ساختار سرمایه، نظریه های ساختار سرمایه

که ساعات انجام حسابرسی و همچنین هزینه حسابرسی دارای یک رابطه معکوس و معنی دار با رقابتی بودن بازار محصول می باشد.
فرانکلی و موتاسامی (2011)
تأثیر اهرم بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکتها
بین اهرم مالی و سرمایه گذاری رابطه معنادار مثبتی وجود دارد. همچنین دریافتند که جریان نقد و سود انباشته، نقش معناداری در تصمیمات سرمایه گذاری ایفا می کنند.
لی جمینگ و همکاران (2010)
رابطه تأمین مالی از محل بدهی و رفتار سرمایه گذاری شرکتی
در شرکت های با رشد بالا و شرکت های با رشد کم رابطه منفی معناداری بین اهرم مالی و سرمایه گذاری وجود دارد. اما در شرکت های با رشد متوسط این رابطه مثبت است.
قش(2009)
تأثیر اهرم مالی، خط مشی تقسیم سود و سودآوری بر ارزش آتی شرکت
بین اهرم مالی، سودآوری و احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت رابطه غیر خطی وجود دارد. احتمال افزایش در ارزش آتی شرکت با افزایش اهرم مالی به طور تصاعدی کاهش پیدا می کند.
مورتال و لیپسون(2009)
بررسی رابطه بین سپر مالیاتی و اهرم مالی
بین نقدشوندگی و تصمیمات ساختار سرمایه که با نظریه موازنه بیان می شود، یک رابطه قوی وجود دارد و نیز دریافتند که افزایش نقد شوندگی باعث افزایش میزان انتشار سهام می گردد.
لزموند و همکاران(2008)
ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام
انتخاب اهرم مالی بر نقدشوندگی سهام، اثرگذار است ولی نقدشوندگی سهام بر انتخاب اهرم مالی موثر نمی باشد.
2 – 17 خلاصه فصل
استدلال ارتباط ساختار سرمایه و عملکرد شرکت تا حدود زیادی تحت الشعاع استدلالهای مربوط به خلق ارزش بدهی می باشد. نظریه های ساختار سرمایه بیان می کنند که مدیران شرکت هایی با فرصت های رشد مناسب باید اهرم کمتری انتخاب نمایند، زیرا اگر آنها میزان بدهی خارجی خود را افزایش دهند، قادر نخواهند بود از مزایای فرصت های سرمایه گذاری شان استفاده کنند و در نتیجه ارتباط منفی میان رشد آتی و اهرم ایجاد می شود، زیرا مدیران شرکت هایی با فرصت رشد بالا، اهرم پایین را انتخاب خواهند کرد.
شرکت که اهرم بالایی دارند در مقایسه با شـرکت هـایی کـه اهرم پایین تری دارنـد. فرصـت هـای رشـد کمتـری خواهند داشت. در نظریه سرمایه گذاری کمتـر از اندازه بر تأثیرات نقــدینگی تمرکــز مــی کند. شرکت هایی که تعهدات بدهی بیشتری دارنـد، بـدون توجه به ماهیـت فر صـت هـای رشـد خـود، سـرمایه گذاری کمتری انجام می دهند.
ارزیابی عملکرد از لحاظ مالی با دو شاخص قدرت نقدینگی و سودآوری تعیین می شود. سودآوری به اصطلاح علامت مریض نبودن بنگاه اقتصادی و قدرت نقدینگی، علامت ادامه حیات بنگاه اقتصادی است. اگر چه هر دو اینها با اهمیت هستند، اما نقدینگی از اهمیت بیشتری برخوردار است. شرکتهای با سودآوری پایین یا حتی غیر سودآور، مدت بیشتری می توانند در خدمت اقتصاد قرار گیرند، ولی شرکت های بدون نقدینگی امید به حیات کمتری دارند شاخص هایی که به ارزیابی وضعیت نقدینگی شرکتها می پردازد، از دیرباز مورد توجه خاص تحلیلگران بوده است.
در این فصل مبانی نظری و خلاصه ای از تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده در ارتباط اندازه شرکت با ساختار سرمایه با تأکید بر سطوح مختلف رقابت بازار محصول ، سودآوری و نقدینگی در شرکت های کوچک و متوسط مورد بحث قرار گرفت.