سازمان ملل متحد، از دست دادن شغل

Arrows into the bright future, blue sky

7 – تحصیلات
8 – طلاق ناشی از آلودگی
9 – کاهش یا حذف فرصت‌های ازدواج به دلیل آلودگی
10- افسردگی روحی و فشارهای اجتماعی
11 – محروم شدن بیمار از خدمات پزشکی به دلیل آلودگی
12 – طول مدت بیماری
13 – احتمال بازگشت بیماری در مورد درمان هپاتیت C
14- از دست دادن شغل به دلیل آلودگی
15- فوت بیمار
16 – وضعیت بازماندگان از نظر صغر سن و سرپرستی
17 – داشتن دو آلودگی HCV و HIV و HBV به صورت همزمان
18 – تعداد انجام دوره های درمانی بدون نتیجه و یا منجر به نتیجه
علاوه بر این دادگاه برای بررسی وضعیت خواهان‌ها در خصوص چگونگی اظهارنظر در رابطه با خسارت معنوی، خواهان‌ها را در سه دسته مورد تحقیق انفرادی قرار داده است:
1- خواهانهایی که ولایتاً اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند.
2- خواهانهایی که اصالتاً اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند.
3- خواهانهایی که به عنوان وراث قانونی اقدام به تقدیم دادخواست نموده‌اند.
سؤالات دادگاه از این افراد عبارت بود از:
1- بیمار تحت سرپرستی شما به چه علت خون یا فراورده های خونی را مصرف نموده است؟
2- آلودگی به این ویروس در زندگی اجتماعی از جمله تحصیل و هم چنین روابط بیمار با مردم چه تأثیر منفی داشته است؟
3- اطلاع اعضای خانواده و دوستان و آشنایان از آلودگی ویروسی بیمار چه تأثیری در روابط آن‌ها با خانواده بیمار داشته است؟
4- چگونگی صدمات اجتماعی وارده به خواهان‌ها و بازماندگان تشریح شود؟
5- آیا به علت آلودگی‌های ویروسی، خواهان از خدمات پزشکی محروم مانده است؟
6- در صورتی که موارد خاصی در رابطه با وارد آمدن خسارت معنوی به علت آلودگی ویروسی وجود دارد که ضرورت دارد دادگاه از آن مطلع شود، به طور خلاصه شرح دهید؟
در پایان دادگاه از خواهان‌ها خواسته مستندات خود را ضمیمه نمایند. پس از بررسی دقیق تحقیقات انجام شده از تک تک خواهان‌ها، دادگاه با بررسی وضع خواهان‌ها ضمن تأکید مجدد بر این نکته که خسارت معنوی وارده به بیماران اساساً غیرقابل جبران است با هدف تشفی خاطر خواهان‌ها در این رابطه اظهارنظر می‌نماید.
دادگاه برای دقیق بودن موارد هجده گانه فوق در ارزیابی خسارت معنوی؛ موارد 1 تا 9 را قابل استخراج از پرونده هر یک از خواهان‌ها دانسته و مواد 12تا 18 را به صورت عمومی مستند به گزارش مرکز تحقیقات کبد و گوارش ایران ازچگونگی اجرای طرح آزمایشی درمان پزشکی قانونی می‌داند. یکی از اعضای تیم کارشناسی سازمان نیز عضو مرکز تحقیقات کبد و گوارش ایران در تحقیق مذکور می‌باشد. در خصوص بیماران مبتلا به ایدز به گزارشات سازمان پزشکی قانونی و موارد 10 و 11 را مستند به شرایط اجتماعی منعکس در مدارک مرکز اطلاعات ایدز سازمان ملل متحد و در رابطه با داخل کشور به بخشنامه های صادره از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهاد ریاست جمهوری در جهت کاهش فشارهای اجتماعی به بیماران آلوده به ویروس ایدز و هپاتیت در جامعه به خصوص جامعه پزشکی استوار می‌گرداند.(محمدخانی، همان، ص 181-179)