین در این تحقیق در مرحله طراحی الگو با استفاده از راهبرد پژوهش کیفی و روش داده بنیاد پدیده اخلاق حرفه ای مورد موشکافی دقیق قرار گرفته و الگوی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی در قالب تبیین شرایط علی،مقوله یا پدیده اصلی، شرایط زمینه ای، شرایط واسطه ای ،راهبردها و در نهایت پیامدهای اخلاق حرفه ای تعیین می شوند. در روش تحلیل داده های کیفی از روش کدگذاری باز، تولید مفاهیم اولیه، تولید مقوله های عمده، کدگذاری محوری و ارتباط علی بین مقوله ها، تعیین مقوله های فرآیندی، زمینه ای و فرآیندی کدگذاری گزینشی و انتخاب و تعیین مقوله هسته محوری استفاده شد. پس از این مرحله محقق به منظور آزمودن مدل تدوین شده با استفاده از روشهای تحقیق کمی یعنی تحلیل مسیر، دادههای حاصل از مرحله کیفی را آزمون کرده و اعتبار مدل مفهومی پژوهش را مورد سنجش قرار می دهد. دلیل بکارگیری روشهای کیفی وجود ضعف در پیشینه نظری و تجربی تحقیق و نیز عدم اجماع محققین نسبت به معیارهای اخلاق حرفه ای بارویکرد اسلامی و همچنین عدم وجود الگوی مناسب در این زمینه میباشد. در مرحله آزمون الگو، صحت معیارهای شناسایی شده ارزیابی میشود و چگونگی ارتباط میان آنها از طریق طرح پژوهش همبستگی از نوع مدل تحلیل مسیر مورد بررسی قرار می گیرد. تحلیل مسیر که برای نخستین بار توسط سوول رایت (1994) توسعه یافت گسترش روشهای رگرسیون، و در حقیقت، کاربرد رگرسیون چند متغیری در ارتباط با تدوین بارز مدل های علی است. هدف آن به دست دادن برآوردهای کمی روابط علی بین مجموعهای از متغیرهاست. روابط بین متغیرها در یک جهت جریان می یابد و به عنوان مسیرهای متمایزی در نظر گرفته می شود. مفاهیم تحلیل مسیر در بهترین صورت از طریق ویژگی عمده آن یعنی نمودار مسیر که پیوندهای علی احتمالی بین متغیرها را آشکار می سازد، تبیین می شود. از طرفی دیگر از آنجایی که در تحقیق حاضر سعی شده است که به بررسی و توسعه دانش کاربردی در حیطه شناسایی الگوی اخلاق حرفه ای با رویکرد اسلامی ایرانی جهت یافتن نقشه راه برای تحقق اخلاق حرفه ای کمک شود، می‏توان این پژوهش را از لحاظ هدف تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی به شمار آورد.
3-3-روش پژوهش آمیخته
مراحل پژوهشهای آمیخته با رویکرد اکتشافی در شکل (3-2) منعکس شده است.
مرحله اول : پژوهش کیفی بر مبنای راهبرد نظریه داده بنیاد
بیان سوال کیفی
گردآوری دادههای کیفی
تحلیل دادههای کیفی
مرحله دوم : روش دلفی پژوهش کمی بر مبنای روش همبستگی
طراحی مدل
تهیه پرسشنامه
گردآوری دادههای کمی
تحلیل دادههای کمی
مقایسه و تفسیر یافته ها
تعیین مصاحبه شوندگان
مصاحبه عمیق
کدگذاری باز
کدگذاری محوری