ساختار سازمانی، بازده حقوق صاحبان سهام

لایبوو همکاران در سال 2011 در تحقیق خود به بررسی رابطه بین سرمایه فکری وعملکرد و بهره وری شرکت، تجزیه و تحلیل تجربی بر اساس روش پنل دتا پرداختند. بر اساس تحقیقات دانشمندان داخلی و خلرج از کشور، شرکت انتخاب شده در پژوهش، شرکت های در نظر گرفته شده در صنعت بانکداری و بیمه به عنوان نمونه پژوهش در دوره سا لهای 2007 تا 2009، با استفاده از روش ارزش افزوده ضریب فکری به عنوان سیستم ارزیابی می باشد. مقاله از سه مدل تحقیق تجربی بر اساس عملکرد اقتصادی، عملکرد مالی و عملکرد بازار سهام شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداری بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت می باشد.
لینتاری و مورانگی در سال 2011 تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران با بهره وری شرکت ها انجام دادند. نتایج تحقیق بصورت زیر است:
بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.
مدل تحقیق نیز بصورت زیر است:
آگاهی
سواد مالی
یادگیری اجتماعی
اعتماد
اعتماد بین فردی
اعتماد بین موسسه ای
بهره وری شرکت ها
جمع آوری سرمایه شرکت ها
حجم معاملات شرکت ها
نقدینگی شرکت ها
شکل3) مدل مفهومی تحقیق(LINTARI,2011)
احمد خان و همکاران در سال 2012 در تحقیق خود به بررسی تاثیر اعتماد بر عملکرد مالی بانک ها در پاکستان: تجدید ساختار سازمانی و تاثیر آن بر روحیه و عملکرد کارمندان پرداختند. چارچوب نظری این مطالعه داده های ثانویه متشکل از صورتهای مالی از بانک ها و بررسی متون است.صورتهای مالی از سال 2007 تا 2010، از مجموع پنج بانک پاکستان جمع آوری شده. فرضیه نشان می دهد که سرمایه های فکری اثر معنی داری بر عملکرد مالی دارد. نتایج نیز ثابت می کند که اعتماد مشتریان بانک تاثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی دارد.
باسوکی در سال 2012 در تحقیق خود به بررسی اعتماد و تاثیر آن بر بهره وری و عملکرد مالی پرداختند. این تحقیق به بررسی تاثیر بهره وری از ارزش افزوده توسط اجزای اصلی منابع شرکت (سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، و سرمایه ساختاری (نسبت به سودآوری مالی) که نشان دهنده بازگشت دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام)و همچنین سرمایه گذاران،افزایش سرمایه در سهام پرداخته است.داده ها با استفاده از 22 شرکت بانکی و 10 نمونه شرکتهای بیمه و بانکداری به ترتیب در سالهای 2005-2007 در نظر گرفته شده است. نتایج با اطمینان نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین بهره وری از ™ VAIC نسبت به سودآوری مالی و افزایش سرمایه های سرمایه گذاران وجود دارد.
جانوویچ و همکاران در سال 2013 در تحقیق خود به بررسی عملکرد مالی و بهره وری شرکت ها در صربستان پرداختند. این مقاله پژوهشی به بررسی اجزای مختلف آن بر عملکرد مالی 100 شرکت صربستان در بخش واقعی (که شامل همه شرکت ها در اقتصاد صربستان از جمله بانکداری و بیمه) پرداخته است.ننیجه اینکه، سود خالص، درآمد عملیاتی و سود عملیاتی نتیجه استفاده موثر از IC در شرکت های صربستان نیستند. از سوی دیگر، سرمایه انسانی و ساختاری ROE و ROA را تحت تاثیر قرار می دهد، در حالی که سرمایه فیزیکی ROE را تحت تاثیر قرار می دهد.
فصل سوم
روش جمع آوری داده ها
3-1) مقدمه
پایۀ هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط شده است که از آن جمله عبارت است از اینکه، روش تحقیق به عنوان یک فرآیند نظامند، برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله به کار برده می شود، به عبارتی روش تحقیق، مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقیعتهـــا، کشف مجهولات و دستیــابی به راه حل مشکلات است. (خاکی،1387).
هر پژوهش، فعّالیتی نظام مند است که طی آن، یا دانش گسترش می یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت برای مسأله یا مشکل خاص راه حل جویی می شود با توجه به اینکه هر تحقیق با یک مسأله و هدف خاص آغاز می گردد لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از تحقیق دنبال می کند، آن ها را طبقه بندی می کنیم. این نوع طبقه بندی بر میزان کاربرد مستقیم یافته ها و درجه تعمیم پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می کند.(خاکی،1387).
در این فصل به تفکیک، موارد مذکور در فصل اول و هر یک از روشهای مورد استفاده در این تحقیق را تشریح میکنیم.
3-2) روش تحقیق