سازمان و مدیریت، تعیین رابطه بین

دانلود پایان نامه

مدل کسب وکار ابزاری مفهومی است که مجموعه های از اجزاء و روابط بین آنها تشکیل شده و منطق درآمدزایی شرکت را بیان می کند . همچنین توصیفی از ارزش ارائه شده سازمان به مشتریان مورد نظر، معماری سازمان و شرکای آن برای خلق ، بازار یابی و انتقال این ارزش و سرمایۀ مربوط برای ایجاد جریانهای درآمدی سودمند و پایداراست ( شاملو ، 1387 ، ص33 ) .
کارایی
ساده‌ترین و در عین حال کلی‌ترین تعریف از کارایی را پیتر دراکر ارائه کرده است از دیدگاه دراکر کارایی انجام کارها بطور شایسته و مناسب می‌باشد. از نظر کاتز و کان کارایی نسبت ستاده‌های تولید شده به داده‌های لازم برای تولید این ستاده‌ها می‌باشد . این دو بین کارایی بالقوه و بالفعل تفاوت قائل می‌شوند . کارایی بالقوه مبین این است که یک سازمان چقدر می‌تواند تولید کند ، اگر به صورت بهینه عمل کند. در حالی که بالفعل نسبت واقعی سطح ستاده به سطح واقعی داده‌هاست . کارایی بالفعل معمولاً بالقوه کوچکتر است . ریچارد دفت کارایی را میزان منابعی که برای تولید یک واحد محصول مصرف می‌شود می‌داند که می‌توان آنها را بر حسب نسبت مصرف به محصول محاسبه کرد . در ساده‌ترین حالت تنها یک ورودی و یک خروجی داریم که کارایی نسبت ورودی به خروجی می‌باشد (ابطحی ، 1375 ،ص 21) . الگوی کسب و کار کارایی محور با ایجاد فضایی مناسب برای انجام معامله با مشتریان و شرکا و همچنین با کاهش دادن هزینه عملیاتی و تسهیل در تصمیم گیری شرکا منجر به بهبود عملکرد شرکت می شود (برتل ،2012،ص91) . در این تحقیق الگوی کسب وکار کارآیی محور با استفاده از پرسشنامه دارای پرسش های بسته دارای طیف لیکرت پنج تایی و با استفاده از نظر مدیران درباره مولفه کارآیی در الگوی کسب وکار شرکت را اندازه گیری می نماید.
نوآوری
نوآوری بدین ترتیب تعریف می شود”پذیرش یک ابزار ، سیستم ، سیاست ، برنامه ، فرایند ، محصول یا خدمت جدید که می تواند در داخل سازمان ایجاد شود ویا از بیرون خریداری شود و برای سازمان ، جدید باشد”این تعریف از نوآوری بسیار جامع است و همه انواع آن را در بر می گیرد . نوآوری از طریق افزایش انعطاف پذیری سازمان ، تمایل آن برای تغییر و معرفی محصولات و خدمات جدید بطور مثبت بر موفقیت بلند مدت شرکتها تاثیر می گذارد . محمود و هینسون (2012) نوآوری ها را به سه دسته کلی نوآوری در محصول ، نوآوری در فرایند و نوآوری در مدیریت تقسیم بندی کرده و بر این اساس نوآوری سازمان ها را سنجیده است: (حسینی، 1391،ص 109)
1-نوآوری در محصول : شامل شاخص های مناسب بودن تعداد محصولات و خدمات جدید معرفی شده به بازار نسبت به رقبا ، توانمندی پیشتازی شرکت در معرفی محصولات و خدمات جدید به بازار و تلاش مناسب شرکت در زمینه نوآوری از لحاظ میزان ساعت/فرد، تیم ها و آموزش است .
2-نوآوری در فرایند: شامل مناسب بودن تعداد تغییرات فرایندی معرفی شده شرکت نسبت به رقبا ، توانمندی پیشتازی شرکت در معرفی فرآیندهای جدید به بازار و واکنش سریع شرکت نسبت به معرفی فرآیندهای جدید رقبا .
3-نوآوری در مدیریت: شامل جدید بودن سیستم های مدیریتی شرکت نسبت به رقبا ، تلاش شرکت در یافتن سیستم های مدیریتی جدید و توانمندی پیشتازی شرکت در معرفی سیستم های مدیریتی جدید به بازار است .
الگوی کسب و کار نوآوری محور با ایجاد فرصتهای شغلی جدید ،الگوی جدید تولیدات باعث بالا بردن عملکرد شرکت می شود (برتل ،2012، ص91) . در این تحقیق الگوی کسب وکار نوآور با استفاده از پرسشنامه دارای پرسش های بسته دارای طیف لیکرت پنج تایی و با استفاده از نظر مدیران درباره مولفه نوآوری در الگوی کسب وکار شرکت را اندازه گیری می نماید .
متغیر کنترل
در برخی از تحقیقات  متغیرهایی یافت می‌شود که تاثیر آنها ، درتعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ، باید خنثی و یا ثابت نگاه داشته شود . این متغیرها که تاثیرانها باید خنثی ویا حذف شود متغیرهای کنترل نامیده می‌شوند . به عبارت دیگر، متغیرهای کنترل به عواملی گفته می‌شوند که تاثیر آنها بر متغیر وابسته توسط پژوهشگرخنثی و یا حذف می‌شود . درشرایطی که تاثیر متغیر کنترل خنثی و یا حذف می‌شود ، تاثیر متغیر تعدیل کننده مورد مطالعه قرار می‌گیرد . در مجموع این طور می‌توان نتیجه‌گیری نمود که متغیرهای مزاحم را گاهی اوقات متغیر کنترل نیز می‌گویند و فرق این‌گونه متغیرها با متغیر تعدیل‌کننده ، این است که محقق، اثر متغیر تعدیل‌کننده را اندازه‌گیری می‌کند ، ولی اثر متغیر کنترل را از میان می‌برد . چون در یک تحقیق، اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی‌توان به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد ، بنابراین، محقق، اثر برخی از متغیرها را کنترل نموده، آنها را خنثی می‌کند . این نوع متغیرها، متغیر کنترل نامیده می‌شوند . در این تحقیق سه متغیر نوع صنعت-سابقه شرکت-اندازه شرکت بعنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده است .صنایع غذایی و فلزی به دلیل اینکه گرایش به نوآوری و رشد دارند و همچنین متغیر وابسته عملکرد را با تمرکز بر سه سال آخر فعالیت و تعداد پرسنل در سه گروه مورد بررسی قرار گرفته است .
1-8) قلمرو تحقیق
گستره این تحقیق در سه قلمرو موضوعی ، زمانی ومکانی قرار دارد که عبارتند از:
قلمرو موضوعی- پژوهش حاضر در حوزه مطالعات تئوری سازمان و مدیریت می باشد .
قلمرو زمانی- قلمرو زمانی این تحقیق برای اندازه گیری متغیر عملکرد ، متغیر الگوی کسب وکار نوآوری محور و الگوی کسب و کار کارایی محور 4 ماه اول سال 93 می باشد.
قلمرو مکانی- قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای فعال صنایع غذایی و فلزی در شهرکهای صنعتی استان گیلان می باشد .
فصل دوم
مبانی نظری تحقیق
2-1) مقدمه