می 7, 2021

ساختار سازمانی، عدالت سازمانی

چشم انداز
توسعه و توانمندی سازی
آموزش
ارتباطات
تشکیل تیم گروهی
ساختار سازمانی پویا
عدالت سازمانی
بازارگرایی
مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم
روش‌شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
تحقیق فرایندی پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه‌حل مشکلات است. پایه هر تحقیق (روش شناخت یا روش تحقیق) است. روش‌شناسی مبحثی است که به بررسی روش‌های شناخت در علوم می‌پردازد. روش تحقیق، کشف مجهولات و دستیابی به را‌ه‌حل مشکلات است. هر تحقیق و پژوهشی با یک مساله آغاز می‌شود. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می‌شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیات می‌باشد.جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه‌گیری در خصوص فرضیات، داده‌های جمع‌آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی و پایه تحقیق می‌باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده‌های گردآوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیات و پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همان‌گونه که آشکار و مشخص می‌باشد، داده‌ها اطلاعات خام و غیرقابل اتکائی می‌باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده‌ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم‌گیری نمود.
در این فصل پس از مقدمه به بیان روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه، ابزار تحقیق، روایی و پایایی پرسشنامه، روش جمع‌آوری و تجزیه و تحلییل داده‌ها، متغیرهای تحقیبق و معرفی نرم‌افزارهای آماری پرداخته شده است.
3-2- روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد،ابزار و راه‌های معتبرو نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها،کشف مجهولات و دستیابی به راه‌حل مشکل است(خاکی،1390)این پژوهش به قصد کاربرد نتایج یافته‌هایش برای حل مشکلات خاص درون سازمان انجام می‌شود و تلاش برای پاسخ دادن به یک معضل و مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد. بنابراین، تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی محسوب می‌شود و چون به صورت پژوهشی از پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌های آن استفاده شده و محقق عملا در جریان تحقیق درگیر شده است؛ تحقیق از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع تحقیقات میدانی به شمار می‌آورد.
3-3 جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد،بازرگان و حجازی،1380،ص 177).جامعه آماری به کل گروه افراد،وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد(سکاران،1382،ص.294)تعریف جامعه باید چنان بیان شود که که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در بر گیرد و در ضمن،با توجه به آن از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل آید(سرمد و همکاران،1385)