سازمان بین المللی دریانوردی، حقوق بین الملل

Arrows point the way inside of a city parking structure.

حوزه مسئولیت های حقوقی نسبت به خسارات وارده به کالاها، جان اشخاص و نیز آلودگی دریایی ناشی از فعالیت کشتی ها و جبران خسارات.
سایر حوزه های فعالیت سازمان از قبیل همکاری های فنی و آموزشی را می توان جزو فعالیت های تبعی و تکمیلی قلمداد نمود. در میان حوزه های فعالیت های فوق الذکر، مورد اول از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به نحوی که به جرات می توان گفت بیش از پنجاه درصد توجه و ذهن سازمان بر آن متمرکز شده است.در خصوص اقدامات تبعیض آمیز دولت ها و ایجاد محدودیت های تاثیر گذار بر کشتیرانی، صرف نظر از اینکه مصادیق این گونه اقدامات بسیار نادر هستند، فعالیت سازمان با توجه به فقدان تعریف روشنی از این حوزه، بسیار محدود و در حد توصیه و سفارش می باشد. یه طور اساسی سازمان هیچ گونه قدرتی در اتخاذ تصمیمات لازم الاتباع در این مورد ندارد و در حقوق بین الملل از جایگاه قضاوت و داوری در اختلافات پیش آمده در زمینه کشتیرانی برخوردار نمی باشد. نظرات سازمان در این موارد جنبه ارشادی و توصیه ای دارد که پذیرش و اجرای آن با توجه به بحث حاکمیت دولت ها در حقوق بین الملل کاملا بسته به اختیار و اراده طرفین اختلاف خواهد بود.
مبحث سوم: ساختار سازمان
ارکان و ساختار سازمان بین المللی دریانوردی
مبحث سوم مشتمل بر سه گفتار می باشد. عناوین این گفتار ها عبارتند مجمع، شورا و پنچ کمیته ی اصلی سازمان. دبیرخانه سازمان و دانشگاه ها، موسسات و مراکز وابسته به سازمان. در این بخش ارکان و تشکیلات سازمان بین المللی دریانوردی مورد بررسی قرار می گیرد.
طبق ماده یازده کنوانسیون، ایمو از هشت رکن مجمع، شورا، پنج کمیته اصلی و دبیرخانه تشکیل می یابد. این ماده هم چنین مقر می دارد، سازمان می توند در هر زمانی که ضروری دانست، اقدام به تاسیس ارگان های فرعی نماید. این ارگان ها فرعی با نهادهای فرعی مذکور در ماده پانزده کنوانسیون تفاوتی ندارند. تاکنون نهادهای فرغی متعددی اعم از دایمی و موقتی توسط مجمع، شورا و کمیته های اصلی تشکیل شده اند. در ادامه این بخش، ارکان هشت گانه ی سازمان، تشکیلات دبیرخانه و هم چنین موسسات و مراکز وابسته به سازمان مورد مطالعه قرار می گیرند.
گفتار اول: مجمع، شورا و پنج کمیته ی اصلی سازمان
بند اول- مجمع
اولین و مهم ترین رکن سازمان “مجمع” آن است.تمامی اعضای سمازمان اعم از دولت ها و اعضای وابسته می توانند دراجلاس مجمع شرکت نمایند. مجمع دارای دو نوع ” نشست عادی و فوق العاده” است. نشست های عادی هر دو سال یک بار و به طور معمول در اواخر ماه نوابر (آذر ماه) برگزار می شود. اجلاس های فوق العاده نیز در صورت لزوم زمانی برگزار خواهد شد که یک سوم اعضای سازمان چنین درخواستی را از دبیر کل کرده باشند. پس از دریافت چنین درخواستی با یک اطلاعیه شصت روزه توسط دبیر کل به اعضاء جلسه فوق العاده مجمع تشکیل خواهد گردید. شورای آیمو نیز می تواند در هر زمانی که لازم دانست، با یک اطلاعیه درخواست تشکیل جلسه فوق العاده مجمع را بنماید. از زمان تشکیل و آغاز به کار سازمان تا پایان شش ماهه اول سال 2012 میلادی مجمع آیمو بیست و هفت نشیت عادی و پنج نشست فوق العاده برگزار نموده است. اولین نشست عادی در ماه ژانویه سال 1959 میلادی و آخرین آن در ماه نوامبر سال 2011 میلادی برگزار گردید . اولین نشست فوق العاده نیز در ماه ژانویه سال 1963 میلادی و آخرین آن در ماه اکتبر سال 1974 میلادی برگزار شد.
به موجب ماده پانزدهم کنوانسیون ایجاد آیمو، وظایف مجمع این چنین تعریف شده اند:
در هر جلسه عادی، انتخاب رییس و دو نایب رییس از میان اعضاء غیر از اعضای وابسته که تا زمان جلسه عادی بعدی عهده دار دفتر خواهند بود؛
تعیین قواعد کاری، جز آنچه که کنوانسیون مقرر داشته است؛
تشکیل هر گونه نهاد فرعی موقت و یا طبق توصیه شورا نهاد فرعی دایمی، که لازم تشخیص داده می شود؛
انتخاب اعضاء جهت نمایندگی در شورا، آن گونه که در ماده هفدهم مقرر شده است؛
دریافت و ملاحظه گزارش های شورا و تصمیم گیری راجع به هر گونه پرسشی که از سوی شورا عودت داده شود؛
تصویب و تایید برنامه ی کارس سازمان؛
رای گیری بودجه و تعیین برنامه هیا مالی سازمان طبق قسمت سیزدهم؛
رسیدگی به اسناد هزینه و تصویب حساب های سازمان؛
اجرای وظایف سازمان مشروط بر این که در خصوص موضوع های مربوط به بندهای “a” “b” ماده دو، مجمع این وارد را برای تهیه هر گونه پیشنهاد و یا سندی راجع به آن ها به شورا ارجاع نماید. هم چنین مشروط بر این که هر گونه توصیه و یا سندی که از سوی شورا به مجمع ارائه گردد و توسط آن پذیرفته نشود به منظور ملاحظه و تعمق بیش تر، با در نظر گرفتن فقطه نظراتی که از سوی مجمع ارائه می شود، به شورا برگردانده شود؛