می 7, 2021

سرمایه‎گذاری کوتاه مدت، نرخ بازده سرمایه گذاری

اجزاء سرمایه در گردش
داراییهای جاری
ماتور (2003) دو ویژگی اصلی را برای داراییهای جاری، عمر کوتاه مدت آن و تبدیل آن به سایر اشکال دارایی، بر میشمرد. شرکتها میتوانند از طریق اداره صحیح موجودی نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا، نرخ بازده را حداکثر کند و ریسک نقدینگی و تجاری را به حداقل برساند. بالا بودن مانده داراییهای جاری یا هریک از حسابها، ریسک را افزایش میدهد.
وجه نقد
وجه نقد هم شامل تنخواه و هم شامل پول نقد نزد بانک می‎شود. یک شرکت برای معاملات و اهداف سوداگری نیاز به وجه نقد دارد. وجه نقد منجر به توسعه نقدینگی شرکت می شود اما سوال اینجاست که چرا شرکت در زمانیکه اختیار سرمایه‎گذاری در اوراق بهادار کوتاه مدت را دارند، باید ذخایر نقدی داشته باشد؟ پاسخ این سوال ایجاد نقدینگی بیشتری در زمانی است که اوراق بهادار قابل معامله باشد. وجه نقد باید در سرمایه گذاری‎ها مورد بررسی قرار گیرد که برای یک کسب و کار اطمینان پیوسته‎ای از این سرمایه‎گذاری حاصل شود. بدون شک یک شرکت زمانی می‎تواند از وجه نقد خود بهره جوید که آنرا در اوراق بهادار قابل معامله‎ای که نیز قابل پرداخت باشد سرمایه گذاری نماید. نگهداری ذخایر نقدی برای تمامی کسب و کار امری قابل توجیه می‎باشد اما چه مقدار وجه نقد بایستی یک شرکت نزد خود نگه دارد؟ سوال خیلی مهمی است، زیرا حداقل وجه نقد ممکن است شرکت را در موقعیتی که توانائی پرداخت بدهی‎های جاری خود نداشته باشد، قرار می‎دهد. از سوی دیگر تراز نقدی ممکن است هیچ بازده‎ای را حاصل نکند. سطح حداقل ذخایر نقدی وابسته به توانائی یک شرکت در جهت افزایش وجه نقد در زمانی است که اولاً مورد نیاز باشد، ثانیاً در آینده به وجه نقد نیاز داشته باشیم و بر این اساس وجه نقد را درجهت مقابله با وقایع ناگهانی آتی نگه دارند.
شرکتها همچنین می توانند با ذخایر نقدی کافی از فرصتهای سرمایه گذاری در دسترس بهره ببرند اما داشتن سطح بالائی از ذخایر نقدی یک منبع بیهوده (بلا استفاده) را ایجاد نماید.
افزایش ذخایر نقدی معمولاً به فرصت‎های سرمایه‎گذاری در دسترس آتی، بازده سرمایه‎گذاری و هزینه معاملات سرمایه‎گذاری‎ها در بازار وابسته می‎باشد. ما کمینه و ماکزیمم کردن تراز نقدی را مورد بحث قرار دادیم اما تراز نقدی بهینه‎ای که می‎تواند با سودآوری و نقدینگی تراز شود، چیست؟
میلر-اور معتقد است که مدل مدیریت نقد، مدلی ریاضیاتی می‎باشد که فقط به شرکت‎ها جهت درک تراز نقدی بهینه هدف، یاری نمی‎کند بلکه در جهت درک سطح ماکزیمم ذخایر نقدی می‎باشد.
Z = {(3 × TC×V) / (4×R) + L)} 1/3
این فرمول تراز نقدی هدف را فراهم می آورد که:
TC: هزینه معاملات
V: واریانس جریان نقدی خالص روزانه
R: نرخ بازده سرمایه گذاری کوتاه مدت
L: حد تحتانی (پائینی)
میلر همچنین فرمولی را برای سطح فوقانی یا تراز نقدی ماکزیمم ایجاد کرده است.
= 3Z-2L تراز نقدی ماکزیمم
مدیریت یک شرکت تصمیم روی تراز نقدی کمینه و یا حد نقدی تحتانی را از طریق بخاطر آوردن فاکتورهای که قبلا بحث کردیم، می گیرد. به گفته میلر در صورتی یک شرکت وجه نقد بیشتری از تراز نقدی هدف داشته باشد، در آن زمان بایستی اقدام به خرید اوراق بهادار نماید تا بتواند سطح نقدی خود را کاهش دهد. و اگر منابع نقدی کمتری نسبت به جریان نقدی هدف داشته باشد، در آن زمان بایستی اقدام به فروش اوراق بهادار نماید. چیزهائی زیادی در این مدل نهفته است اما بطور کلی تراز نقدی باید شامل دو محدودیت تشریح شده باشد.
سرمایه‎گذاری کوتاه مدت
سرمایه گذاری‎هائی می‎باشند که در بازارهای پول صورت می‎گیرد و شامل اوراق بهادار کوتاه مدت، اوراق خزانه، اسناد تجاری و… می‎باشند. هنگامیکه یک شرکت نیاز بیشتری به وجه نقد داشته باشد، اقدام به ذخیره نقدی می‎کند. ایجاد وجه نقد از طریق به نقد تبدیل کردن سرمایه گذاری‎ها صورت می‎پذیرد. سرمایه‎گذاری‎ها یک ذخایر اولیه یا ثانویه (مکمل) برای فرایند نقدینگی می‎باشد. از این گذشته سرمایه‎گذاری در بازار پول از طریق بکارگیری پول بلا استفاده می‎تواند منجر به خلق بازده شود. مدیران مالی باید نرخ کوتاه مدت، هزینه معاملات و شرایط بازار را قبل از انجام سرمایه‎گذاری مورد بررسی قرار دهند. اگر منفعت سرمایه‎گذاری برابر با هزینه آن باشد، در آن زمام هیچ ارزشی از وجه سرمایه‎گذاری شده بدست نمی‎آید.
حسابهای دریافتنی
حسابهای دریافتنی عمدتاً از فروش نسیه کالا یا خدمات بوجود میآیند. جنتری و همکاران (1990) بیان می‎کند که ”حسابهای دریافتنی نشان دهنده تاخیر در جریان نقدی است، و این جریان باید توسط شرکت تامین مالی شود“. تصمیمگیری اصلی در ارتباط با حسابهای دریافتنی، تعیین مبلغ و شرایط اعطای اعتبار به مشتریان می‎باشد. انتخاب مشتری در فروش نسیه (یا در زمان اعطای اعتبار) براساس اعتیار مشتری، توانایی مالی، ثبات مالی، وثیقه اخذ شده و شرایط اقتصادی است. دوره وصول مطالبات تا حدی به خط مشی اعتباری شرکت و شرایط اقتصادی (مانند دوران رکود و تورم) بستگی دارد.
موجودی کالا