می 17, 2021

ساختار سازمانی، ارزیابی فعالیت ها

1-3. اهمیت وضرورت انجام تحقیق
تحلیل رفتگی شغلی تاثیر منفی بر کارکنان، خانواده، دوستان و اطرافیان آنها و به طور کلی تاثیر منفی بر جامعه دارد،و می تواند کیفیت زندگی کارکنان را هم در محل کار و هم درمحل زندگی شان کاهش دهد. با گذشت زمان، تحلیل رفتگی شغلی می تواند منجر به افزایش مشکلاتی در خانه و نیز کناره گیری از خانواده و دوستان شود(لامبرت و همکاران ،2010). تحلیل رفتگی شغلی با اینکه ممکن است در هر شغلی رخ دهد، اما یک مشکل و بیماری مسری شایع جهانی در حرفه های خدمات انسانی است.فرایند تحلیل رفتگی شغلی به خاطر فشار و استرس مزمن شغلی اتفاق می افتد(اَُرین،2010). محققان معتقدند، عوامل سازمانی تاثیر بسزایی در تحلیل رفتگی شغلی دارند. برای مثال اسچولز و همکارانش(1995) پیشنهاد کرده اند جایی که افراد، در تصمیم گیری های مربوط به شغل خود،مشارکت داده می شوند و می توانند فرایند های کاری مهم خودرا تعیین نمایند، احتمال تحلیل رفتگی شغلی در آنها کاهش می یابد.از سوی دیگر ساختارهای رسمی و قوانین و سیاست های غیر قابل انعطاف می توانند منجر به افزایش تحلیل رفتگی شغلی درکارکنان شوند. تحقیقات آنها نشان داده است،کارکنان درسازمان هایی که دارای فرهنگ مشارکتی و مبتنی بر تیم های کاری هستند،کمتر دچار تحلیل رفتگی شغلی می شوند(کوپر و همکاران،2001،106).
1-4. مدل مفهومی و چارچوب تحقیق
تحقیق حاضر به لحاظ نظری، به بررسی ارتباط بین دو متغیر ساختار سازمانی وتحلیل رفتگی شغلی می پردازد. الگوی مورد تحقیق، مطابق با نمودار (1-1)،شامل سنجش اثرات ابعاد متغیرمستقل روی متغیر وابسته است.
رسمیت
تمرکز
ساختار سازمانی
تحلیل رفتگی شغلی
پیچیدگی

نمودار1-1.چارچوب نظری تحقیق
1-5. اهداف تحقیق
با توجه به اهمیت ساختار سازمانی و تاثیر بسزای آن درفعالیت های شغلی، انتظار می رود که این سازمان به طور مستمر برای شناسایی توانایی ها و ضعف ها، سرعت بخشیدن به اقدامات و بهبود کیفیت فرآیندها اقدام کند، از این رو شناسایی رابطه ساختار سازمانی با تحلیل رفتگی شغلی به عنوان یکی از قدم های مهم در ارزیابی فعالیت های آن می تواند این سازمان را در حل مسائل کنونی و بهبود عملکرد آن درآینده یاری رساند بنابراین اهداف تحقیق حاضر به صورت زیر بیان می گردد:
1-5-1. هدف اصلی تحقیق
تبین میزان رابطه بین ساختار سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
1-5-2. اهداف فرعی از انجام تحقیق
تبیین میزان رابطه پیچیدگی با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
تبیین میزان رسمیت با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
تبیین میزان تمرکز با تحلیل رفتگی شغلی کارکنان شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
1-6. فرضیه های تحقیق
در تحقیقاتی که بدنبال یافتن چیستی پدیده ای هستیم ویا نظر افراد را در موردپدیده ای جستجو می نمائیم، باید به طرح سوال اقدام کنیم ودر مواردی که می خواهیم دررابطه ی علت و معلولی ویا همبستگی بین دو یا چند پدیده مشخص تحقیق کنیم، از فرضیه استفاده می نمائیم (ظهوری،1378).بنابراین در این قسمت با توجه به مدل مفهومی تحقیق، فرضیه های ویژه تحقیق بدین شرح بیان می گردند:
1-6-1. فرضیه اصلی تحقیق