ساختار سازمانی، ابزار اندازه گیری

ساختار اجرایی شرکت به شرح زیر می باشد: (سالنامه آماری ،1390)
شکل 2-5 شکل ساختار سازمانی شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
فصل سوم
روش تحقیق
3-1. مقدمه
یکی از ارکان اساسی هر تحقیق، چارچوب یا جنبه های روش شناختی آن است. اصولاً فرایند تحقیق به ابتکار محقق وابسته است. به همین سبب محقق به طور طبیعی تمام روشها را در نظر گرفته، جهات مثبت و منفی هر یک را مورد تحلیل قرار داده و روش مناسب را برگزیده، سپس ضمن انطباق با واقعیت آن را به کار می گیرد (سرمدوبازرگان 1380٬،87)در این پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است.
این فصل شامل تشریح روش تحقیق، تعریف دقیق جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه، حجم و نمونه و روش نمونه برداری، ابزار اندازه گیری به ویژه خصوصیات ابزار اندازه گیری مناسب مانند اعتبار و روایی اندازه ها، تشریح روش های جمع آوری اطلاعات و روشهای تجزیه و تحلیل داده مورد بررسی و تبیین می باشد.
3-2. روش تحقیق
در این پژوهش محقق به دنبال شناسایی رابطه ساختار سازمانی بر تحلیل رفتگی شغلی و همچنین ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن در شرکت آزمایشگاه می باشد. به عبارت دیگر نتایج این تحقیق می تواند در جامعه مورد نظر به کار گرفته شود لذا این پژوهش از نظر هدف یک نوع تحقیق کاربردی است.
از جهت دیگر تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه است. در حقیقت تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف و تفسیر
می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد و هر چند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد، لیکن توجه آن در درجه اول به زمان حال است .
از نمونه های تحقیق می توان به ارزیابی نگرش ها یا عقاید افراد نسبت به یکدیگر، سازمان ها، رویدادها یا رویه ها و نیز نظرسنجی های سیاسی پیش از انتخابات و تحقیقات بازار اشاره کرد. لذا این تحقیق یک نوع تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی وهمبستگی است.
در حقیقت مشخصه پیمایش، مجموعه منظم یا منطقی از داده ها است که آن را ماتریس برحسب داده های موردی می نامند. از آنجایی که پرسشنامه ساده ترین راه تهیه این ماتریس داده‌های ساختمند است، رایج ترین تکنیک مورد استفاده در تحقیق پیمایشی است(سرمد، بازرگان، حجازی، 1380،89)
3-3. جامعه آماری
جامعه آماری «عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند که محقق می خواهد بر تحقیق درباره آنها بپردازد».(آذر،1381،64)
معمولا در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه آن بپردازد. (مقیمی،1380،75).
جامعه آماری این تحقیق عبارتند از:
جامعه آماری تحقیق عبارتند از مدیران و کارشناسان و کارکنان ستاد شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک وزارت راه و شهرسازی می باشد.
3-4. حجم نمونه و روش تعیین آن
منظور از نمونه گیری انتخاب واحدها و افرادی از جمعیت اصلی است بطوری که واحدها و افراد مزبور دارای ویژگی ها و پارامترهای اصلی بوده باشند و در کسب اطلاعات خاصی مورد استفاده قرار گیرند. منظور از پارامتر در این تعریف ویژگی جمعیت می باشد و یک جمعیت ممکن است ویژگی ها و پارامترهای متعددی داشته باشند(ساده، 1375،49).
در این پژوهش روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق حاضر، 190 نفر می باشد، نمونه به دست آمده با استفاده از جـدول«کرجسی و مورگان» 121 نفـر می باشد.
3-5. متغیرهای تحقیق