می 7, 2021

سرمایه اجتماعی، تعهد سازمانی

تولید سرمایه انسانی و توسعه سیاسی
تعهدات و انتظارات ، ظرفیت بالقوه اطلاعات ، هنجارها و ضمانتهای اجرائی موثر
نشان دهنده توان ساختار اجتماعی یک گروه بعنوان منبعی برای ایجاد روابط اجتماعی بین افراد گروه
رابرت پاتنام
1990
توسعه سیاسی و اقتصادی
تعهد و اعتماد متقابل و ارزشهای مشترک میان افراد و احساس تعلق و تعاملات اجتماعی
تشکیلات اجتماعی مانند : اعتماد ،هنجارها و شبکه هایی که توان اصلاح و ارتقای کارکرد مناسب جامعه را از طریق ایجاد زمینه اعمال هماهنگ داراست
فرانسیس فوکویاما
1997
توسعه اقتصادی
هنجارهای غیر رسمی ، صداقت و اعتماد
مجموعه ای از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است در آن سهیم هستند.
جدول شماره 2-2) سیر تاریخی اندیشمندان عرصه سرمایه اجتماعی در یک نگاه
2-3- گفتار دو : پیروی سازمانی
محققان بر این باورند که پیروی دارای یک مفهوم مشخص است به این معنی که تمام افراد به نحوی می توانند پیروی را تعریف کنند . (( پیروان افراد مطیعی هستند که دارای قدرت کم تر و تحت تاثیر مافوق خود می باشند .)) (کلرمن 213 :2008) بیشتر افراد در سازمان ها از پیروان هستند تا رهبران(کلی1988).
2-3-1-اثربخشی پیروی:
کِلِی پیروان اثربخش را تعریف کرد به کسانی که : خودشان را کاملا مدیریت می کنند ؛ به سازمان و یک هدف ، اصل ، یا شخصی خارج از خودشان متعهدند ؛ شایستگی خودشان را می سازند و تلاش هایشان را برای حداکثر تاثیر متمرکز می سازند ؛ و دارای شهامتند ، منصف و مورد اعتبار (ان ووگو، 2004) لذا مولفه های مهم پیروی اثربخش عبارتند از : خودمدیریتی و خودمسئولیت پذیری ، تعهد به ماورای خود ، خودرشدی (بهبود خود) ، و جرات و درستکاری (کلی ،1988 و ص 142)
2-3-2-تعهد پیرو به رهبر:
در حالی که تعهد به سازمان عبارتست از سطح اعتقاد مثبت کارکنان به سازمان و اهداف آن و سطح رفتار پایبند به تحقق اهداف سازمانی ، تعهد به رهبر عبارتست از اعتقاد مثبت به رهبر (وینستون، 2003) . تعهد به رهبر حالتی است که در آن کارمند خودش را با یک رهبر خاص و اهدافش می شناساند و آرزو دارد در تحت رهبری او و در واحد کاری او فعالیت کند . تعهد پیرو به رهبر یکی از پیش زمینه های تعهد سازمانی است .
می یِر و آلن مفهوم سازی تعهد سازمانی را با سه جزء مجزا مشخص کرده است . تعهد سازمانی عاطفی ، تعهد سازمانی ماندگاری و تعهد سازمانی هنجاری (میر و آلن 1991، 97 ) در تعهد پیرو به رهبر نیز این سه جزء صادق می باشد .