سایت مقالات فارسی – زمانبندی وظایف در سیستم های تعبیه شده بی درنگ برداشتگر انرژی …

ظرفیت ذخیرهسازی انرژی بسیار بالا
کارایی بسیار بالا در حدود 98%
از دید پارامترهای حرارتی:
عملکرد مناسب در رنج حرارتی وسیع : بعنوان نمونه یک ابرخازن میتواند در محدوده Ϲ˚40- تا Ϲ˚70+ و یا حتی در محدوده Ϲ˚50- تا Ϲ˚85+ ، عمل کند وبرخی نمونههای خاص آن میتواند در دمای Ϲ˚125+ نیز عملیاتش را ادامه دهد.
برخلاف باطری درصورتیکه دما کاهش یابد، ظرفیت ابرخازن افزایش مییابد.
درطول عملیات شارژ و دشارژ حرارت بسیار کمی آزاد میکند.
از دید مشخصههای فیزیکی و طول عمر]29[:
طول عمر بالا همراه با قابلیت اطمینان بالایی دارد که این مشخصه سبب کاهش هزینههای نگهداری میشود.
چرخه ساعت بسیار بالایی دارد و در مقابل صدها و یا حتی هزارها چرخه ساعت، تنزل بسیار کمی دارد. برخی نمونههای ابرخازن میتواند حتی برای 20 میلیون چرخه هم عمر کند.
در طول 10 سال، کمتر از 20% از ظرفیت ذخیرهسازی ابرخازن کاهش مییابد و میتواند طول عمری به اندازه 20 سال و یا حتی بیشتر داشته باشد. دربرابر این طول عمر بالا، فرسودگی بسیار کمی در مقایسه با انواع باطری دارد.
برخلاف باطری یک ابرخازن تحت تأثیر تهی شدن کامل قرار نمیگیرد.
از دید ایمنی و جابجایی:
در مقاسیه با باطریها و خازنهای الکترولیتی، یک ابرخازن دارای ایمنی بیشتری است و آسیبی از شارژ زیاد نمیبیند و خطر انفجار نیز ندارد]30[.
برای انتقال امن و نگهداری میتوان ولتاژش را به صفر رساند.
هیچ ماده خطرناکی که به محیط آسیب برساند، چه درحین عملیاتش و چه در انتهای عمرش، از خود آزاد نمیکند (برخلاف بسیاری از باطریها).
برخلاف باطریهای لیتیوم، هیچ محدودیتی برای استفاده در هواپیما و سایر محیطها ندارد.
برای استفاده در محیطهایی که نگهداری و جایگزینی غیرعملی و یا سختی دارند، مناسب است.
4-2-2 معایب ابرخازن در برابر باطری با قابلیت شارژ مجدد
تراکم کم انرژی
عملیات دشارژ خطی و ناتوانی در استفاده کامل از طیف انرژی
در زمان شارژ کامل گاهی داری جریان نشتی میشود.
توسط انرژی ذخیره شده ولتاژ آن تغییر یافته و برای ذخیره و بازیابی انرژی بهتر، نیازمند کنترل الکترونیکی در سطح بالا و تجهیزات سوئیچینگ مناسب میباشد.
ابرخازن پایداری انرژی کمتری در مقایسه با باطریها دارد.
نیازمند مراقبت زیادی برای جلوگیری از دشارژ سریع و ناگهانی میباشد. (خاصیت self discharge)
خلاصهای از این مزایا و معایب که در سیستمهای تعبیهشده بهکار میرود در جدول 4-1 آورده شده است.
جدول 4-1: مقایسه باطری و ابرخازن ]31[

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ابرخازن انواع باطری پارامتر
NiCd Lead-acid