ساختار سازمانی، عوامل فرهنگی و اجتماعی

-ارائه نشدن آموزش و پرورش مداوم
-بی‌ توجهی به نیازهای مادی و معنوی
از جمله گام‌های اساسی در جهت بالابردن بهره‌وری نیروی انسانی شناخت علل و عواملی نظیر : رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری، ساختار سازمانی و فرهنگ‌ سازمانی است که عدم توجه به این عوامل موجب نابهنگام شدن افراد در سازمان می‌گردد.
۲)خلاقیت و نوآوری
خلاقیت به معنی تولید ایده و نوآوری اجرا و پیاده‌سازی ایده‌های تولید شده ناشی از خلاقیت می‌باشد (امابیل و همکاران به نقل از پولیتیس، ۱۸۲، ۲۰۰۵) خلاقیت و نوآوری عوامل کلیدی برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی سازمان در اقتصاد نوین می‌باشد، بنابراین سازمان‌ها نیازمند توسعه خلاقیت و نوآوری هستند.
۳)اصلاح و بهبود مستمر روش‌ها (روش‌های انجام کار)
موفقیت هر سازمان به میزان کارایی و بازدهی آن بستگی دارد. بازدهی و راندمان هر دستگاه را معمولاً می‌توان به دو صورت افزایش داد:
الف)تشویق و تحریک افراد به کار کردن با سرعت زیادتر
ب)ساده کردن و بهبود بخشیدن روش‌های کار
نظر به اینکه سرعت کار اشخاص را تا حد معینی می‌توان افزایش داد، لذا می‌بایستی با استفاده از فنون و روش‌های علمی، انجام کار را ساده کرد و بدین ترتیب به سرعت و افزایش کارایی سازمان کمک نمود.
۴)سبک مدیریت
سبک مدیری که بر انسان مدیریت کند و از توانمندی‌های او به نحو مطلوبی در راستای اهداف سازمان استفاده نماید، می‌توان نقش مؤثری در بهره‌وری داشته باشد.
۵)فرهنگ کار
امروزه ثابت شده است که عوامل فرهنگی و اجتماعی مانند نگرش و طرز تلقی افراد نسبت به کار و نظم و انضباط، روحیه کار جمعی و اخلاق کار در بهبود بهره‌وری تأثیر مهمی دارد. فرهنگ کار مجموعه‌ای از شرایط و قوانین حاکم بر محیط کار انسان است که بنابه موقعیت زمانی و مکانی می‌تواند متأثر از عوامل مختلفی باشد. فرهنگ کار ایده‌آل، مجموعه عواملی است که انسان را به سوی کار سوق می‌دهد و در وی ایجاد انگیزه و تمایل می‌کند.
۶)آموزش
بین آموزش و بهره‌وری پیوند عمیقی وجود دارد. بدیهی است که هر چقدر آموزش بعد تخصصی‌تر داشته باشد، رابطه نزدیکتری با بهره‌وری دارد. تکنیکهای نو و طرح‌های جدید بهبود بهره‌وری نمی‌تواند بدون نیروی انسانی آموزش‌ دیده در تمام سطوح سازمان به طور مؤثر ایجاد یا به کار گرفته شود.
2-4-5- عوامل مؤثربر بهره‌وری : (آذرمند، ۱۳۸۵ص ۵۸۲-۵۸۱)
با وجود همه تلاش‌هایی که در زمینه مطالعه تجربی عوامل تعیین ‌کننده بهره‌وری کل انجام ‌شده هنوز الگوی مشخصی در این زمینه در دست نیست. با این حال در مطالعات تجربی نظری مختلف به عوامل و شرایط متعددی اشاره شد که مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید می‌باشند. از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
شرایط عمومی
۱-شرایط نهادی نظیر: کارایی قوانین و مقررات، حاکمیت قانون، کنترل فساد، ثبات اقتصادی و سیاسی، تضمین حقوق مالکیت و غیره
۲-سیاست‌های مالی و اعتباری دولت