ساختار سازمانی، روش بررسی اسناد و مدارک

با توجه به این که این تحقیق از نوع مطالعات توصیفی است لذا متغیر های مستقل یا ملاک و متغیرهای وابسته ویا پیشگو عبارتند از :
3-5-1. متغیر مستقل
متغیر مستقل یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعد از انتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق مقادیری را می پذیرد تا تاثیرش بر روی متغیر دیگر(متغیر وابسته) مشاهده شود. (ساروخانی، 1376،52).
متغیرهای مستقل این پژوهش دربرگیرنده سه مولفه اصلی ساختار سازمانی می باشد.
3-5-2. متغیر وابسته
متغیر وابسته تغییری است که تغییرات آن تحت تاثیر متغیر مستقل قرار می گیرد. (ساروخانی، 1376،52).
در این پژوهش تحلیل رفتگی شغلی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
3-6. ابزار گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از دو روش برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده:
3-6-1. مطالعات کتابخانه ای
جهت اخذ اطلاعات در مورد کارکنان از روش بررسی اسناد و مدارک و برای برخورداری از نظرات و مبانی از روش کتابخانه استفاده شده است.
3-6-2. روش میدانی
که جهت اخذ اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردیده است که پرسشنامه مربوطه از 3 قسمت تشکیل شده که به شرح زیر می باشد:
1- نامه ارسالی که توضیحات و دستورالعمل لازم در آن مکتوب شده است.
2- مشخصات جامعه مورد مطالعه درج گردیده است که در خصوص مشخصات نمونه های مورد مطالعه سوالاتی مطرح گردیده است.
3- متن سوالات که مربوط به فرضیه های تحقیق بوده و به صورت سوالات چندگزینه ای طراحی گردیده است که طراحی آن بر اساس طیف لیکرت انجام گرفته است که گزینه ها براساس کیفی مطرح شده و بعد از جمع آوری و به کمی تبدیل می شود.
3-7. اعتبار یا روایی پرسشنامه
منظور از اعتبار به عنوان یک وسیله اندازه گیری آن است که اگر خصیصه مورد سنجش را با وسیله ای مشابه و قابل مقایسه با آن، تحت شرایط دوباره اندازه گیری نماییم، نتیجه های حاصله تا چه حد مشابه، دقیق و قابل اعتماد است. چنانچه روش اندازه گیری فاقد اعتبار باشد، اجرای پژوهش بی معناست. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری، واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر و نه خصیصه دیگری را اندازه بگیرد البته وقتی خصوصیات متغیر معینی را اندازه می گیریم، مسأله روایی مسأله بزرگی نیست. این پرسشنامه از نظر ساخت یک محقق ساخته است که توسط نخبگان مورد ارزیابی قرار گرفته است و با توجه به نظر استاد راهنما و مشاور اصلاحات لازم در پرسشنامه صورت گرفته و بعد از اصلاحات، مورد نظر سنجی قرار گرفته است.
3-7-1. پایایی پرسشنامه
یک مقیاس یا آزمودنی دارای پایایی است که در شرایط ثابت از انجام مکرر آن نتایج یکسان حاصل گردد. پس پایایی آزمون بیانگر قابلیت اعتماد به نتایج آزمون است.
قابلیت اعتماد عبارت است از:
همبستگی میان یک مجموعه از نمرات و مجموعه دیگری از نمرات در یک آزمون که به صورت مستقل بر یک گروه آزمودنی به دست آمده باشد.