ساختار سرمایه، مطالعات کتابخانه ای

فرضیه فرعی شماره 2-4: رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح (بالا و پایین) رقابت بازار متفاوت است.
فرضیه اصلی شماره سه: رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط و کوچک تحت تاثیر سطوح (بالا و پایین) سودآوری متفاوت است.
فرضیه فرعی شماره 3-1: رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیرجاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح (بالا و پایین) سودآوری متفاوت است.
فرضیه فرعی شماره 3-2: رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیرجاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح (بالا و پایین) سودآوری متفاوت است.
فرضیه فرعی شماره 3-3: رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح (بالا و پایین) سودآوری متفاوت است.
فرضیه فرعی شماره 3-4: رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح (بالا و پایین) سودآوری متفاوت است.
فرضیه اصلی شماره چهار: رابطه اندازه شرکت با ساختار سرمایه در شرکت های متوسط و کوچک تحت تاثیر سطوح (بالا و پایین) نقدینگی متفاوت است.
فرضیه فرعی شماره 4-1: رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیرجاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح (بالا و پایین) نقدینگی متفاوت است.
فرضیه فرعی شماره 4-2: رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی غیرجاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح (بالا و پایین) نقدینگی متفاوت است.
فرضیه فرعی شماره 4-3: رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های متوسط تحت تاثیر سطوح (بالا و پایین) نقدینگی متفاوت است.
فرضیه فرعی شماره 4-4: رابطه اندازه شرکت با اهرم مالی جاری در شرکت های کوچک تحت تاثیر سطوح (بالا و پایین) نقدینگی متفاوت است.
3-5 روش تحقیق
3-5-1 روش تحقیق از نظر ماهیت و محتوایی: روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی یک تحقیق از نوع همبستگی می باشد که برای کشف همبستگی بین متغیر ها به روش پس رویدادی عمل خواهد شد.
3-5-2 روش تحقیق از نظر هدف: روش مورد نظر برای انجام این تحقیق با توجه به هدف کاربردی بوده و در حوزه تئوری اثباتی قرار می گیرد.
3-5-3 انجام تحقیق: انجام این تحقیق در چارچوب استدلالات قیاسی – استقرائی می باشد بدین معنی که مبانی نظری و پیشینه تحقیق از راه مطالعات کتابخانه ای، مقالات و سایتها در قالب قیاسی و گردآوری اطلاعات برای تأیید یا رد فرضیه ها در قالب استقرائی می باشد.
3-6 روش گرد آوری اطلاعات
در مطالعه حاضر گردآوری داده ها با استفاده از از اطلاعات اولیه، صورت های مالی و اسناد و مدارک مثبته شرکت ها صورت می پذیرد.
3-7 مدل های تحقیق
در این تحقیق برای آزمون فرضیه (1-1) از مدل زیر استفاده می شود:

برای تایید این فرضیه می بایست α1>α2 باشد.